PAHs DE TOT L’ESTAT REIVINDIQUEN LA DACIÓ EN PAGAMENT RETROACTIVA

Avui dimecres 15 de novembre senyalitzem a la banca en municipis de tot l’Estat per posar rostre a les vides en joc que necessiten urgentment que es legisli la dació en pagament retroactiva mitjançant el registre i tràmit de la nostra proposta de llei estatal coneguda com la Llei d’Habitatge de la PAH.

El 2007 el moviment V de Vivenda  ̶ la ciutadania organitzada ̶  va alertar que hi havia una bombolla immobiliària produïda per la connivència entre els governs i la banca. Els governs van desregular els preus del lloguer provocant que llogar fos una opció cara i inestable i van obviar polítiques públiques per a garantir un futur parc públic d’habitatge. Com a conseqüència, van incentivar que l’única via d’accés a l’habitatge fos l’endeutament hipotecari de les famílies. Els bancs van aprofitar la situació i van concedir hipoteques d’alt risc plenes de clàusules abusives com la de venciment anticipat, segons la qual el banc pot exigir-te tot el deute hipotecari després de tres quotes impagades, estafa que ha estat causa de més del 90% de les execucions hipotecàries.

Fins ara, la ciutadania ha previngut el desastre abans que passés, organitzant-nos a la PAH per combatre’l mentre les Administracions Públiques miraven cap a un altre costat. I des del principi vam ser propositives, posant sobre la taula la dació en pagament, com a mecanisme que possibilitarà eliminar tot el deute hipotecari a canvi del lliurament del bé hipotecat, la pràctica més comuna a la resta de la Unió Europea. I exigim que sigui retroactiva, perquè s’apliqui a totes les famílies que havien passat per una execució hipotecària, i que, després de perdre el seu habitatge, mantenen de per vida un deute impagable que els condemna a viure en l’economia submergida. Amb aquest ànim vam presentar al 2013 una ILP que va recollir un milió i mig de signatures, que contenia tres demandes: dació en pagament retroactiva, lloguer social i moratòria dels desnonaments.

Llavors, el govern del PP va bloquejar la veu de les famílies, i en lloc de legislar els mecanismes que proposàvem, van rescatar a la banca amb diners públics de totes nosaltres. Per maquillar la seva actuació criminal van treure el Codi de Bones Pràctiques, una reforma simbòlica que van prometre que solucionaria l’emergència habitacional, però que a dia d’avui només ha solucionat la situació del 0.5% de les famílies afectades. Des de 2008 fins avui, i davant la impassivitat del govern, 700.000 famílies han passat per processos d’execució hipotecària segons dades del Consell General del Poder Judicial.

carteles color 2-001

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha declarat il·legal en 8 sentències la llei hipotecària espanyola per vulnerar els Drets Humans. Aquestes sentències ens donen la raó. I ens la dóna també el Dictamen de les Nacions Unides que estableix un termini per aplicar mesures per resoldre la situació d’emergència habitacional que es viu a l’Estat espanyol. Termini que acaba el 5 de desembre de 2017, sense que el govern reculli les nostres demandes.

El PP fins i tot ha recorregut al Tribunal Constitucional les lleis autonòmiques de Catalunya, València i Múrcia que van impulsar la PAH, tot i que a Múrcia es va aconseguir aixecar el recurs. Accions que mostren que el PP està del costat de la banca, tractant d’impedir qualsevol proposta que tracti als bancs com a responsables del problema habitacional que han generat. De fet, recentment el PP madrileny al costat de Ciutadans vetava a l’Assemblea Regional de Madrid una ILP autonòmica que contenia demandes per garantir el Dret a l’Habitatge.

Cal recordar també que Ciutadans i PSOE, que encara no s’han posicionat a favor de la dació en pagament retroactiva, van portar la setmana passada una Proposta No de Llei al Congrés sobre mesures contra el sobreendeutament. I al ser “no de llei”, implica que no tindran cap canvi legislatiu. No té cap sentit que mentre les famílies afectades posen solucions que canviarien les lleis, els grups parlamentaris es dediquin a fer declaracions d’intencions que ni tan sols nomenen la dació en pagament retroactiva.

Nosaltres tenim clares quines haurien de ser aquestes mesures, recollides en el text de la Llei d’Habitatge de la PAH. Un text de llei que presentem a tots els grups parlamentaris del Congrés i que detalla la necessitat de legislar la dació en pagament, que es limiti la responsabilitat del deutor hipotecari a l’habitatge, la inembargabilitat dels avaladors i l’anàlisi d’ofici de les clàusules abusives. De fet, es de mínims escoltar per fi que el PSOE dóna suport a la dació en pagament retroactiva, ja que és l’únic grup parlamentari gran al Congrés que encara no s’ha posicionat sobre la Llei d’Habitatge de la PAH.

Finalment, volem indicar que les PAHs Catalanes senyalitzem a la nostra comunitat al banc BBVA com una de les entitats que actualment bloqueja centenars de casos que esperen les dacions en pagament, lloguers social o quitances del deute. I recordem, referent a això, que el BBVA es va fer amb CatalunyaCaixa per 1.000 milions, una entitat que havia estat prèviament rescatada amb 12.000 milions de diners públics, cedit sense cap contraprestació social a canvi, el que ha provocat que BBVA es desentengui de les famílies afectades que van signar en el seu dia la hipoteca amb CatalunyaCaixa, i que són gestionades al seu torn per Anticipa, una gestora del fons voltor Blackstone.

Exigim a BBVA, com a responsable d’aquesta situació, que es faci càrrec de donar solucions a totes les famílies: tant les que van contraure la hipoteca amb BBVA com amb CatalunyaCaixa. Un mínim que seria garantit per lleis com la Llei Habitatge PAH, o la pròpia llei autonòmica 24/2015, impulsada per la PAH, l’Aliança contra la Pobresa Energètica i l’Observatori DESC: llei que va ser recorreguda al Tribunal Constitucional pel PP sota pressió pública del propi BBVA.

El 90% de la població avala les nostres demandes. Són demandes que sorgeixen de les veus de les mateixes famílies que han patit els excessos de la banca. Perquè al Congrés es debatin les propostes dels qui viuen en la seva pell i combaten amb el seu cos la realitat de la crisi habitacional. Demandes per rescatar les persones, no als bancs. Legislar la dació en pagament retroactiva és només qüestió de voluntat política. Passem d’una llei criminal a una llei de justícia.

Sí Es pot!

#DaciónEnPago

collage-2017-11-13

PAHs DE TODO EL ESTADO REIVINDICAN LA DACIÓN EN PAGO RETROACTIVA

Hoy miércoles 15 de noviembre señalizamos a la banca en municipios de todo el Estado para poner rostro a las vidas en juego que necesitan urgentemente la legislación de la dación en pago retroactiva mediante el registro y pase a trámite de nuestra propuesta de ley estatal conocida como la Ley Vivienda PAH.

En 2007 el movimiento V de Vivienda, la ciudadanía organizada, alertó de que existía una burbuja inmobiliaria producida por la connivencia entre los gobiernos y la banca. Los gobiernos, desregularon los precios del alquiler provocando que alquilar fuera una opción cara e inestable y obviaron políticas públicas para garantizar un futuro parque público de vivienda. Como consecuencia, incentivaron que la única vía de acceso a la vivienda fuera el endeudamiento hipotecario de las familias. Los bancos, aprovecharon la situación y concedieron hipotecas de alto riesgo llenas de cláusulas abusivas como la de vencimiento anticipado, según la cual el banco puede exigirte toda la deuda hipotecaria tras tres impagos de cuotas, estafa que ha sido causa del 90% de las ejecuciones hipotecarias.

Hasta ahora la ciudadanía ha prevenido el desastre antes de que ocurriera, organizándonos en la PAH para combatirlo mientras las Administraciones Públicas miraban hacia otro lado. Y desde el principio fuimos propositivas, poniendo sobre la mesa la dación en pago, como mecanismo que posibilitará eliminar toda la deuda hipotecaria a cambio de la entrega del bien hipotecado, la práctica más común en el resto de la Unión Europea. Y exigimos que sea retroactiva, para que se aplique a todas las familias que habían pasado por una ejecución hipotecaria, y que, tras perder su vivienda, mantienen de por vida una deuda impagable que les condena a vivir en la economía sumergida. Con este ánimo presentamos en 2013 una ILP que recogió un millón y medio de firmas, que contenía tres demandas: dación en pago retroactiva, alquiler social y moratoria de los desahucios.

Entonces el gobierno del PP bloqueó la voz de las familias, y en lugar de legislar los mecanismos que proponíamos, rescataron a la banca con dinero público de todas nosotras. Para tratar de maquillar su actuación criminal sacaron el Código de Buenas Prácticas, una reforma simbólica que prometieron que solventaría la emergencia habitacional, pero que a día de hoy sólo ha solucionado la situación del 0.5% de las familias afectadas. Desde 2008 hasta hoy, y frente a la impasividad del gobierno, 700.000 familias han pasado por procesos de ejecución hipotecaria según datos del Consejo General del Poder Judicial.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado ilegal la ley hipotecaria española por vulnerar los Derechos Humanos en 8 sentencias.  Estas sentencias nos dan la razón. Y nos la da también el Dictamen de las Naciones Unidas que establece un plazo para aplicar medidas para resolver la situación de emergencia habitacional que se vive en España. Plazo que acaba el 5 de diciembre de 2017, sin que el gobierno recoja nuestras demandas.

carteles BN PAH 09 11 17 4-001

El PP incluso ha recurrido en el Tribunal Constitucional las leyes autonómicas de Cataluña, Valencia y Murcia que impulsaron la PAH, aunque en Murcia se consiguió levantar el recurso. Acciones que muestran que el PP está del lado de la banca, tratando de impedir cualquier propuesta que trate a los bancos como responsables del problema habitacional que han generado. De hecho, recientemente el PP madrileño junto a Ciudadanos vetaba en la Asamblea Regional de Madrid una ILP autonómica que contenía demandas para garantizar el Derecho a la Vivienda.

Hay que recordar también que Ciudadanos y PSOE, que todavía no se han posicionado favor de la dación en pago retroactiva, llevaron la semana pasada una Propuesta No de Ley al Congreso sobre medidas contra el sobreendeudamiento. Y al ser “no de ley”, implican que no tendrán ningún cambio legislativo. No tiene ningún sentido que mientras las familias afectadas ponen soluciones que cambiarían las leyes, los grupos parlamentarios se dediquen a hacer declaraciones de intenciones que ni siquiera nombran a la dación en pago retroactiva.

Nosotras tenemos claras cuales deberían ser estas medidas, recogidas en el texto de la Ley de Vivienda de la PAH. Un texto de ley que presentamos a todos los grupos parlamentarios del Congreso y que detalla la necesidad de legislar la dación en pago, que se limite la responsabilidad del deudor hipotecario a la vivienda, la inembargabilidad a los avalistas y el análisis de oficio de las cláusulas abusivas. De hecho, es de mínimos escuchar por fin que el PSOE apoya la dación en pago retroactiva, ya que es el único grupo parlamentario del Congreso que todavía no se ha posicionado sobre la Ley Vivienda PAH.

Por último, queremos indicar que las PAHs Catalanas señalizamos en nuestra comunidad al banco BBVA como una de las entidades que actualmente bloquea cientos de casos que esperan las dación en pago, el alquiler social o quitas de deuda. Y recordamos a este respecto, que el BBVA se hizo con CatalunyaCaixa por 1.000 millones, una entidad que había sido previamente rescatada con 12.000 millones de dinero público cedido sin ninguna contraprestación social a cambio. Lo que ha provocado que BBVA se desentienda de las familias afectadas que firmaron en su día la hipoteca con CatalunyaCaixa, y que son gestionadas a su vez por Anticipa, una gestora del fondo buitre Blackstone.

Exigimos a BBVA, como responsable de esta situación, que se haga cargo de dar soluciones a todas las familias: tanto las que contrajeron la hipoteca con BBVA como con CatalunyaCaixa. Un mínimo que sería garantizado por leyes como la Ley Vivienda PAH, o la propia ley autonómica 24/2015, impulsada por la PAH, la Aliança conta la Pobresa Energètica y el Observatori DESC: ley que fue recurrida en el Tribunal Constitucional por el PP bajo presión pública del propio BBVA.

El 90% de la población avala nuestras demandas. Son demandas que surgen de las voces de las mismas familias que han sufrido los desmanes de la banca. Para que en el Congreso se debatan las propuestas de quienes viven en su piel y combaten con su cuerpo la realidad de la crisis habitacional. Demandas para rescatar a las personas, no a los bancos. Legislar la dación en pago retroactiva es sólo cuestión de voluntad política. Pasemos de una ley criminal a una ley de justicia.

¡Sí Se Puede!

#DaciónEnPago

carteles color 3-001