PAHs DE TOT L’ESTAT REIVINDIQUEN LA DACIÓ EN PAGAMENT RETROACTIVA

Avui dimecres 15 de novembre senyalitzem a la banca en municipis de tot l’Estat per posar rostre a les vides en joc que necessiten urgentment que es legisli la dació en pagament retroactiva mitjançant el registre i tràmit de la nostra proposta de llei estatal coneguda com la Llei d’Habitatge de la PAH.

El 2007 el moviment V de Vivenda  ̶ la ciutadania organitzada ̶  va alertar que hi havia una bombolla immobiliària produïda per la connivència entre els governs i la banca. Els governs van desregular els preus del lloguer provocant que llogar fos una opció cara i inestable i van obviar polítiques públiques per a garantir un futur parc públic d’habitatge. Com a conseqüència, van incentivar que l’única via d’accés a l’habitatge fos l’endeutament hipotecari de les famílies. Els bancs van aprofitar la situació i van concedir hipoteques d’alt risc plenes de clàusules abusives com la de venciment anticipat, segons la qual el banc pot exigir-te tot el deute hipotecari després de tres quotes impagades, estafa que ha estat causa de més del 90% de les execucions hipotecàries.

Fins ara, la ciutadania ha previngut el desastre abans que passés, organitzant-nos a la PAH per combatre’l mentre les Administracions Públiques miraven cap a un altre costat. I des del principi vam ser propositives, posant sobre la taula la dació en pagament, com a mecanisme que possibilitarà eliminar tot el deute hipotecari a canvi del lliurament del bé hipotecat, la pràctica més comuna a la resta de la Unió Europea. I exigim que sigui retroactiva, perquè s’apliqui a totes les famílies que havien passat per una execució hipotecària, i que, després de perdre el seu habitatge, mantenen de per vida un deute impagable que els condemna a viure en l’economia submergida. Amb aquest ànim vam presentar al 2013 una ILP que va recollir un milió i mig de signatures, que contenia tres demandes: dació en pagament retroactiva, lloguer social i moratòria dels desnonaments.

Llavors, el govern del PP va bloquejar la veu de les famílies, i en lloc de legislar els mecanismes que proposàvem, van rescatar a la banca amb diners públics de totes nosaltres. Per maquillar la seva actuació criminal van treure el Codi de Bones Pràctiques, una reforma simbòlica que van prometre que solucionaria l’emergència habitacional, però que a dia d’avui només ha solucionat la situació del 0.5% de les famílies afectades. Des de 2008 fins avui, i davant la impassivitat del govern, 700.000 famílies han passat per processos d’execució hipotecària segons dades del Consell General del Poder Judicial.

carteles color 2-001

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha declarat il·legal en 8 sentències la llei hipotecària espanyola per vulnerar els Drets Humans. Aquestes sentències ens donen la raó. I ens la dóna també el Dictamen de les Nacions Unides que estableix un termini per aplicar mesures per resoldre la situació d’emergència habitacional que es viu a l’Estat espanyol. Termini que acaba el 5 de desembre de 2017, sense que el govern reculli les nostres demandes.

El PP fins i tot ha recorregut al Tribunal Constitucional les lleis autonòmiques de Catalunya, València i Múrcia que van impulsar la PAH, tot i que a Múrcia es va aconseguir aixecar el recurs. Accions que mostren que el PP està del costat de la banca, tractant d’impedir qualsevol proposta que tracti als bancs com a responsables del problema habitacional que han generat. De fet, recentment el PP madrileny al costat de Ciutadans vetava a l’Assemblea Regional de Madrid una ILP autonòmica que contenia demandes per garantir el Dret a l’Habitatge.

Cal recordar també que Ciutadans i PSOE, que encara no s’han posicionat a favor de la dació en pagament retroactiva, van portar la setmana passada una Proposta No de Llei al Congrés sobre mesures contra el sobreendeutament. I al ser “no de llei”, implica que no tindran cap canvi legislatiu. No té cap sentit que mentre les famílies afectades posen solucions que canviarien les lleis, els grups parlamentaris es dediquin a fer declaracions d’intencions que ni tan sols nomenen la dació en pagament retroactiva.

Nosaltres tenim clares quines haurien de ser aquestes mesures, recollides en el text de la Llei d’Habitatge de la PAH. Un text de llei que presentem a tots els grups parlamentaris del Congrés i que detalla la necessitat de legislar la dació en pagament, que es limiti la responsabilitat del deutor hipotecari a l’habitatge, la inembargabilitat dels avaladors i l’anàlisi d’ofici de les clàusules abusives. De fet, es de mínims escoltar per fi que el PSOE dóna suport a la dació en pagament retroactiva, ja que és l’únic grup parlamentari gran al Congrés que encara no s’ha posicionat sobre la Llei d’Habitatge de la PAH.

Finalment, volem indicar que les PAHs Catalanes senyalitzem a la nostra comunitat al banc BBVA com una de les entitats que actualment bloqueja centenars de casos que esperen les dacions en pagament, lloguers social o quitances del deute. I recordem, referent a això, que el BBVA es va fer amb CatalunyaCaixa per 1.000 milions, una entitat que havia estat prèviament rescatada amb 12.000 milions de diners públics, cedit sense cap contraprestació social a canvi, el que ha provocat que BBVA es desentengui de les famílies afectades que van signar en el seu dia la hipoteca amb CatalunyaCaixa, i que són gestionades al seu torn per Anticipa, una gestora del fons voltor Blackstone.

Exigim a BBVA, com a responsable d’aquesta situació, que es faci càrrec de donar solucions a totes les famílies: tant les que van contraure la hipoteca amb BBVA com amb CatalunyaCaixa. Un mínim que seria garantit per lleis com la Llei Habitatge PAH, o la pròpia llei autonòmica 24/2015, impulsada per la PAH, l’Aliança contra la Pobresa Energètica i l’Observatori DESC: llei que va ser recorreguda al Tribunal Constitucional pel PP sota pressió pública del propi BBVA.

El 90% de la població avala les nostres demandes. Són demandes que sorgeixen de les veus de les mateixes famílies que han patit els excessos de la banca. Perquè al Congrés es debatin les propostes dels qui viuen en la seva pell i combaten amb el seu cos la realitat de la crisi habitacional. Demandes per rescatar les persones, no als bancs. Legislar la dació en pagament retroactiva és només qüestió de voluntat política. Passem d’una llei criminal a una llei de justícia.

Sí Es pot!

#DaciónEnPago

collage-2017-11-13

PAHs DE TODO EL ESTADO REIVINDICAN LA DACIÓN EN PAGO RETROACTIVA

Hoy miércoles 15 de noviembre señalizamos a la banca en municipios de todo el Estado para poner rostro a las vidas en juego que necesitan urgentemente la legislación de la dación en pago retroactiva mediante el registro y pase a trámite de nuestra propuesta de ley estatal conocida como la Ley Vivienda PAH.

En 2007 el movimiento V de Vivienda, la ciudadanía organizada, alertó de que existía una burbuja inmobiliaria producida por la connivencia entre los gobiernos y la banca. Los gobiernos, desregularon los precios del alquiler provocando que alquilar fuera una opción cara e inestable y obviaron políticas públicas para garantizar un futuro parque público de vivienda. Como consecuencia, incentivaron que la única vía de acceso a la vivienda fuera el endeudamiento hipotecario de las familias. Los bancos, aprovecharon la situación y concedieron hipotecas de alto riesgo llenas de cláusulas abusivas como la de vencimiento anticipado, según la cual el banco puede exigirte toda la deuda hipotecaria tras tres impagos de cuotas, estafa que ha sido causa del 90% de las ejecuciones hipotecarias.

Hasta ahora la ciudadanía ha prevenido el desastre antes de que ocurriera, organizándonos en la PAH para combatirlo mientras las Administraciones Públicas miraban hacia otro lado. Y desde el principio fuimos propositivas, poniendo sobre la mesa la dación en pago, como mecanismo que posibilitará eliminar toda la deuda hipotecaria a cambio de la entrega del bien hipotecado, la práctica más común en el resto de la Unión Europea. Y exigimos que sea retroactiva, para que se aplique a todas las familias que habían pasado por una ejecución hipotecaria, y que, tras perder su vivienda, mantienen de por vida una deuda impagable que les condena a vivir en la economía sumergida. Con este ánimo presentamos en 2013 una ILP que recogió un millón y medio de firmas, que contenía tres demandas: dación en pago retroactiva, alquiler social y moratoria de los desahucios.

Entonces el gobierno del PP bloqueó la voz de las familias, y en lugar de legislar los mecanismos que proponíamos, rescataron a la banca con dinero público de todas nosotras. Para tratar de maquillar su actuación criminal sacaron el Código de Buenas Prácticas, una reforma simbólica que prometieron que solventaría la emergencia habitacional, pero que a día de hoy sólo ha solucionado la situación del 0.5% de las familias afectadas. Desde 2008 hasta hoy, y frente a la impasividad del gobierno, 700.000 familias han pasado por procesos de ejecución hipotecaria según datos del Consejo General del Poder Judicial.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado ilegal la ley hipotecaria española por vulnerar los Derechos Humanos en 8 sentencias.  Estas sentencias nos dan la razón. Y nos la da también el Dictamen de las Naciones Unidas que establece un plazo para aplicar medidas para resolver la situación de emergencia habitacional que se vive en España. Plazo que acaba el 5 de diciembre de 2017, sin que el gobierno recoja nuestras demandas.

carteles BN PAH 09 11 17 4-001

El PP incluso ha recurrido en el Tribunal Constitucional las leyes autonómicas de Cataluña, Valencia y Murcia que impulsaron la PAH, aunque en Murcia se consiguió levantar el recurso. Acciones que muestran que el PP está del lado de la banca, tratando de impedir cualquier propuesta que trate a los bancos como responsables del problema habitacional que han generado. De hecho, recientemente el PP madrileño junto a Ciudadanos vetaba en la Asamblea Regional de Madrid una ILP autonómica que contenía demandas para garantizar el Derecho a la Vivienda.

Hay que recordar también que Ciudadanos y PSOE, que todavía no se han posicionado favor de la dación en pago retroactiva, llevaron la semana pasada una Propuesta No de Ley al Congreso sobre medidas contra el sobreendeudamiento. Y al ser “no de ley”, implican que no tendrán ningún cambio legislativo. No tiene ningún sentido que mientras las familias afectadas ponen soluciones que cambiarían las leyes, los grupos parlamentarios se dediquen a hacer declaraciones de intenciones que ni siquiera nombran a la dación en pago retroactiva.

Nosotras tenemos claras cuales deberían ser estas medidas, recogidas en el texto de la Ley de Vivienda de la PAH. Un texto de ley que presentamos a todos los grupos parlamentarios del Congreso y que detalla la necesidad de legislar la dación en pago, que se limite la responsabilidad del deudor hipotecario a la vivienda, la inembargabilidad a los avalistas y el análisis de oficio de las cláusulas abusivas. De hecho, es de mínimos escuchar por fin que el PSOE apoya la dación en pago retroactiva, ya que es el único grupo parlamentario del Congreso que todavía no se ha posicionado sobre la Ley Vivienda PAH.

Por último, queremos indicar que las PAHs Catalanas señalizamos en nuestra comunidad al banco BBVA como una de las entidades que actualmente bloquea cientos de casos que esperan las dación en pago, el alquiler social o quitas de deuda. Y recordamos a este respecto, que el BBVA se hizo con CatalunyaCaixa por 1.000 millones, una entidad que había sido previamente rescatada con 12.000 millones de dinero público cedido sin ninguna contraprestación social a cambio. Lo que ha provocado que BBVA se desentienda de las familias afectadas que firmaron en su día la hipoteca con CatalunyaCaixa, y que son gestionadas a su vez por Anticipa, una gestora del fondo buitre Blackstone.

Exigimos a BBVA, como responsable de esta situación, que se haga cargo de dar soluciones a todas las familias: tanto las que contrajeron la hipoteca con BBVA como con CatalunyaCaixa. Un mínimo que sería garantizado por leyes como la Ley Vivienda PAH, o la propia ley autonómica 24/2015, impulsada por la PAH, la Aliança conta la Pobresa Energètica y el Observatori DESC: ley que fue recurrida en el Tribunal Constitucional por el PP bajo presión pública del propio BBVA.

El 90% de la población avala nuestras demandas. Son demandas que surgen de las voces de las mismas familias que han sufrido los desmanes de la banca. Para que en el Congreso se debatan las propuestas de quienes viven en su piel y combaten con su cuerpo la realidad de la crisis habitacional. Demandas para rescatar a las personas, no a los bancos. Legislar la dación en pago retroactiva es sólo cuestión de voluntad política. Pasemos de una ley criminal a una ley de justicia.

¡Sí Se Puede!

#DaciónEnPago

carteles color 3-001

AGENDA DE LA SETMANA

(del dimecres 15 al dimarts 21 de novembre)

DIMECRES 15
10:00 ACCIÓ!!

DILLUNS 20
17:30 Assemblea d’ acollida i assessorament col·lectiu. Espai obert per a totes aquelles persones que tenen el seu primer contacte amb la PAH i per a aquelles que volen/han de seguir aprenent per resoldre dubtes sobre el seu propi cas per seguir lluitant.

DIMARTS 21
10:00 ACCIÓ!!

17:00 Atenció als estudiants.
18:00 Assemblea d’accions i coordinació.

********************

AGENDA DE LA SEMANA

(del miércoles 15 al martes 21 de noviembre)

MIÉRCOLES 15
17:00 ¡ACCIÓN!

LUNES 20
17:30 Asamblea de bienvenida y asesoramiento colectivo. Espacio abierto a todas las personas que tienen su primer contacto con la PAH y para aquellas que tienen que seguir aprendiendo y empoderándose para resolver las dudas sobre sus casos y seguir luchando.

MARTES 21
10:00 ¡ACCIÓN!

17:00 Atención a estudiantes.
18:00 Asamblea de acciones y coordinación.

photo_2017-10-24_11-07-39

STOP DESAHUCIOS

Atentas a nuestras convocatorias en nuestro perfil de Twitter o en nuestro canal de Telegram.

 

AGENDA DE LA SETMANA

(del dimecres 08 al dimarts 14 de noviembre)

DIMECRES 08
17:00 a 19:00 APE (Aliança contra la Pobresa Energètica). Assessorament col·lectiu per a les persones afectades de pobresa energètica. Si et volen tallar la llum, el gas, l’aigua o tens problemes per pagar les factures, apropat i defensa els teus drets. c/Obradors, 6-8 “M” Línea 3 – Drassanes.

DILLUNS 13
17:30 Assemblea d’ acollida i assessorament col·lectiu. Espai obert per a totes aquelles persones que tenen el seu primer contacte amb la PAH i per a aquelles que volen/han de seguir aprenent per resoldre dubtes sobre el seu propi cas per seguir lluitant.

DIMARTS 14
17:00 Atenció als estudiants.
18:00 Assemblea d’accions i coordinació.

photo_2017-11-07_21-06-42

AGENDA DE LA SEMANA

(del miércoles 08 al martes 14 de noviembre)

MIÉRCOLES 08
17:00 a 19:00 APE (Aliança contra la Pobresa Energètica). Asesoramiento colectivo para las personas afectadas por la pobreza energética. Si te quieren cortar la luz, el gas, el agua o tienes problemas para pagar las facturas, acércate y defiende tus derechos. c/Obradors, 6-8 “M” Línea 3 – Drassanes.

LUNES 13
17:30 Asamblea de bienvenida y asesoramiento colectivo. Espacio abierto a todas las personas que tienen su primer contacto con la PAH y para aquellas que tienen que seguir aprendiendo y empoderándose para resolver las dudas sobre sus casos y seguir luchando.

MARTES 14
17:00 Atención a estudiantes.
18:00 Asamblea de acciones y coordinación.

photo_2017-11-07_21-02-29

STOP DESAHUCIOS

Atentas a nuestras convocatorias en nuestro perfil de Twitter o en nuestro canal de Telegram.

 

EXIGIM DE MANERA IMMEDIATA SOLUCIÓ PER A RACHID

Ens trobem al carrer Sant Pere Mitjà, 7 per defensar el dret a l’habitatge de Rachid Amelz, Aicha El Himer i el seu fill de 5 anys, que s’enfronten a un desnonament obert i sense solució digna per part de l’administració municipal. La família fa mesos que s’enfronta a un possible desnonament de lloguer a causa de problemes econòmics. Una situació davant la qual han acudit repetidament a Serveis Socials i Habitatge a la recerca d’una solució que els garantís un sostre. Rachid ha demostrat la seva voluntat de regularitzar la seva situació, esgotant totes les vies administratives que li van fer entrar el passat mes de març a la Taula d’emergència, de cara a aconseguir un reallotjament digne.
 
Des de l’Administració se li va oferir a la propietat, la immobiliària Grabal SA, cobrir les quotes impagades a canvi de mantenir a Rachid i la seva família en l’habitatge fins que poguessin ser reallotjats en un pis de parc públic. Una proposta que la propietat no va acceptar, amb la ferma determinació de deixar a una família  al carrer i seguir acumulant pisos buits a l’edifici, amb l’única finalitat de poder incrementar el preu del lloguer a futurs inquilins. Cal tenir en compte que el contracte actual es va signar, el 2011, per 350 € mensuals, una xifra molt per sota dels preus especulatius actuals a Barcelona, on s’han incrementat, només en els últims 3 anys, en un 26%. Vivim una nova bombolla immobiliària, ara de lloguer, que està expulsant les famílies de les seves llars i negant la possibilitat de crear projectes de vida estables i a llarg termini. Tota una mostra de la necessitat d’implementar mecanismes de regularització en el preu dels lloguers.
 
Finalment, la solució proposada per Serveis Socials davant aquesta situació, ha estat la d’abandonar l’habitatge per anar-se’n a una pensió fins al 13 de novembre, data en què haurien de canviar de pensió veient-se obligades a anar d’habitació en habitació per temps indefinit, assumint la família la meitat de les despeses d’un cost encara per determinar. Una opció totalment indigna, i més després dels mesos que han passat des que se li va prometre un reallotjament digne i estable. Més tenint en compte la implicació d’un menor i que Aicha pateix de malalties acreditades en Serveis Socials.
 
Som conscients de l’actitud agressiva per part de la propietat, que no només s’ha negat a qualsevol tipus de negociació, sinó que també ha exigit a la família que retiri una demanda que van posar a Grabal SA, després d’incomplir la seva promesa de renovar-los el contracte de lloguer a canvi que fessin unes reformes a la mateixa casa. Unes reformes que Rachid va assumir i una renovació de contracte que mai va arribar. Però també som conscients del temps transcorregut, més que suficient, com perquè l’Ajuntament no hagi trobat més solució que una pensió.
 
Des PAH Barcelona, si bé valorem alguns gestos de l’Administració com el proveir-los de un guardamobles per a totes les propietats de la família, no podem tolerar el pas per una pensió. Des del principi del cas, hem exigit que arribat el moment on la família afectada es quedés sense habitatge, la solució passava per facilitar-los una plaça al CATAF de Navàs, un bloc de pisos on es reallotja temporalment a les famílies fins reallotjarlas definitivament. Arribat aquest dia, no volem ni alberg ni pensió. Exigim una plaça al CATAF, i que s’asseguri de cara al futur un reallotjament en un pis de parc públic. Més encara, al juliol d’aquest any vam presentar un Informe d’Anàlisi de Polítiques Públiques  on exigíem a l’Ajuntament de Barcelona que creés un CATAF per barri, podent donar resposta així a l’emergència habitacional que patim i perquè la situació que travessa Rachid i la seva família no es repeteixi.
 

No podem deixar de visibilitzar i denunciar públicament la criminal labor dels jutjats, en el cas d’avui el Jutjat de  Instància núm. 29 de Barcelona, que segueixen permetent l’existència de desnonaments oberts: no solament vulneren tot tipus de drets bàsics a les famílies, sinó que les submergeix en un brutal estat d’indefensió i vulnerabilitat. Si no fos poc el fet de veure’t sense llar, se suma el no saber que moment, ni dia ni hora, poden desnonar-te.

Sí Es Pot!
#SolucióPerARachid

EXIGIMOS DE MANERA INMEDIATA SOLUCIÓN PARA RACHID

Nos encontramos en la calle Sant Pere Mitjà, 7 para defender el derecho a la vivienda de Rachid Amelz, Aicha El Himer y su hijo de 5 años, que se enfrentan a un desahucio abierto y sin solución digna por parte de la administración municipal. La familia hace meses que se enfrenta a un posible desahucio de alquiler debido a problemas económicos. Una situación ante la cual han acudido repetidamente a Servicios Sociales y Habitatge en busca de una solución que les garantizara un techo. Rachid ha demostrado su voluntad de regularizar su situación, agotando todas las vías administrativas que le hicieron entrar el pasado mes de marzo en la Mesa de emergencia, de cara a lograr un realojo digno.

Desde la Administración se le ofreció a la propiedad, la inmobiliaria Grabal SA, cubrir las cuotas impagadas a cambio de mantener a Rachid y su familia en la vivienda hasta que pudieran ser realojados en un piso de parque público. Una propuesta que la propiedad no aceptó, con la firme determinación de dejar a una familia en la calle y seguir acumulando viviendas vacías en el edificio, con el único fin de poder incrementar el precio del alquiler a futuros inquilinos. Hay que tener en cuenta que el contrato actual se firmó en 2011, por 350€ mensuales, una cifra muy por debajo de los precios especulativos actuales en Barcelona, donde se han incrementado, solo en los últimos 3 años, en un 26%. Vivimos una nueva burbuja inmobiliaria, ahora de alquiler, que está expulsando a las familias de sus hogares y negando la posibilidad de crear proyectos de vida estables y a largo plazo. Toda una muestra de la necesidad de implementar mecanismos de regularización en el precio de los alquileres.

Finalmente, la solución propuesta por Servicios Sociales ante esta situación, ha sido la de abandonar la vivienda para irse a una pensión hasta el 13 de noviembre, fecha en que deberían cambiar de pensión viéndose obligadas a ir de habitación en habitación por tiempo indefinido, asumiendo la familia la mitad de los gastos de un coste aún por determinar. Una opción indigna y más después de los meses que han pasado desde que se le prometió un realojo digno y estable. Más teniendo en cuenta la implicación de un menor y que Aicha padece de enfermedades acreditadas en Servicios Sociales.

Somos conscientes de la actitud agresiva por parte de la propiedad, que no solo se ha negado a cualquier tipo de negociación, sino que también ha exigido a la familia que retire una demanda que pusieron a Grabal SA, tras incumplir su promesa de renovarles el contrato de alquiler a cambio de que hicieran unas reformas en la misma casa. Unas reformas que Rachid asumió y una renovación de contrato que nunca llegó. Pero también somos conscientes del tiempo transcurrido, más que suficiente, como para que el Ayuntamiento no haya encontrado más solución que una pensión.

Desde PAH Barcelona, si bien valoramos algunos gestos de la Administración como el proveerles de un guardamuebles para todas las propiedades de la familia, no podemos tolerar el paso por una pensión. Desde el principio del caso, hemos exigido que llegado el momento donde la familia afectada se quedara sin vivienda, la solución pasaba por facilitarles una plaza en el CATAF de Navás, un bloque de pisos donde se realoja temporalmente a las familias hasta realojarlas definitivamente. Llegado este día, no queremos ni albergue ni pensión. Exigimos una plaza en el CATAF, y que se asegure de cara al futuro un realojo en un piso de parque público. Más aún, en julio de este año presentamos un Informe de Análisis de Políticas Públicas donde exigíamos al Ayuntamiento de Barcelona que creara un CATAF por barrio, pudiendo dar respuesta así a la emergencia habitacional que padecemos y para que la situación que atraviesa Rachid y su familia no se repita.

No podemos dejar de visibilizar y denunciar públicamente la criminal labor de los juzgados, en el caso de hoy el Juzgado de 1ª Instancia núm. 29 de Barcelona, que siguen permitiendo la existencia de desahucios abiertos: no solo vulneran todo tipo de derechos básicos a las familias, si no que las sumerge en un brutal estado de indefensión y vulnerabilidad. Si no fuera poco el hecho de verte sin hogar, se suma el no saber en que momento, ni día ni hora, pueden desahuciarte.

¡Sí Se Puede!
#SoluciónParaRachid

EMERGÈNCIA