EXIGIM DE MANERA IMMEDIATA SOLUCIÓ PER A RACHID

Ens trobem al carrer Sant Pere Mitjà, 7 per defensar el dret a l’habitatge de Rachid Amelz, Aicha El Himer i el seu fill de 5 anys, que s’enfronten a un desnonament obert i sense solució digna per part de l’administració municipal. La família fa mesos que s’enfronta a un possible desnonament de lloguer a causa de problemes econòmics. Una situació davant la qual han acudit repetidament a Serveis Socials i Habitatge a la recerca d’una solució que els garantís un sostre. Rachid ha demostrat la seva voluntat de regularitzar la seva situació, esgotant totes les vies administratives que li van fer entrar el passat mes de març a la Taula d’emergència, de cara a aconseguir un reallotjament digne.
 
Des de l’Administració se li va oferir a la propietat, la immobiliària Grabal SA, cobrir les quotes impagades a canvi de mantenir a Rachid i la seva família en l’habitatge fins que poguessin ser reallotjats en un pis de parc públic. Una proposta que la propietat no va acceptar, amb la ferma determinació de deixar a una família  al carrer i seguir acumulant pisos buits a l’edifici, amb l’única finalitat de poder incrementar el preu del lloguer a futurs inquilins. Cal tenir en compte que el contracte actual es va signar, el 2011, per 350 € mensuals, una xifra molt per sota dels preus especulatius actuals a Barcelona, on s’han incrementat, només en els últims 3 anys, en un 26%. Vivim una nova bombolla immobiliària, ara de lloguer, que està expulsant les famílies de les seves llars i negant la possibilitat de crear projectes de vida estables i a llarg termini. Tota una mostra de la necessitat d’implementar mecanismes de regularització en el preu dels lloguers.
 
Finalment, la solució proposada per Serveis Socials davant aquesta situació, ha estat la d’abandonar l’habitatge per anar-se’n a una pensió fins al 13 de novembre, data en què haurien de canviar de pensió veient-se obligades a anar d’habitació en habitació per temps indefinit, assumint la família la meitat de les despeses d’un cost encara per determinar. Una opció totalment indigna, i més després dels mesos que han passat des que se li va prometre un reallotjament digne i estable. Més tenint en compte la implicació d’un menor i que Aicha pateix de malalties acreditades en Serveis Socials.
 
Som conscients de l’actitud agressiva per part de la propietat, que no només s’ha negat a qualsevol tipus de negociació, sinó que també ha exigit a la família que retiri una demanda que van posar a Grabal SA, després d’incomplir la seva promesa de renovar-los el contracte de lloguer a canvi que fessin unes reformes a la mateixa casa. Unes reformes que Rachid va assumir i una renovació de contracte que mai va arribar. Però també som conscients del temps transcorregut, més que suficient, com perquè l’Ajuntament no hagi trobat més solució que una pensió.
 
Des PAH Barcelona, si bé valorem alguns gestos de l’Administració com el proveir-los de un guardamobles per a totes les propietats de la família, no podem tolerar el pas per una pensió. Des del principi del cas, hem exigit que arribat el moment on la família afectada es quedés sense habitatge, la solució passava per facilitar-los una plaça al CATAF de Navàs, un bloc de pisos on es reallotja temporalment a les famílies fins reallotjarlas definitivament. Arribat aquest dia, no volem ni alberg ni pensió. Exigim una plaça al CATAF, i que s’asseguri de cara al futur un reallotjament en un pis de parc públic. Més encara, al juliol d’aquest any vam presentar un Informe d’Anàlisi de Polítiques Públiques  on exigíem a l’Ajuntament de Barcelona que creés un CATAF per barri, podent donar resposta així a l’emergència habitacional que patim i perquè la situació que travessa Rachid i la seva família no es repeteixi.
 

No podem deixar de visibilitzar i denunciar públicament la criminal labor dels jutjats, en el cas d’avui el Jutjat de  Instància núm. 29 de Barcelona, que segueixen permetent l’existència de desnonaments oberts: no solament vulneren tot tipus de drets bàsics a les famílies, sinó que les submergeix en un brutal estat d’indefensió i vulnerabilitat. Si no fos poc el fet de veure’t sense llar, se suma el no saber que moment, ni dia ni hora, poden desnonar-te.

Sí Es Pot!
#SolucióPerARachid

EXIGIMOS DE MANERA INMEDIATA SOLUCIÓN PARA RACHID

Nos encontramos en la calle Sant Pere Mitjà, 7 para defender el derecho a la vivienda de Rachid Amelz, Aicha El Himer y su hijo de 5 años, que se enfrentan a un desahucio abierto y sin solución digna por parte de la administración municipal. La familia hace meses que se enfrenta a un posible desahucio de alquiler debido a problemas económicos. Una situación ante la cual han acudido repetidamente a Servicios Sociales y Habitatge en busca de una solución que les garantizara un techo. Rachid ha demostrado su voluntad de regularizar su situación, agotando todas las vías administrativas que le hicieron entrar el pasado mes de marzo en la Mesa de emergencia, de cara a lograr un realojo digno.

Desde la Administración se le ofreció a la propiedad, la inmobiliaria Grabal SA, cubrir las cuotas impagadas a cambio de mantener a Rachid y su familia en la vivienda hasta que pudieran ser realojados en un piso de parque público. Una propuesta que la propiedad no aceptó, con la firme determinación de dejar a una familia en la calle y seguir acumulando viviendas vacías en el edificio, con el único fin de poder incrementar el precio del alquiler a futuros inquilinos. Hay que tener en cuenta que el contrato actual se firmó en 2011, por 350€ mensuales, una cifra muy por debajo de los precios especulativos actuales en Barcelona, donde se han incrementado, solo en los últimos 3 años, en un 26%. Vivimos una nueva burbuja inmobiliaria, ahora de alquiler, que está expulsando a las familias de sus hogares y negando la posibilidad de crear proyectos de vida estables y a largo plazo. Toda una muestra de la necesidad de implementar mecanismos de regularización en el precio de los alquileres.

Finalmente, la solución propuesta por Servicios Sociales ante esta situación, ha sido la de abandonar la vivienda para irse a una pensión hasta el 13 de noviembre, fecha en que deberían cambiar de pensión viéndose obligadas a ir de habitación en habitación por tiempo indefinido, asumiendo la familia la mitad de los gastos de un coste aún por determinar. Una opción indigna y más después de los meses que han pasado desde que se le prometió un realojo digno y estable. Más teniendo en cuenta la implicación de un menor y que Aicha padece de enfermedades acreditadas en Servicios Sociales.

Somos conscientes de la actitud agresiva por parte de la propiedad, que no solo se ha negado a cualquier tipo de negociación, sino que también ha exigido a la familia que retire una demanda que pusieron a Grabal SA, tras incumplir su promesa de renovarles el contrato de alquiler a cambio de que hicieran unas reformas en la misma casa. Unas reformas que Rachid asumió y una renovación de contrato que nunca llegó. Pero también somos conscientes del tiempo transcurrido, más que suficiente, como para que el Ayuntamiento no haya encontrado más solución que una pensión.

Desde PAH Barcelona, si bien valoramos algunos gestos de la Administración como el proveerles de un guardamuebles para todas las propiedades de la familia, no podemos tolerar el paso por una pensión. Desde el principio del caso, hemos exigido que llegado el momento donde la familia afectada se quedara sin vivienda, la solución pasaba por facilitarles una plaza en el CATAF de Navás, un bloque de pisos donde se realoja temporalmente a las familias hasta realojarlas definitivamente. Llegado este día, no queremos ni albergue ni pensión. Exigimos una plaza en el CATAF, y que se asegure de cara al futuro un realojo en un piso de parque público. Más aún, en julio de este año presentamos un Informe de Análisis de Políticas Públicas donde exigíamos al Ayuntamiento de Barcelona que creara un CATAF por barrio, pudiendo dar respuesta así a la emergencia habitacional que padecemos y para que la situación que atraviesa Rachid y su familia no se repita.

No podemos dejar de visibilizar y denunciar públicamente la criminal labor de los juzgados, en el caso de hoy el Juzgado de 1ª Instancia núm. 29 de Barcelona, que siguen permitiendo la existencia de desahucios abiertos: no solo vulneran todo tipo de derechos básicos a las familias, si no que las sumerge en un brutal estado de indefensión y vulnerabilidad. Si no fuera poco el hecho de verte sin hogar, se suma el no saber en que momento, ni día ni hora, pueden desahuciarte.

¡Sí Se Puede!
#SoluciónParaRachid

EMERGÈNCIA