Documents útils lloguer

Documentos ley 24/2015 de Cataluña

Hemos recuperado la Ley que la banca y el PP trataron de enterrar! 😉 Atentas porque en breve hay que presentar estos documentos para todos los desahucios en Catalunya!

Documentos útiles adaptados a la nueva Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética en Cataluña.

1cat- Solicitud dación en pago con alquiler social obligatorio 

2cat- Modelo para presentar los juzgados ante inicio procedimiento de gran tenedor de vivienda 

3cat- Modelo para presentar al banco ante inicio de procedimiento de gran tenedor de vivienda 

4cat- Denuncia al Ayuntamiento cuando Gran Tenedor no hace oferta de alquiler social en caso de Dación. 

5cat- Denuncia al Ayuntamiento cuando un Gran Tenedor no hace oferta de alquiler social en caso de Procedimiento de ejecución hipotecaria o desahucio por impago de alquiler. 

6cat- Solicitud informe Riesgo exclusión residencial en servicios sociales.

7cat- Modelo presentar en los juzgados ante orden de desahucio de pequeño tenedor de vivienda. 

8cat- Modelo para presentar a la Administración ante orden de desahucio de pequeño tenedor de vivienda. 

9cat- Modelo de garantía de suministros básicos.

10cat. Tabla Indicador de Renta (IRSC) 2015 pata le Ley 24/2015 

11cat. Recurso de Reposición. Suspender lanzamiento en los casos en que la adjudicación de la vivienda, por subasta, es anterior a la entrada en vigor de la Ley 24/2015 (6 agosto 2015). Presentar en juzgado​ junto a nota interpretativa de la Agència d’Habitatge de Catalunya (AHC).

A. Documents per actuar en les clàusules del contracte de lloguer

1alq. Document sol·licitant a la propietat el lliurament d’una còpia de la fiança

2alq. Document informant a INCASÒL del pagament de la fiança i la sol·licitud a la propietat de la còpia del dipòsit

3alq. Document informatiu a la propietat de la necessitat d’obres i reclam de les execució d’obres de conservació

8alq. Document pel qual la inquilina sol·licita a la propietat la substitució del pagament de la renda per l’execució d’obres en l’habitatge

 

B. Documents per actuar en cas d’obres i millores en l’habitatge

2alq. Document informant a INCASÒL del pagament de la fiança i la sol·licitud a la propietat de la còpia del dipòsit

3alq. Document informatiu a la propietat de la necessitat d’obres i reclam de les execució d’obres de conservació

4alq. Document informatiu a l’Administració de la necessitat execució d’obres de conservació, la negativa de la propietat, també es reclama inspecció i es requereixi a la propietat que les faci

5alq. Document informatiu a la propietat de la necessitat d’obres urgents per evitar danys, i que les farà l’arrendatària, s’enviarà factura per al seu reemborsament

6alq. Document pel qual inquilina sol·licita reducció renda perquè les obres impedeixen l’ús d’una part de l’habitatge

7alq. Document pel qual la inquilina demana a la propietat autorització per fer obres al seu càrrec

8alq. Document pel qual demanem a la propietat la substitució del pagament de la renda per l’execució d’obres en l’habitatge

C. Documents per actuar en cas d’abusos de la propietat

9alq. Sol·licitud pel quin l’ex cònjuge que té atribuït l’ús de l’habitatge en sentència de separació o divorci demana la subrogació en el contracte de lloguer

10alq. Sol·licitud de subrogació en arrendament per mort de familiar, titular del contracte de lloguer

11alq. Sol·licitud a la propietat tornar a l’habitatge o la indemnització corresponent per no ocupar el pis quan se’ns desallotjo per necessitat d’un familiar

12alq. Denuncia a la propietat en cas d’acosetjament

 

D. Documents llei 4/2016 de Catalunya*

Documents útils de la Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial, de Catalunya.

Aquesta nova llei, aprovada pel Parlament a causa de la pressió de la societat civil que lluita pel dret a l’habitatge i a l’alarma social que va crear el recurs criminal al Tribunal Constitucional per part del PP i la banca, substitueix temporalment els articles impugnats de la Llei 24/2015**

 

* Aquesta Llei està suspesa fins que surti la sentència del TC

**Els documents útils 9cat i 10cat, sobre garantia de subministraments bàsics i per saber si et protegeix la Llei 24/2015+Llei4/2016, segueixen vigents actualment.

 

 

E. Documents bàsics

4. Sol·licitud de justícia gratuïta (advocat i procurador d’ofici)

5. Model per recórrer la denegació de la justícia gratuïta

 

F. Documents per actuar en cas de desnonament

10. Model escrit ajornament llançament sobre la base del 704 LEC

11. Model escrit Recurs reposició contra data oberta de llançament 

12. Model escrit per presentar en jutjats sol·licitant la suspensió del desnonament fins a la intervenció de l’administració pública (per a processos d’execució hipotecària, impagament de lloguer i ocupacions)

13. Model escrit per sol·licitar la suspensió del llançament per acollir-se a la llei 1/2013

1b. Modelo recurso reposición fecha abierta PAH

G. Llibre verd inclòs procès de desnonament de lloguer