Documents útils hipoteca

En aquest apartat hi trobaràs Documents Útils de lliure disposició per a fer front als problemes que puguis tenir amb la teva Hipoteca

 

⚖️🆕 [Nou!] Llei d’Habitatge 12/2023

📗 Guía de documents útils para aturar desnonaments amb la Llei d’Habitatge (Llei 12/2023)

📗 Model escrit obligatorietat intermediació amb l’Administració per desnonaments hipotecaris

📗 Escrit de contestació a la demanda, perquè no s’admeti per obligatorietat de la intermediació prèvia (casos nous d’hipoteca)

⚖️ Llei 24/2015

📗 Guia general de les lleis 24/2015 i 1/2022

📗 Guia per denunciar als grans tenidors que no fan lloguer social a l’Agència Catalana de Consum

📗 Guia per interposar una demanda per ordinària per incompliment de la Llei 24/2015 (afectades)

📗 Guia per interposar una demanda per ordinària per incompliment de la Llei 24/2015 (advocades)

Execució hipotecària

Propietat

📄 Sol·licitud dació en pagament amb lloguer social obligatori

📄 Sol·licitud de lloguer social en cas d’execució hipotecària

Jutjat

📄 Recurs per a la suspensió de llançament per falta d’oferta de lloguer social.

📄 Recurs de reposició si ens deneguen la sol·licitud de suspensió de llançament.

Agència Catalana de l’Habitatge

📄 Denúncia per manca d’oferta de lloguer social en cas d’execució hipotecària

 

📓 Altres documents

📄 Sol·licitud d’Informe de Risc d’exclusió residencial

📄 Taula Indicadora de Renda (IRSC) per a la Llei 24/2015

 

👮‍♂️ Documents bàsics

📄 Sol·licitud de dació en pagament

📄 Sol·licitud de dació en pagament sobre la base al Codi de Bones Pràctiques

📄 Sol·licitud de justícia gratuïta (advocat i procurador d’ofici)

📄 Model per a recórrer la denegació de la justícia gratuïta

📄 Model de document de condonació del deute (després de subhasta. A presentar al banc)

📄 Model de document de condonació del deute (després de subhasta. A presentar per l’advocat d’ofici a jutjats)

📄 Escrit per a sol·licitar al banc l’execució de la hipoteca quan el 60% de la taxació cobreixi el deute

📄 Sol·licitud d quita

📄 Document explicatiu sobre les clàusules abusives

 

📝 Documents per actuar en cas de desnonament

📄 Model escrit ajornament llançament sobre la base del 704 LEC

📄 Model escrit Recurs reposició contra data oberta de llançament

📄 Model escrit per a sol·licitar la suspensió del llançament per acollir-se a la llei 1/2013

 

📝 Documents per a afrontar la reclamació de la hipoteca a través del procediment ordinari

📄 GUIA PAH: El procediment ordinari com a via per a reclamar la hipoteca

📄 Fases procediment ordinari

📄 Document útil per a presentar en el Jutjat com a contestació a la demanda

 

📚 “Kit Dictamen DESC” per a paralització urgent de desnonaments

Guia per a la sol·licitud de mesures cautelars davant el comitè DESC de Nacions Unides per a casos de desnonament sense alternativa habitacional. Aquesta guia pretén servir d’ajuda per a un ús adequat de les sol·licituds de mesures cautelars al Comitè DESC sobre suspensió de desnonaments sense alternativa habitacional.

📄 Guia “Defensant la llar”

📄 Consells orientatius per al seu ús

📄 Model d’Escrit de Sol·licitud Urgent de Suspensió del Desallotjament

📄 Dictamen del Comité DESC de Naciones Unidas de 20 de junio de 2018

📄 Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 2018

 

📗 Llibre verd

En aquest llibre podràs trobar informació sobre la PAH i del procés d’execució hipotecària i indicacions d’actuació. Et recomanem que vinguis a les nostres assemblees a assessorar-te de manera col·lectiva, és la millor manera de fer front i encaminar el teu problema hipotecari cap a una solució. No estàs sola.

📄 Llibre verd Hipoteca