Documents útils ocupacions

En aquest apartat hi trobaràs Documents Útils de lliure disposició per a fer front als problemes que puguis si et trobes en situació d’ocupació

🦠 COVID-19

📄 Documento para solicitar la suspensión del desahucio en base al REAL DECRETO-LEY 11/2020 (Moratoria hasta 31 de diciembre de 2022) (En castellano)

A. Documents Llei 24/2015

📚 Guia bàsica sobre les lleis 24/2015 i 1/2022 [actualitzat abril 2022]

 1. Pot accedir al lloguer social obligatori*
  1. Propietat:
   1. Sol·licitud de lloguer social en cas d’ocupació (Abans de rebre la demanda)
   2. Sol·licitud de lloguer social en cas d’ocupació (Després de rebre la demanda)
  2. Jutjats:
   1. Recurs per a suspensió de llançament per manca d’oferta de lloguer social en cas d’ocupació
   2. Recurs de reposició si ens deneguen la solicitud de suspensió de llançament.
  3. Agència Catalana de l’Habitatge:
   1. Denúncia per manca d’oferta de lloguer social en cas d’ocupació (Abans de rebre la demanda)
   2. Denúncia per manca d’oferta de lloguer social en cas d’ocupació (Després de rebre la demanda)

Ha de complir els requisits següents:

  • Ocupant l’habitatge abans del 01/06/2021 (Acreditar mitjançant qualsevol mitjà admès en dret).
  • L’habitatge ha de portar 2 anys buit (l’ocupació no interromp els dos anys).
  • No haver rebutjat cap oferta de reallotjament social en els últims 2 anys.
  • Informe favorable de Serveis Socials.
  • La propietat ha de ser: entitat financera, filial immobiliària d’aquesta entitat, fons d’inversió, entitat de gestió d’actius, fons de capital de risc o de titulització d’actius.

2) No pot accedir al lloguer social obligatori

B. Documents bàsics

Document d’involabilidat del domicili (més documents dintre del manual Obra Social)

Sol·licitut de justicia gratuïta (advocat i procurador d’ofici)

Model per recòrrer la denegaciò de justicia gratuïta 

Sol·licitud de lloguer social per trobar-se en situació d’exclusió residencial

C. Documents per l’empadronament

 1. Instància a l’Ajuntament per a sol·licitar l’empadronament en el cas d’habitatge ocupat
 2. Instància a l’Ajuntament per a sol·licitar el certificat d’empadronament en el cas d’habitatge ocupat una vegada transcorreguts els tres mesos sense resposta
 3. Guia explicativa

D. Manual d’Obra Social de la PAH

En aquest manual podràs trobar informació sobre la PAH i consells bàsics i indicacions d’actuació si estàs ocupant o et veus abocada a fer-ho en breu. Et recomanem que vinguis a les nostres assemblees a assessora’t de forma col·lectiva, és la millor manera de fer front i encaminar el teu problema habitacional feia una solució. No estàs sola.

Descarrega’l aquí

E. Llibre Verd de la PAH

Llibre Verd en castellà (actualitzat 2020):