Documents útils hipoteca

A. Documents llei 24/2015

Hem recuperat la Llei que la banca i el PP van tractar d’enterrar! Atentes perquè ben aviat cal presentar aquests documents per a tots els desnonaments a Catalunya!

Documents útils adaptats a la nova Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica a Catalunya.

 1. Execució Hipotecària
  1. Propietat:
  2. Jutjat:
  3. Ajuntament:
 2. Renovació Lloguer Social
  1. Propietat:
  2. Jutjat:
  3. Ajuntament:

Altres documents

Serveis Socials: Sol·licitud informe de risc exclusió residencial

Model de garantia de subministraments bàsics

Tabla Indicadora de Renta (IRSC) 2015 per a la Llei 24/2015

B. Documents bàsics

1. Model escrit per sol·licitar la nul·litat dels procediments en tràmit sobre la base de la sentència del TJUE

2. Sol·licitud de dació en pagament

3. Sol·licitud de dació en pagament sobre la base del Codi de Bones Pràctiques

4. Sol·licitud de justícia gratuïta (advocat i procurador d’ofici)

5. Model per recórrer la denegació de la justícia gratuïta

6. Model de document de condonació del deute (després de subhasta. A presentar al banc)

7. Model de document de condonació del deute (després de subhasta. A presentar per l’advocat d’ofici a jutjats)

8. Escrit per sol·licitar al banc l’execució de la hipoteca quan el 60% de la taxació cobreixi el deute

9. Sol·licitud-de-quita

10. Document explicatiu sobre les cláusules abusives

C. Documents per actuar en cas de desnonament

10. Model escrit ajornament llançament sobre la base del 704 LEC

11. Model escrit Recurs reposició contra data oberta de llançament 

12. Model escrit per presentar en jutjats sol·licitant la suspensió del desnonament fins a la intervenció de l’administració pública (per a processos d’execució hipotecària, impagament de lloguer i ocupacions)

13. Model escrit per sol·licitar la suspensió del llançament per acollir-se a la llei 1/2013

1b. Modelo recurso reposición fecha abierta PAH

D. Documents per a afrontar la reclamació de la hipoteca a través del procediment ordinari.

Guia explicativafases del procediment.

Document útil per a presentar en el Jutjat com a contestació a la demanda.

Vídeo del taller explicatiu.

E. Documents llei 4/2016 de Catalunya

Documents útils de la Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial, de Catalunya. Aquesta Llei també està suspesa. Documents no estan vigents.

Aquesta nova llei, aprovada pel Parlament a causa de la pressió de la societat civil que lluita pel dret a l’habitatge i a l’alarma social que va crear el recurs criminal al Tribunal Constitucional per part del PP i la banca, substitueix temporalment els articles impugnats de la Llei 24/2015*.

Els documents útils 9cat i 10cat, sobre garantia de subministraments bàsics i per saber si et protegeix la Llei 24/2015+Llei4/2016, segueixen vigents actualment.

12cat. Guia de documents útils llei 4/2016

13cat. Sol·licitud dació en pagament amb lloguer social obligatori

14cat. Modelo per presentar en jutjats davant inici procediment execució hipotecària o desnono lloguer

15cat. Modelo per presentar al banc davant inici procediment execució hipotecària o desnono lloguer

16cat. Denuncia a l’Ajuntament quan obligat Llei 4/2016 no ofereix lloguer social en cas de Dació

17cat. Denuncia a l’Ajuntament quan obligat Llei 4/2016 no ofereix lloguer social en cas d’execució o desnono lloguer

18cat. Sol·licitud informi Risc exclusió residencial en serveis socials

19cat. Suspensió jutjats desnonament para reallotjo administració obligada Llei 4/2016

20cat. Sol·licitud reallotjo administració obligada Llei 4/2016

F. LLibre verd en castellà (actualizat 2020):

Descarrega el llibre verd en català.

Descarrega el llibre verd en anglés.

Descarrega el llibre verd en àrab.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pots trobar més documents útils en la web: PAH estatal