Documents útils lloguer

En aquest apartat hi trobaràs Documents Útils de lliure disposició per a fer front als problemes que puguis tenir amb el teu Lloguer

⚖️🆕 [Nou!] Llei d’Habitatge 12/2023

📗 Guía de documents útils para aturar desnonaments amb la Llei d’Habitatge (Llei 12/2023)

📗 Model escrit obligatorietat intermediació amb l’Administració per desnonaments de lloguer i ocupació (jurisdicció civil) no suspesos per la moratòria (RDL 11/2020)

📗 Model escrit obligatorietat intermediació amb l’Administració per desnonaments de lloguer i ocupació (jurisdicció civil) suspesos per la moratòria (RDL 11/2020)

📗 Escrit de contestació a la demanda, perquè no s’admeti per obligatorietat de la intermediació prèvia (casos nous, desnonaments de lloguer i ocupació per jurisdicció civil)

🦠 COVID-19

📄 Document per sol·licitar la suspensió del desnonament en base al Reial Decret-Llei 11/2020 ampliat pel el Reial Decret-Llei 20/2022, de 27 de desembre (Moratòria fins el 30 de juny de 2023) (En castellà)

⚖️ Llei 24/2015

📗 Guia general de les lleis 24/2015 i 1/2022

📗 Guia per denunciar als grans tenidors que no fan lloguer social a l’Agència Catalana de Consum

🆕 Guia per interposar una demanda per ordinària per incompliment de la Llei 24/2015 (afectades)

🆕 Guia per interposar una demanda per ordinària per incompliment de la Llei 24/2015 (advocades)

Gran tenidor

Impagament de lloguer

Propietat

📄 Sol·licitud de lloguer social en cas d’impagament del lloguer (Abans de rebre demanda judicial)

📄 Sol·licitud de lloguer social en cas d’impagament del lloguer (Després de rebre demanda judicial)

Jutjats

📄 Recurs per a suspensió de llançament per manca d’oferta de lloguer social en cas d’impagament de lloguer

📄 Recurs reposició si ens deneguen la sol·licitud de suspensió llançament

Agència de l’Habitatge de Catalunya

📄 Denúncia per manca d’oferta de lloguer social en cas d’impagament de lloguer (Abans de rebre la demanda)

📄 Denúncia per manca d’oferta de lloguer social en cas d’impagament de lloguer (Després de rebre la demanda)

📄 Denúncia per manca de formalització del lloguer social en cas d’acollir-se al mecanisme de foment de lloguers socials de la Generalitat.

Finalització de contracte

Propietat

📄 Sol·licitud de lloguer social en cas de finalització del lloguer (Abans de rebre la demanda)

📄 Sol·licitud de lloguer social en cas de finalització del lloguer (Després de rebre la demanda)

Jutjats

📄 Recurs per a suspensió de llançament per manca d’oferta de lloguer social en cas de finalització de lloguer

📄 Recurs reposició si ens deneguen la sol·licitud de suspensió procediment

Agència de l’Habitatge de Catalunya

📄 Denúncia per manca d’oferta de lloguer social en cas de finalització de lloguer (Abans de rebre la demanda)

📄 Denúncia per manca d’oferta de lloguer social en cas de finalització de lloguer (Després de rebre la demanda)

📄 Denúncia per manca de formalització del lloguer social en cas d’acollir-se al mecanisme de foment de lloguers socials de la Generalitat.

Renovació de Lloguer Social

Propietat

📄 Sol·licitud de renovació de lloguer social (Abans de rebre la demanda)

📄 Sol·licitud de renovació de lloguer social (Després de rebre la demanda)

Jutjats

📄 Recurs per a suspensió de llançament per manca d’oferta de lloguer social en cas de renovació de lloguer social.

📄 Recurs reposició si ens deneguen la sol·licitud de suspensió procediment

Agència de l’Habitatge de Catalunya

📄 Denúncia per manca d’oferta de lloguer social en cas de renovació de lloguer social (Abans de rebre la demanda)

📄 Denúncia per manca d’oferta de lloguer social en cas de renovació de lloguer social (Després de rebre la demanda)

📄 Denúncia per manca de formalització del lloguer social en cas d’acollir-se al mecanisme de foment de lloguers socials de la Generalitat. 

Petit tenidor

Jutjat

📄 Sol·licitud suspensió fins reallotjament adequat de l’Administració

Ajuntament

📄 Sol·licitud ajuts / reallotjament adequat

Altres documents

📄 Sol·licitud informe de risc exclusió residencial

📄 Tabla Indicadora de Renta (IRSC) 2015 per a la Llei 24/2015

 

Documentos para actuar en las cláusulas del contrato de alquiler

📄 Document sol·licitant a la propietat el lliurament d’una còpia de la fiança

📄 Document informant a INCASÒL del pagament de la fiança i la sol·licitud a la propietat de la còpia del dipòsit

 

Documents per actuar en cas d’obres i millores en l’habitatge

📄 Document informatiu a l’Administració de la necessitat execució d’obres de conservació, la negativa de la propietat, també es reclama inspecció i es requereixi a la propietat que les faci

📄 Document informatiu a la propietat de la necessitat d’obres urgents per evitar danys, i que les farà l’arrendatària, s’enviarà factura per al seu reemborsament

📄 Document pel qual inquilina sol·licita reducció renda perquè les obres impedeixen l’ús d’una part de l’habitatge

📄 Document pel qual la inquilina demana a la propietat autorització per fer obres al seu càrrec

📄 Document pel qual demanem a la propietat la substitució del pagament de la renda per l’execució d’obres en l’habitatge

 

Documents per actuar en cas d’abusos de la propietat

📄 Sol·licitud pel quin l’ex cònjuge que té atribuït l’ús de l’habitatge en sentència de separació o divorci demana la subrogació en el contracte de lloguer

📄 Sol·licitud de subrogació en arrendament per mort de familiar, titular del contracte de lloguer

📄 Sol·licitud a la propietat tornar a l’habitatge o la indemnització corresponent per no ocupar el pis quan se’ns desallotjo per necessitat d’un familiar

📄 Denuncia a la propietat en cas d’assetjament (pendent)

 

👮‍♂️ Documents bàsics

📄 Sol·licitud de justícia gratuïta (advocat i procurador d’ofici)

📄 Model per recórrer la denegació de la justícia gratuïta

 

📝 Documents per actuar en cas de desnonament

📄 Model escrit ajornament llançament sobre la base del 704 LEC

📄 Model escrit Recurs reposició contra data oberta de llançament

 

📚 “Kit Dictamen DESC” per a paralització urgent de desnonaments

Guia per a la sol·licitud de mesures cautelars davant el comitè DESC de Nacions Unides per a casos de desnonament sense alternativa habitacional. Aquesta guia pretén servir d’ajuda per a un ús adequat de les sol·licituds de mesures cautelars al Comitè DESC sobre suspensió de desnonaments sense alternativa habitacional.

📄 Guia “Defensant la llar”

📄 Consells orientatius per al seu ús

📄 Model d’Escrit de Sol·licitud Urgent de Suspensió del Desallotjament

📄 Dictamen del Comité DESC de Naciones Unidas de 20 de junio de 2018

📄 Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 2018

 

📗 Llibre verd

En aquest llibre podràs trobar informació sobre la PAH i els procediments relacionats amb els lloguers. Et recomanem que vinguis a les nostres assemblees a assessorar-te de manera col·lectiva, és la millor manera de fer front i encaminar el teu problema amb el lloguer cap a una solució. No estàs sola.

📄 Llibre verd Lloguer