Documents útils ocupacions

A. Documents Llei 24/2015

 1. Coberts per la Llei 24/2015*
  1. Propietat:
  2. Jutjats:
  3. Ajuntament:

* Ha de complir els requisits següents:

   • Empadronat en l’habitatge abans del 30/06/2019.
   • L’habitatge ha de portar 2 anys buit (l’ocupació no interromp els dos anys).
   • No haver rebutjat cap oferta de reallotjament social en els últims 2 anys.
   • Informe favorable de Serveis Socials.
   • La propietat ha de ser: entitat financera, filial immobiliària d’aquesta entitat, fons d’inversió, entitat de gestió d’actius, fons de capital de risc o de titulització d’actius.
 1. NO coberts per la Llei 24/2015
  1. Jutjats:
  2. Ajuntament:

B. Documents bàsics

2. Sol·licitud de renovació de lloguer social

3ocup. Sol·licitut de canvi de pena (proximament)

4ocup. Document d’involabilidat del domicili (més documents dintre del manual Obra Social)

4. Sol·licitut de justicia gratuïta (advocat i procurador d’ofici)

5. Model oer recòrrer la denegaciò de justicia gratuïta 

C. Documents per actura en cas de dessallotjament

1ocup. Sol·licitud arxiu actuacions per acudir a la via penal en lloc d’utilitzar via civil (proximament)

12. Model escrit per presentar en jutjats sol·licitant la suspensió del desnonament fins a la intervenció de l’administració pública (per a processos d’execució hipotecària, impagament de lloguer i ocupacions)

44. Modelo escrito desalojo fecha abierta- delito leve

D. Documents per l’empadronament

 1. Instància a l’Ajuntament per a sol·licitar l’empadronament en el cas d’habitatge ocupat
 2. Instància a l’Ajuntament per a sol·licitar el certificat d’empadronament en el cas d’habitatge ocupat una vegada transcorreguts els tres mesos sense resposta

E. Manual d’Obra Social de la PAH

En aquest manual podràs trobar informació sobre la PAH i consells bàsics i indicacions d’actuació si estàs ocupant o et veus abocada a fer-ho en breu. Et recomanem que vinguis a les nostres assemblees a assessora’t de forma col·lectiva, és la millor manera de fer front i encaminar el teu problema habitacional feia una solució. No estàs sola.

Descarrega’l aquí

F. Llibre Verd de la PAH

Llibre Verd en castellà (actualizat 2020):