Documents útils lloguer

Documents Llei 24/2015 de Catalunya

Hem recuperat la Llei que la banca i el PP van tractar d’enterrar! Atentes perquè ben aviat cal presentar aquests documents per a tots els desnonaments a Catalunya!

Documents útils adaptats a la nova Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica a Catalunya.

1cat BANC – Solicitud dació en pagament amb lloguer social obligatori (GT)

2cat BANC – Sol·licitud lloguer social en cas de procediment d’execució hipotecaria/ impagament del lloguer (per iniciar o en curs a l’entrada en vigor de la llei) (GT)

2cat bis. Document de sol·licitud de renovació de lloguer social

2cat bis 2. Solicitut de lloguer social davant una oferta invàlida per part de la propietat.

3cat JUTJAT – Sol·licitud suspensió de llançament fins que es faci oferta de lloguer. (GT)

3.bis JUTJAT – Recurs reposició si ens deneguen la sol·licitud de suspensió procediment. (GT)

4cat. AJUNTAMENT – Denuncia quan GT no ha fet oferta lloguer social en cas de dació.(GT)

5cat. AJUNTAMENT – Denuncia quan GT no ha fet oferta lloguer social en cas de procediment per impagament lloguer/ execució hipotecaria.(GT)

6cat. SERVEIS SOCIALS – Sol·licitud informe de risc exclusió residencial.

7cat. AJUNTAMENT  Sol·licitud ajuts/ reallotjament adequat (PT)

8. JUTJAT- Sol·licitud suspensió fins reallotjament adequat de l’Administració.(PT)

A. Documents per actuar en les clàusules del contracte de lloguer

1alq. Document sol·licitant a la propietat el lliurament d’una còpia de la fiança

2alq. Document informant a INCASÒL del pagament de la fiança i la sol·licitud a la propietat de la còpia del dipòsit

3alq. Document informatiu a la propietat de la necessitat d’obres i reclam de les execució d’obres de conservació

8alq. Document pel qual la inquilina sol·licita a la propietat la substitució del pagament de la renda per l’execució d’obres en l’habitatge

 

B. Documents per actuar en cas d’obres i millores en l’habitatge

2alq. Document informant a INCASÒL del pagament de la fiança i la sol·licitud a la propietat de la còpia del dipòsit

3alq. Document informatiu a la propietat de la necessitat d’obres i reclam de les execució d’obres de conservació

4alq. Document informatiu a l’Administració de la necessitat execució d’obres de conservació, la negativa de la propietat, també es reclama inspecció i es requereixi a la propietat que les faci

5alq. Document informatiu a la propietat de la necessitat d’obres urgents per evitar danys, i que les farà l’arrendatària, s’enviarà factura per al seu reemborsament

6alq. Document pel qual inquilina sol·licita reducció renda perquè les obres impedeixen l’ús d’una part de l’habitatge

7alq. Document pel qual la inquilina demana a la propietat autorització per fer obres al seu càrrec

8alq. Document pel qual demanem a la propietat la substitució del pagament de la renda per l’execució d’obres en l’habitatge

 

C. Documents per actuar en cas d’abusos de la propietat

9alq. Sol·licitud pel quin l’ex cònjuge que té atribuït l’ús de l’habitatge en sentència de separació o divorci demana la subrogació en el contracte de lloguer

10alq. Sol·licitud de subrogació en arrendament per mort de familiar, titular del contracte de lloguer

11alq. Sol·licitud a la propietat tornar a l’habitatge o la indemnització corresponent per no ocupar el pis quan se’ns desallotjo per necessitat d’un familiar

12alq. Denuncia a la propietat en cas d’acosetjament

 

D. Documents llei 4/2016 de Catalunya*

Documents útils de la Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial, de Catalunya.

Aquesta nova llei, aprovada pel Parlament a causa de la pressió de la societat civil que lluita pel dret a l’habitatge i a l’alarma social que va crear el recurs criminal al Tribunal Constitucional per part del PP i la banca, substitueix temporalment els articles impugnats de la Llei 24/2015**

* Aquesta Llei està suspesa fins que surti la sentència del TC

**Els documents útils 9cat i 10cat, sobre garantia de subministraments bàsics i per saber si et protegeix la Llei 24/2015+Llei4/2016, segueixen vigents actualment.

 

E. Documents bàsics

4. Sol·licitud de justícia gratuïta (advocat i procurador d’ofici)

5. Model per recórrer la denegació de la justícia gratuïta

 

F. Documents per actuar en cas de desnonament

10. Model escrit ajornament llançament sobre la base del 704 LEC

11. Model escrit Recurs reposició contra data oberta de llançament 

12. Model escrit per presentar en jutjats sol·licitant la suspensió del desnonament fins a la intervenció de l’administració pública (per a processos d’execució hipotecària, impagament de lloguer i ocupacions)

13. Model escrit per sol·licitar la suspensió del llançament per acollir-se a la llei 1/2013

1b. Modelo recurso reposición fecha abierta PAH

G. Llibre verd inclòs procès de desnonament de lloguer