Documents útils lloguer

En aquest apartat hi trobaràs Documents Útils de lliure disposició per a fer front als problemes que puguis tenir amb el teu Lloguer

⚖️ [Nou!] Llei d’Habitatge 12/2023

Guía de documents útils para aturar desnonaments amb la Llei d’Habitatge (Llei 12/2023)

Model escrit obligatorietat intermediació amb l’Administració per desnonaments de lloguer i ocupació (jurisdicció civil) no suspesos per la moratòria (RDL 11/2020)

Model escrit obligatorietat intermediació amb l’Administració per desnonaments de lloguer i ocupació (jurisdicció civil) suspesos per la moratòria (RDL 11/2020)

Escrit de contestació a la demanda, perquè no s’admeti per obligatorietat de la intermediació prèvia (casos nous, desnonaments de lloguer i ocupació per jurisdicció civil)

COVID-19

Document per sol·licitar la suspensió del desnonament en base al Reial Decret-Llei 11/2020 ampliat pel el Reial Decret-Llei 20/2022, de 27 de desembre (Moratòria fins el 30 de juny de 2023) (En castellà)

⚖️ Llei 24/2015

Guia general de les lleis 24/2015 i 1/2022

Guia per denunciar als grans tenidors que no fan lloguer social a l’Agència Catalana de Consum

Guia per interposar una demanda per ordinària per incompliment de la Llei 24/2015 (afectades)

Guia per interposar una demanda per ordinària per incompliment de la Llei 24/2015 (advocades)

Gran tenidor

Impagament de lloguer

Propietat

Sol·licitud de lloguer social en cas d’impagament del lloguer (Abans de rebre demanda judicial)

Sol·licitud de lloguer social en cas d’impagament del lloguer (Després de rebre demanda judicial)

Jutjats

Recurs per a suspensió de llançament per manca d’oferta de lloguer social en cas d’impagament de lloguer

Recurs reposició si ens deneguen la sol·licitud de suspensió llançament

Agència de l’Habitatge de Catalunya

Denúncia per manca d’oferta de lloguer social en cas d’impagament de lloguer (Abans de rebre la demanda)

Denúncia per manca d’oferta de lloguer social en cas d’impagament de lloguer (Després de rebre la demanda)

Denúncia per manca de formalització del lloguer social en cas d’acollir-se al mecanisme de foment de lloguers socials de la Generalitat.

Finalització de contracte

Propietat

Sol·licitud de lloguer social en cas de finalització del lloguer (Abans de rebre la demanda)

Sol·licitud de lloguer social en cas de finalització del lloguer (Després de rebre la demanda)

Jutjats

Recurs per a suspensió de llançament per manca d’oferta de lloguer social en cas de finalització de lloguer

Recurs reposició si ens deneguen la sol·licitud de suspensió procediment

Agència de l’Habitatge de Catalunya

Denúncia per manca d’oferta de lloguer social en cas de finalització de lloguer (Abans de rebre la demanda)

Denúncia per manca d’oferta de lloguer social en cas de finalització de lloguer (Després de rebre la demanda)

Denúncia per manca de formalització del lloguer social en cas d’acollir-se al mecanisme de foment de lloguers socials de la Generalitat.

Renovació de Lloguer Social

Propietat

Sol·licitud de renovació de lloguer social (Abans de rebre la demanda)

Sol·licitud de renovació de lloguer social (Després de rebre la demanda)

Jutjats

Recurs per a suspensió de llançament per manca d’oferta de lloguer social en cas de renovació de lloguer social.

Recurs reposició si ens deneguen la sol·licitud de suspensió procediment

Agència de l’Habitatge de Catalunya

Denúncia per manca d’oferta de lloguer social en cas de renovació de lloguer social (Abans de rebre la demanda)

Denúncia per manca d’oferta de lloguer social en cas de renovació de lloguer social (Després de rebre la demanda)

Denúncia per manca de formalització del lloguer social en cas d’acollir-se al mecanisme de foment de lloguers socials de la Generalitat. 

Petit tenidor

Jutjat

Sol·licitud suspensió fins reallotjament adequat de l’Administració

Ajuntament

Sol·licitud ajuts / reallotjament adequat

Altres documents

Sol·licitud informe de risc exclusió residencial

[ACTUALITZAT 2024] Taula Indicadora de Renda (IRSC) per a la Llei 24/2015

 

Documentos para actuar en las cláusulas del contrato de alquiler

Document sol·licitant a la propietat el lliurament d’una còpia de la fiança

Document informant a INCASÒL del pagament de la fiança i la sol·licitud a la propietat de la còpia del dipòsit

 

Documents per actuar en cas d’obres i millores en l’habitatge

Document informatiu a l’Administració de la necessitat execució d’obres de conservació, la negativa de la propietat, també es reclama inspecció i es requereixi a la propietat que les faci

Document informatiu a la propietat de la necessitat d’obres urgents per evitar danys, i que les farà l’arrendatària, s’enviarà factura per al seu reemborsament

Document pel qual inquilina sol·licita reducció renda perquè les obres impedeixen l’ús d’una part de l’habitatge

Document pel qual la inquilina demana a la propietat autorització per fer obres al seu càrrec

Document pel qual demanem a la propietat la substitució del pagament de la renda per l’execució d’obres en l’habitatge

 

Documents per actuar en cas d’abusos de la propietat

Sol·licitud pel quin l’ex cònjuge que té atribuït l’ús de l’habitatge en sentència de separació o divorci demana la subrogació en el contracte de lloguer

Sol·licitud de subrogació en arrendament per mort de familiar, titular del contracte de lloguer

Sol·licitud a la propietat tornar a l’habitatge o la indemnització corresponent per no ocupar el pis quan se’ns desallotjo per necessitat d’un familiar

Denuncia a la propietat en cas d’assetjament (pendent)

 

‍♂️ Documents bàsics

Sol·licitud de justícia gratuïta (advocat i procurador d’ofici)

Model per recórrer la denegació de la justícia gratuïta

 

 Documents per actuar en cas de desnonament

Model escrit ajornament llançament sobre la base del 704 LEC

Model escrit Recurs reposició contra data oberta de llançament

 

“Kit Dictamen DESC” per a paralització urgent de desnonaments

Guia per a la sol·licitud de mesures cautelars davant el comitè DESC de Nacions Unides per a casos de desnonament sense alternativa habitacional. Aquesta guia pretén servir d’ajuda per a un ús adequat de les sol·licituds de mesures cautelars al Comitè DESC sobre suspensió de desnonaments sense alternativa habitacional.

Guia “Defensant la llar”

Consells orientatius per al seu ús

Model d’Escrit de Sol·licitud Urgent de Suspensió del Desallotjament

Dictamen del Comité DESC de Naciones Unidas de 20 de junio de 2018

Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 2018

 

Llibre verd

En aquest llibre podràs trobar informació sobre la PAH i els procediments relacionats amb els lloguers. Et recomanem que vinguis a les nostres assemblees a assessorar-te de manera col·lectiva, és la millor manera de fer front i encaminar el teu problema amb el lloguer cap a una solució. No estàs sola.

Llibre verd Lloguer