Presentació de l’informe “Exclusió residencial al món local”

PAH Barcelona i l’Observatori DESC presenten l’informe “Exclusió residencial al món local: crisi hipotecària a Barcelona 2013-2016”

L’informe mostra les dades recollides en la PAH de Barcelona durant els anys de 2013 a 2016. Per a això es va estructurar una base de dades amb tota la gent afectada per la hipoteca que va acudir al local de la PAH de Barcelona i va emplenar les seves dades en una fitxa, durant el període indicat. Tota la base de dades va ser ordenada i actualitzada durant els primers mesos del 2016, contactant amb les persones afectades que havien emplenat la seva fitxa i actualitzant la seva situació.

Tot això ha permès establir una anàlisi dinàmica i real de la situació i dels efectes de la crisi hipotecària en les famílies. L’informe, després d’una anàlisi del marc jurídic relacionant el dret a l’habitatge a escala internacional, a Espanya i Catalunya, tracta els casos de 957 persones afectades per la hipoteca que han vingut a la PAH entre 2013 i 2016. S’analitza el paper de les entitats financeres implicades, el perfil sociològic de les famílies afectades, la relació amb els serveis socials de Barcelona i els resultats de les negociacions entre afectats i bancs.

Creiem que aquest treball de recollida de dades de les persones en situació d’emergència habitacional sigui fonamental per la visibilització de les conseqüències de la crisi hipotecària sobri milers de famílies i que aquest informe sigui una eina important per sensibilitzar l’opinió pública i oferir, a través d’aquestes dades úniques, una perspectiva diferent sobre la crisi hipotecària.

La importància de l’estudi radica en la necessitat de donar a llum a aquestes dades fins avui inexistents, sobretot donant veu a les famílies i demostrant la situació d’emergència habitacional que ens trobem.

La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i l’Observatori DESC hem estat de les primeres entitats que, ja al febrer del 2009, alertem de la gravetat de la problemàtica. Des de llavors hem denunciat reiteradament la manca de dades oficials que permetin entendre l’abast de la vulneració de drets fonamentals que suposa la legislació espanyola en matèria d’habitatge. Així mateix, aquesta manca d’informació també impossibilita orientar adequadament les polítiques públiques. És per això que les dues entitats hem fet un gran esforç per recollir dades estadístiques durant aquests anys.

Clica aquí per descarregar-te l’Informe d’exclusió residencial al món local en català

o_605048b86704a72b_001

Presentación del informe “Exclusión residencial en el mundo local”

El Observatorio DESC y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Barcelona (PAH) presentan el informe “Exclusión residencial en el mundo local: crisis hipotecaria a Barcelona 2013-2016”

El informe muestra los datos recogidos en la PAH de Barcelona durante los años de 2013 a 2016. Para ello se estructuró una base de datos con toda la gente afectada por la hipoteca que acudió al local de la PAH de Barcelona y rellenó sus datos en una ficha, durante el periodo indicado. Toda la base de datos fue ordenada y actualizada durante los primeros meses de 2016, contactando con las personas afectadas que habían rellenado su ficha y actualizando su situación.

Todo esto ha permitido establecer un análisis dinámico y real de la situación y de los efectos de la crisis hipotecaria en las familias. El informe, después de un análisis del marco jurídico relacionando el derecho a la vivienda a nivel internacional, en España y Cataluña,  trata los casos de 957 personas afectadas por la hipoteca que han venido a la PAH entre 2013 y 2016. Se analiza el papel de las entidades financiera implicadas, el perfil sociológico de las familias afectadas, la relación con los servicios sociales de Barcelona y los resultados de las negociaciones entre afectados y bancos.

Creemos que este trabajo de recogida  de datos de las personas en situación de emergencia habitacional sea fundamental para la visibilización de las consecuencias de la crisis hipotecaria sobre miles de familias y que este informe sea una herramienta importante para sensibilizar la opinión pública y ofrecer, a través de estos datos únicos, una perspectiva diferente sobre la crisis hipotecaria.

La importancia del estudio radica en la necesidad de dar a luz a estos datos hasta la fecha inexistentes, sobretodo dando voz a las familias y demostrando la situación de emergencia habitacional que nos encontramos.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca y el Observatorio DESC hemos sido de las primeras entidades que, ya en febrero del 2009, alertamos de la gravedad de la problemática. Desde entonces hemos denunciado reiteradamente la carencia de datos oficiales que permitan entender el alcance de la vulneración de derechos fundamentales que supone la legislación española en materia de vivienda. Así mismo, esta carencia de información también imposibilita orientar adecuadamente las políticas públicas. Es por eso que las dos entidades hemos hecho un gran esfuerzo para recoger datos estadísticos durante estos años.

Clica aquí para descargarte el Informe exclusión residencial en el mundo local

infografia_pah_2016alta