Category Archive

PorPAH_Bcn

La pressió de la PAH aconsegueix que l’Ajuntament decideixi aplicar la Llei 18/2014, sancionant amb 315.000 a la SAREB, BBVA i el Santander.

L’any 2007 el Parlament aprovava la Llei del Dret a l’Habitatge de Catalunya (llei 18/2007). La llei d’habitatge més avançada de l’estat espanyol, una llei que dóna eines i marca objectius, com arribar a l’any 2027 a tenir un parc públic de lloguer social del 15%. Tot i la greu amputació que va patir la llei l’any 2011 amb la llei OMNIBUS del president Mas, encara queden algunes eines que permeten mobilitzar l’habitatge buit.

Ahir celebràvem l’anunci de l’Ajuntament de Barcelona que imposarà quatre sancions de 315.000€ cada una a la SAREB, BBVA i el Santander pels quatre habitatges que estan incomplint la funció social establerta a la llei 18/2007. És certament estrany que la PAH hagi de felicitar o dir que en aquesta ocasió el govern ha fet un pas valent i necessari, ja que el que estan fent és complir amb la seva obligació: aplicar les lleis vigents en matèria d’habitatge. Però ho hem de dir perquè des de 2007, a Barcelona cap govern ho havia aplicat, tot i la seva obligació de complir amb la seva responsabilitat vers a la ciutadania. Les sancions arriben 10 anys tard, i gairebé 3 anys després de la moció de la PAH aprovada al Ple de l’Ajuntament com a Declaració Institucional al gener del 2014.

És important també l’anunci de què el procediment sancionador s’accelera per guanyar temps en un procés que és excessivament lent. La llei permet imposar fins a tres multes coercitives que busquen el compliment de la funció social de l’habitage; a la vegada, l’administració és la competent per imposar sancions que poden ser de fins a 500.000€ per habitatge buit injustificadament durant dos anys. La mesura valenta que l’ Ajuntament diu proposar és que des de l’inici de la primera multa, paral·lelament s’iniciarà l’expedient sancionador, apel·lant al fet que tenir un immoble buit per dos anys, ja és una infracció susceptible de sanció. Esperem i estarem vigilants que aquestes sancions arribin ara amb freqüència i amb la mateixa contundència que les que ahir es van anunciar, d’un mínim de 315.000€.

Aplicar aquesta llei no és només una obligació dels Ajuntaments i de la Generalitat, sinó que és un missatge clar a la Banca i a la societat sobre la funció social de l’habitatge, i que el dret a l’habitatge s’ha de garantir als ciutadans. Per això, considerem de gravetat que La Generalitat, en comptes d’aplicar-la, va fer un impost als pisos buits en mans d’entitats financeres. És a dir, en comptes d’aplicar la sanció de fins a 900.000€ que li obliga la llei 18/2007, en comptes d’enfrontar-se a la Banca, va decidir que millor, pel mateix incompliment, li posarien un impost d’entre 10 i 30€ per metre quadrat. Això si, un impost només als pisos que provenen d’execució hipotecària. En definitiva, pessigolles a la Banca.

Si ahir l’Ajuntament de Barcelona anunciava aquestes sancions, és gràcies a la PAH que l’any 2013 va iniciar una campanya a tot el territori de mocions per obligar als municipis a aplicar la llei 18/2007 i sancionar els pisos buits en mans de grans tenidors. Van començar les companyes de la PAH Terrassa, forçant al seu Ajuntament a iniciar les multes, van seguir Granollers, Girona i Santa Coloma de Gramanet. L’Ajuntament de Terrassa es el municipi que més expedients de multes ha iniciat, i per trencar les pors de molts altres, ha demostrat davant els jutjats que tenim la raó en exigir l’aplicació d’aquesta llei, ja que dels 22 contenciosos interposats per la banca, ja n’ha guanyat 16. La pressió de la PAH a 2013, a part d’obtenir que alguns Ajuntaments comencessin a iniciar les multes, va aconseguir que es parles de la llei i de la manca d’aplicació.

Si bé és cert que l’Ajuntament de Barcelona ha fet un pas valent i necessari aplicant sancions elevades, el primer Ajuntament, fins on tenim constància, en aplicar-les, no és suficient. Exigim i vigilarem que aquestes sancions s’apliquin a tots els habitatges buits en mans de grans tenidors d’habitatge a la nostra ciutat. No només això, sinó que s’apliqui tot l’articulat vigent de la llei 18/2007 i altres lleis vigents com la 1/2015 que permet expropiació per mal estat de conservació. Fa pocs dies presentàvem l’informe: “Exclusió residencial al món local: crisi hipotecària a Barcelona 2013-2016” on recollim les recomanacions i reptes urgents segons la legislació vigent i als problemes d’habitatge que patim a la nostra ciutat.

Barcelona ha d’arribar al 2027 a tenir, obligada per llei, un parc públic de lloguer del 15%, es a dir, ha d’ampliar en 120.000 habitatges el parc actual. La PAH Estarem vigilants i pressionàrem perquè l’anunci d’ahir no es quedi en el simbolisme, assegurant-nos, d’una vegada per sempre, que es compleix amb el Dret a l’habitatge. Des de el carrer, amb la legitimitat a la mà, seguim demostrant que ¡Sí Se Puede!

***************

La presión de la PAH consigue que el Ayuntamiento decida aplicar la Ley 18/2014, sancionando con 315.000 a la Sareb, BBVA y el Santander.

El año 2007 el Parlamento aprobaba la Ley del Derecho a la Vivienda de Cataluña (ley 18/2007). La ley de vivienda más completa del estado español, una ley que ofrece herramientas y marca objetivos, como llegar a tener un parque público de alquiler social del 15%. en el año 2027. Todo y la grave amputación que sufrió la ley en 2011 con la ley OMNIBUS del presidente Mas, todavía quedan algunas herramientas que permiten movilizar la vivienda vacía.

Ayer celebrábamos el anuncio del Ayuntamiento de Barcelona que impondrá cuatro sanciones de 315.000€ cada una a la SAREB, BBVA y el Santander para cuatro viviendas que están incumpliendo la función social establecida en la ley 18/2007. Es extraño que la PAH tenga que felicitar o decir que en esta ocasión el gobierno ha dado un paso valiente y necesario, pues lo que están haciendo es cumplir con su obligación: aplicar las leyes vigentes en materia de vivienda. Pero lo tenemos que decir porque desde 2007, en Barcelona ningún gobierno lo había aplicado, todo y su obligación de cumplir con su responsabilidad hacia a la ciudadanía. Las sanciones llegan 10 años tarde, y casi 3 años después de la moción de la PAH aprobada al Pleno del Ayuntamiento como Declaración Institucional en enero del 2014.

También es importante el anuncio de que el procedimiento sancionador se acelera para ganar tiempo en un proceso excesivamente lento. La ley permite imponer hasta tres multas coercitivas que buscan el cumplimiento de la función social de la vivienda. A su vez, la administración tiene la competencia para imponer sanciones que pueden ser de hasta 500.000€ por vivienda vacía. La medida valiente que el Ayuntamiento dice proponer, consiste en que desde el inicio de la primera multa, paralelamente, se iniciará el expediente sancionador, apelando al hecho de que tener un inmoble vacío por dos años, ya es una infracción susceptible de sanción. Esperamos y estaremos vigilantes de que estas sanciones lleguen ahora con frecuencia y con la misma contundencia que las anunciadas ayer, de un mínimo de 315.000€.

Aplicar esta ley no es sólo una obligación de los Ayuntamientos y de la Generalitat, sino que es un mensaje claro a la Banca y a la sociedad sobre la función social de la vivienda, y que el derecho a la vivienda se tiene que garantizar a los ciudadanos. Por eso, consideramos de gravedad que La Generalitat, en lugar de aplicarla, hizo un impuesto a los pisos vacíos en manos de entidades financieras. Es decir, en lugar de aplicar la sanción de hasta 900.000€ que le obliga la ley 18/2007, para no enfrentarse a la Banca, decidió que mejor, por el mismo incumplimiento, le pondrían un impuesto de entre 10 y 30€ por metro cuadrado. Esto sí, un impuesto sólo a los pisos que provienen de ejecución hipotecaria. En definitiva, cosquillas a la Banca.

Si ayer el Ayuntamiento de Barcelona anunciaba estas sanciones, es gracias a la PAH que en 2013 inició una campaña, en todo el territorio, de mociones para obligar a los municipios a aplicar la ley 18/2007 y sancionar los pisos vacíos en manos de grandes tenedores. Empezaron las compañeras de la PAH Terrassa, forzando en su Ayuntamiento a iniciar las multas, siguieron Granollers, Girona y Santa Paloma de Gramanet. El Ayuntamiento de Terrassa es el municipio que más expedientes de multas ha iniciado, y para romper los miedos de otros muchos, ha demostrado ante los juzgados que tenemos la razón al exigir la aplicación de esta ley, puesto que de los 22 contenciosos interpuestos por la banca, ya ha ganado 16. La presión de la PAH en 2013, aparte de obtener que algunos Ayuntamientos empezaran a iniciar las multas, consiguó que se hablase de la ley y de la carencia de su aplicación.

Si bien es cierto que el Ayuntamiento de Barcelona ha dado un paso valiente y necesario aplicando sanciones elevadas, el primer Ayuntamiento, hasta donde tenemos constancia, el aplicarlas, no es suficiente. Exigimos y vigilaremos que estas sanciones se apliquen a todas las viviendas vacías en manos de grandes tenedores de vivienda a nuestra ciudad. No sólo esto, sino que se aplique todo el articulado vigente de la ley 18/2007 y otras leyes vigentes como la 1/2015 que permite expropiación por mal estado de conservación. Hace pocos días presentábamos el informe: “Exclusión residencial en el mundo local: crisis hipotecaria en Barcelona 2013-2016” donde recogemos las recomendaciones y retos urgentes en base a la legislación vigente y a los problemas de vivienda que sufrimos en nuestra ciudad.

Barcelona tiene que llegar al 2027 teniendo, obligada por ley, un parque público de alquiler del 15%, es decir, tiene que ampliar en 120.000 viviendas el parque actual. La PAH estaremos vigilantes y presionaremos porque el anuncio de ayer no se quede en el simbolismo, asegurándonos, de una vez por todas, que se cumple con el Derecho a la vivienda. Desde la calle, con la legitimidad en la mano, seguimos demostrando que ¡Sí Se Puede!

PorPAH_Bcn

La presión de la PAH al Departamento de los Desahucios del BBVA da sus frutos.

Ayer miercoles 16, hartas de mentiras y manipulación, PAH Barcelona, PAH Terrassa y PAH Badalona con apoyo de otras PAHs Catalanas, rodeamos las oficinas centrales del BBVA en Terrassa para exigir soluciones a  10 familias afectadas con sus casos encallados desde hace cuatro años, en alguno de los casos.
Durante la concentración hemos estigmatizado el Departamento de Vivienda Social del BBVA, señalándolo como lo que realmente es, un Departamento de Desahucios con la única finalidad de alargar la situación extrema de las familias más vulnerables.
En sólo tres horas hemos logrado respuesta para 7 de los 10 casos presentados, incluyendo la paralización de un desahucio que se iba a ejecutar hoy. Con esto demostramos dos cosas: la primera,que las soluciones están encima de la mesa y no se dan por la falta de voluntad en ayudar a las familias, anteponiendo los intereses de la banca y la especulación de las viviendas.
La segunda, que si no es por las buenas es por la PAH y que seguiremos haciendo lo que mejor sabemos hacer, defender los derechos fundamentales de las familias, con desobediencia civil organizada, arrancando soluciones que garanticen el Derecho a la Vivienda.

¡SÍ SE PUEDE!


La pressió de la PAH al Departament dels Desnonaments del BBVA dóna els seus fruits.

Ahir dimecres 16, fartes de mentides i manipulació, PAH Barcelona, PAH Terrassa i PAH Badalona amb suport d’altres PAHs Catalanes, envoltem les oficines centrals del BBVA a Terrassa per exigir solucions a 10 famílies afectades amb els seus casos encallats des de fa quatre anys, en algun dels casos.
Durant la concentració hem estigmatitzat el Departament d’Habitatge Social del BBVA, assenyalant-ho com el que realment és, un Departament de Desnonaments amb l’única finalitat d’allargar la situació extrema de les famílies més vulnerables.
En només tres hores hem aconseguit resposta per 7 dels 10 casos presentats, incloent-hi la paralització d’un desnonament que s’anava a executar avui. Amb això vam demostrar dues coses: la primera, que les solucions estan damunt de la taula i no es donen per la falta de voluntat a ajudar a les famílies, anteposant els interessos de la banca i l’especulació dels habitatges.
La segona, que si no és a les bones és per la PAH i que seguirem fent el que millor sabem fer, defensar els drets fonamentals de les famílies, amb desobediència civil organitzada, arrencant solucions que garanteixin el Dret a l’Habitatge.

Entra en nuestro Flickr y disfruta con fotos en HD

DSC_0355

PorPAH_Bcn

La PAH denuncia la mala praxis del Departamento de Vivienda Social del BBVA y exige soluciones habitacionales para las familias afectadas.

Tras la falta de voluntad de BBVA a ofrecer soluciones a las familias afectadas, PAH Barcelona y PAH Terrassa coordinan una movilización para aumentar la presión a la entidad.

Este miércoles, 16 de noviembre, PAH Barcelona, PAH Terrassa y Pah Badalona hemos llevado la emergencia habitacional al Departamento de Vivienda Social del BBVA en Terrassa, para exigir el compromiso por escrito de que en 15 días la entidad entregue soluciones personalizadas para cada caso presentado, en función a las exigencias de las familias.

BBVA hace tiempo que creó este Departamento de Vivienda Social, bajo unas declaraciones anunciadas a bombo y platillo de dar solución a familias afectadas por procesos de desahucio. De hecho, en su programa no dudan en afirmar que “garantizan que cualquier familia cliente hipotecario de BBVA en riesgo de exclusión tenga un techo” o que “ofrecen soluciones a todas las familias con dificultades en el pago de sus préstamos hipotecarios”. Sin embargo, la realidad diaria desenmascara esta publicidad como totalmente falsa, ya que más del 50% de los procesos de ejecución hipotecaria que han venido entre 2013-2016 a la PAH son afectadas del BBVA. Este es un dato recogido en el Informe de Emergencia Habitacional realizado entre el Observatori DESC y la PAH.

El Departamento de Vivienda Social del BBVA se ha dedicado exclusivamente a alargar los procesos de agonía de las familias, negándose a ofrecer soluciones dignas y presionando a las afectadas para que rechacen el alquiler social en su propia vivienda. A día de hoy, podemos afirmar tácitamente que el Departamento de Vivienda Social del BBVA es el Departamento de los Desahucios cuya función principal es separar a las familias de sus hogares.

Por si fuera poco, en medio de la vorágine de desahucios bancarios que BBVA protagoniza, la entidad pone en marcha el “Proyecto Buffalo”. Hablamos de una operación en la que se pone en venta 4.000 pisos -valorados entre 300 y 400 millones de euros- a fondos buitre como Blackstone y Cerberus. Estamos hablando de viviendas que deberían ser cedidas a la administración para realizar alquileres sociales a familias que han padecido un desahucio. Una demanda de mínimos teniendo en cuenta que BBVA compró CatalunyaCaixa por 1.000 millones, habiendo sido esta entidad rescatada previamente con 12.000 millones de dinero público.

BBVA se beneficia ilegitimamente de los impuestos de la ciudadanía, sin embargo continúa especulando con viviendas vacías. Incluso dan apoyo a la organización mafiosa llamada Desokupa, formada por sicarios de los desahucios que se dedican a desalojar ilegalmente, sin orden judicial, a familias que se han visto abocadas a ocupar en precario.

Esa es la verdadera cara del BBVA y de su Departamento de los Desahucios: expulsar a las familias de sus hogares. Las PAHs Catalanas nos unimos en esta campaña de denuncia por la falsa moral del BBVA y, como siempre, en defensa de los derechos de tantas familias que requieren de la solución habitacional que legítimamente les corresponde. Frente a los desmanes de la banca, la PAH seguiremos luchando por arrancar soluciones reales. Vamos a mostrar la verdadera actitud criminal del BBVA.

¡Sí Se Puede!

#TomamosBBVA


mlepyac-imgur


CATALÀ

La PAH denuncia la mala praxi del Departament d’Habitatge Social del BBVA i exigeix solucions habitacionals per a les famílies afectades.

Veient la falta de voluntat de BBVA a oferir solucions a les famílies afectades, PAH Barcelona i PAH Terrassa coordinen una mobilització per augmentar la pressió a l’entitat.

Aquest dimecres, 16 de novembre, PAH Barcelona, PAH Terrassa i PAH Badalona hem portat l’emergència habitacional al Departament d’Habitatge Social del BBVA a Terrassa, per exigir el compromís per escrit que en 15 dies l’entitat lliuri les solucions personalitzades per a cada cas presentat, en funció a les exigències de les famílies.

BBVA fa temps que va crear aquest Departament d’Habitatge Social, sota unes declaracions anunciades a so de bombo i platerets per donar solució a famílies afectades per processos de desnonament. De fet, al seu programa no dubten a afirmar que “garanteixen que qualsevol família client hipotecari de BBVA en risc d’exclusió tingui un sostre” o que “ofereixen solucions a totes les famílies amb dificultats en el pagament dels seus préstecs hipotecaris”. No obstant això, la realitat diària desemmascara aquesta publicitat com totalment falsa, ja que més del 50% dels processos d’execució hipotecària que han vingut entre 2013-2016 a la PAH són afectades pel BBVA. Aquesta és una dada recollida en l’Informe d’Emergència Habitacional realitzat entre l’Observatori DESC i la PAH.

El Departament d’Habitatge Social del BBVA s’ha dedicat exclusivament a allargar els processos d’agonia de les famílies, negant-se a oferir solucions dignes i pressionant a les afectades perquè rebutgin el lloguer social en el seu propi habitatge. Ara com ara, podem afirmar tàcitament que el Departament d’Habitatge Social del BBVA és el Departament dels Desnonaments la funció principal dels quals és separar a les famílies de les seves llars.

Per si no fos poc, enmig de la voràgine de desnonaments bancaris que BBVA protagonitza, l’entitat engega el “Projecte Buffalo”. Parlem d’una operació en la qual es posa en venda 4.000 pisos -valorats entre 300 i 400 milions d’euros- a fons voltor com Blackstone i Cerberus. Estem parlant d’habitatges que haurien de ser cedides a l’administració per realitzar lloguers socials a famílies que han patit un desnonament. Una demanda de mínims tenint en compte que BBVA va comprar Catalunya Caixa per 1.000 milions, havent estat aquesta entitat rescatada prèviament amb 12.000 milions de diners públics.

BBVA es beneficia il·legítimament dels impostos de la ciutadania, no obstant això continua especulant amb habitatges buits. Fins i tot donen suport a l’organització mafiosa trucada Desokupa, formada per sicaris dels desnonaments que es dediquen a desallotjar il·legalment, sense ordre judicial, a famílies que s’han vist abocades a ocupar en precari.

Aquesta és la veritable cara del BBVA i del seu Departament dels Desnonaments: expulsar a les famílies de les seves llars. Les PAHs Catalanes ens unim en aquesta campanya de denúncia per la falsa moral del BBVA i, com sempre, en defensa dels drets de tantes famílies que requereixen solució habitacional que legítimament els correspon. Enfront dels excessos de la banca, la PAH seguirem lluitant per arrencar solucions reals. Mostrarem la veritable actitud criminal del BBVA.

¡Sí Se Puede!

#TomamosBBVA


lm1heb2-imgur

PorPAH_Bcn

Desde PAH Barcelona valoramos la iniciativa del Ayuntamiento de hacer un censo de pisos en la ciudad

La presión del día a día de la PAH consigue que el Ayuntamiento de Barcelona empiece a elaborar el censo de pisos vacios para obtener vivienda pública y destinarla al alquiler social y asequible para las familias más vulnerables.

Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca llevamos desde 2009 protegiendo el derecho a la vivienda de las ciudadanas de Barcelona, no solo con la denuncia de la estafa hipotecaria, la acción directa como es el parar un desahucio, sino también haciendo propuestas de leyes y exigiendo la aplicación de las leyes vigentes.

Entre otras muchas cosas, en 2013 presentamos nuestra moción de pisos vacíos  denunciando la necesidad de un censo de vivienda vacía que sirva para aumentar el parque social de vivienda que subsane el déficit histórico del parque público de viviendas que necesita la ciudad. La falta de políticas públicas en esta dirección nos ha llevado a la foto actual de un parque público de viviendas del 1,26% lejos del 18% de la media europea o del 15% que establece la ley catalana del derecho a la vivienda. A la vez, la ciudad de Barcelona acumula, según el IDESCAT, un 10,8% de vivienda vacía sobre el total de viviendas de la ciudad.

La ley catalana del derecho a la vivienda (18/2007) establece la definición de la función social de la vivienda, tipifica el incumplimiento de ésta y da herramientas tanto para movilizar la vivienda vacía como para obligar al estado de conservación de ésta. Para poder hacer esto es imprescindible un censo de vivienda de la ciudad, donde se detecte la vivienda vacía y la vivienda en mal estado de conservación.

Aunque la medida llegue 9 años tarde, desde la aprobación de la Ley 18/2007 del Dret a l’Habitatge de Catalunya (LDHC) y 3 años después de la aprobación de la moción de pisos vacíos de la PAH, celebramos por fin el inicio de dicho censo.

Si bien es cierto que gobierno de Mariano Rajoy intenta vaciar de competencias a las administraciones locales, es preciso que los ayuntamientos defiendan la autonomía municipal satisfaciendo las necesidades habitacionales de la población y cumplan con la ley 18/2007.

Recordamos al Ayuntamiento de Barcelona que la ley 18/2007 establece la obligatoriedad de cumplir con el principio de solidaridad urbana en 20 años, es decir, en 2027 Barcelona ha de tener un parque público de alquiler del 15% por lo que en los próximos 10 años se ha de ampliar el parque en 120.000 viviendas. Exigimos al Ayuntamiento que a través del censo de viviendas vacías que ahora inicie cumpla con la ley 18/2007 y la moción de la PAH, es decir, la sanción de la vivienda vacía de las entidades financieras con el objetivo de movilizarla. No aceptaremos multas simbólicas, sino que exigimos la sanción a todas las viviendas vacías de las entidades financieras que no sean cedidas al Ayuntamiento.

Fruto del informe realizado entre la PAH-BCN y el Observatorio DESC, creemos que es imprescindible iniciar el censo en los distritos que más desahucios acumulan: Nou Barris (35,5%), Sant Martí (19,6), Sant Andreu 10,7%, Sants-Montjuic (10,1%) y Ciutat Vella (5,6%).

La emergencia habitacional que sufre la ciudad de Barcelona con una media de entre 8 y 10 desahucios al día, junto al ínfimo parque público actual, requiere determinación y agilidad por parte del Ayuntamiento a la hora de realizar el censo de vivienda vacía y de aplicar las sanciones. Con las entidades financieras, los grandes tenedores de vivienda, no vale más zanahoria, toca el palo: la sanción. Sabemos mejor que nadie que hay vidas en juego, lo vemos cada semana en nuestras asambleas, por eso desde la PAH, aunque encontremos acertadas las medidas que se proponen a la hora de convencer a los propietarios para que cedan los pisos vacíos a la bolsa de alquiler social y esperamos sirva para fomentar y garantizar la función social de los pisos vacíos continuamos exigiendo se inicien procedimientos sancionadores a la banca y grandes tenedores por el uso antisocial de esta viviendas, utilizando la ley catalana de vivienda de 2007, uno de los pocos mecanismos vigentes para dar respuesta a la vulneración del derecho a la vivienda. Así mismo estas sanciones deberían ser utilizadas, tanto para cubrir los gastos de las medidas ofrecidas al pequeño propietario, como la rehabilitación de los pisos y que este dinero no vuelva a salir de las arcas públicas, como ya ocurrió con el rescate millonario a la banca, que se usó sin ningún tipo de contraprestación social. Si de algo tiene que servir el censo es para tener un mapa real de los propietarios de esta vivienda en desuso, así como para dar una solución real a las familias que se encuentren en situación de ocupación por no haber encontrado antes ningún tipo de solución administrativa.

Desde la PAH estaremos vigilantes a este proceso para que se aplique a toda la ciudad y que los pasos dados por el Ayuntamiento cumplan con la moción de la PAH. Mientras, organizadas y desde la calle, seguiremos haciendo lo que mejor sabemos hacer, proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía y llegando donde no llega la administración, parando desahucios, logrando alquileres sociales y realojando a las familias sin solución a través de nuestra Obra Social. Llevamos 8 años demostrando diariamente que organizadas y con la presión necesaria, por mucho que nos digan que no ¡SI SE PUEDE!

Queremos una Barcelona donde el derecho a la vivienda esté totalmente garantizado y donde no haya un desahucio más.

desnonaments

COMUNICAT CATALÀ

Des de PAH Barcelona celebrem la iniciativa de l’Ajuntament de fer un cens de pisos a la ciutat

La pressió del dia a dia de la PAH aconsegueix que l’Ajuntament de Barcelona comenci a elaborar el cens de pisos buits per obtenir habitatge públic i destinar-lo al lloguer social i assequible per a les famílies més vulnerables.

Des de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca portem des del 2009 protegint el dret a l’habitatge de les ciutadanes de Barcelona, no solament amb la denúncia de l’estafa hipotecària, l’acció directa com és parar un desnonament, sinó també fent proposades de lleis i exigint l’aplicació de les lleis vigents.

Entre moltes altres coses, en 2013 presentem la nostra moció de pisos buits denunciant la necessitat d’un cens d’habitatge buit que serveixi per augmentar el parc social d’habitatge que esmeni el dèficit històric del parc públic d’habitatges que necessita la ciutat. La falta de polítiques públiques en aquesta adreça ens ha portat a la foto actual d’un parc públic d’habitatges de l’1,26% lluny del 18% de la mitjana europea o del 15% que estableix la llei catalana del dret a l’habitatge. Alhora, la ciutat de Barcelona acumula, segons el IDESCAT, un 10,8% d’habitatge buit sobre el total d’habitatges de la ciutat.

La llei catalana del dret a l’habitatge (18/2007) estableix la definició de la funció social de l’habitatge, tipifica l’incompliment d’aquesta i dóna eines tant per mobilitzar l’habitatge buit com per obligar a l’estat de conservació d’aquesta. Per poder fer això és imprescindible un cens d’habitatge de la ciutat, on es detecti l’habitatge buit i l’habitatge en mal estat de conservació.

Encara que la mesura arribi 9 anys tard, des de l’aprovació de la Llei 18/2007 del Dret a l’Habitatge de Catalunya (LDHC) i 3 anys després de l’aprovació de la moció de pisos buits de la PAH, celebrem per fi l’inici d’aquest cens.

Si bé és cert que govern de Mariano Rajoy intenta buidar de competències a les administracions locals, cal que els ajuntaments defensin l’autonomia municipal satisfent les necessitats habitacionals de la població i compleixin amb la llei 18/2007.

Recordem a l’Ajuntament de Barcelona que la llei 18/2007 estableix l’obligatorietat de complir amb el principi de solidaritat urbana en 20 anys, és a dir, en 2027 Barcelona ha de tenir un parc públic de lloguer del 15% pel qual en els 10 anys vinents s’ha d’ampliar el parc en 120.000 habitatges. Exigim a l’Ajuntament que a través del cens d’habitatges buits que ara iniciï compleixi amb la llei 18/2007 i la moció de la PAH, és a dir, la sanció de l’habitatge buit de les entitats financeres amb l’objectiu de mobilitzar-la. No acceptarem multes simbòliques, sinó que exigim la sanció a tots els habitatges buits de les entitats financeres que no siguin cedides a l’Ajuntament.

Fruit de l’informe realitzat entre la PAH-BCN i l’Observatori DESC, creiem que és imprescindible iniciar el cens en els districtes que més desnonaments acumulen: Nou Barris (35,5%), Sant Martí (19,6), Sant Andreu 10,7%, Sants-Montjuïc (10,1%) i Ciutat Vella (5,6%).

L’emergència habitacional que sofreix la ciutat de Barcelona amb una mitjana d’entre 8 i 10 desnonaments al dia, al costat de l’ínfim parc públic actual, requereix determinació i agilitat per part de l’Ajuntament a l’hora de realitzar el cens d’habitatge buit i d’aplicar les sancions. Amb les entitats financeres, les grans forquilles d’habitatge, no val més pastanaga, toca el pal: la sanció. Sabem millor que ningú que hi ha vides en joc, ho veiem cada setmana en les nostres assemblees, per això des de la PAH, encara que trobem encertades les mesures que es proposen a l’hora de convèncer als propietaris perquè cedeixin els pisos buits a la borsa de lloguer social i esperem que serveixi per fomentar i garantir la funció social dels pisos buits, continuem exigint s’iniciïn procediments sancionadors a la banca i grans tenidors, per l’ús antisocial d’aquests habitatges, utilitzant la llei catalana d’habitatge del 2007, un dels pocs mecanismes vigents per donar resposta a la vulneració del dret a l’habitatge. Així mateix aquestes sancions haurien de ser utilitzades, tant per cobrir les despeses de les mesures ofertes al petit propietari, com la rehabilitació dels pisos i que aquests diners no torni a sortir de les arques públiques, com ja va ocórrer amb el rescat milionari a la banca, que es va usar sense cap tipus de contraprestació social. Si d’alguna cosa ha de servir el cens, és per tenir un mapa real dels propietaris d’aquest habitatge en desús, així com per donar una solució real a les famílies que es trobin en situació d’ocupació per no haver trobat abans cap tipus de solució administrativa.

Des de la PAH estarem vigilants a aquest procés perquè s’apliqui a tota la ciutat i que els passos donats per l’Ajuntament compleixin amb la moció de la PAH. Mentre, organitzades i des del carrer, seguirem fent el que millor sabem fer, protegir els drets fonamentals de la ciutadania i arribant on no arriba l’administració, parant desnonaments, aconseguint lloguers socials i reallotjant a les famílies sense solució a través de la nostra Obra Social. Fa 8 anys que demostrem diàriament que organitzades i amb la pressió necessària, per molt que ens diguin que no, SI ES POT!

Volem una Barcelona on el dret a l’habitatge estigui totalment garantit i on no hi hagi un desnonament més.

districtes2

PorPAH_Bcn

Gracias a la presión de la PAH el pleno del Ayuntamiento acepta una moción para acabar con el IRPH

PAH Barcelona y su Comisión de Afectados por IRPH, logra que el pleno del Ayuntamiento de Barcelona, a excepción del Partido Popular  y Ciudadanos, se posicione a favor de las familias y en contra de la estafa bancaria.

Celebramos una nueva victoria de PAH Barcelona, que hoy ha estado presente en el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Barcelona, donde se ha aceptado nuestra moción, posicionándose  a favor de las familias afectadas por este índice abusivo y opaco, como anteriormente ya hicieron otros municipios gracias al trabajo y la presión de otras PAHs. Lamentablemente y como de era de esperar, el Partido Popular y Ciudadanos, han vuelto a dar la espalda a la ciudadanía con su abstención. No aceptar la moción para acabar con la mayor estafa hipotecaria de este país, es reafirmarse en su política de gobernar exclusivamente a favor de la banca, defendiendo las claúsulas abusivas que tantos desahucios producen y declaradas nulas e ilegales por el Tribunal Europeo.

Estamos convencidas que el éxito de hoy, alentará a otros municipios a llevar nuestra moción al Pleno y a adherirse en todos los municipios de Catalunya. Nadie nos va a detener en nuestra carrera hacía el Congreso hasta conseguir extender nuestras exigencias por todo el estado y acabar erradicando esta estafa bancaria que afecta a más de un millón de familias.

Con esta moción hemos logrado que:

 • El Ayuntamiento de Barcelona inste al Gobierno Español a eliminar de forma inmediata y definitiva el IRPH Entidades y los fijos establecidos en sustitución de los desaparecidos IRPH Cajas/Bancos/Ceca, y modifique por esto el apartado 3 de la disposición adicional 15 del Régimen de Transición para la desaparición de los índices o tipos de interés de referencia de la Ley 14/2013 de 27 de septiembre, de Ayuda a los Emprendedores, de forma que los préstamos queden a interés nulo y se proceda a la devolución por parte de las entidades de las cantidades cobradas de más de manera fraudulenta.
 • Impulsar de manera inmediata un compromiso ético mediante un documento, que regule las relaciones entre el Ayuntamiento y las entidades financieras y otros proveedores de la institución. Este documento valorará la incorporación de la mediación, la supresión de cláusulas abusivas, entre otros el IRPH y sus derivados, la suspensión de desahucios en favor de alquileres sociales, y en general la inclusión de medidas para revertir las consecuencias que la mala práctica bancaria haya causado a las familias afectadas. El Ayuntamiento, preferentemente, establecerá relaciones con aquellas entidades que subscriban este compromiso.
 • Que este consistorio, mediante La Unidad contra la Exclusión Residencial (UCER) con un papel claramente protagonista, trabajando en colaboración con la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) y Servicios Sociales, ponga a disposición de las familias afectadas que quieran revisar la cláusula de aplicación del IRPH un servicio específico de ayuda, asesoramiento, supervisión y mediación para evitar la aplicación de medidas abusivas y desproporcionadas por parte de las entidades financieras, tal y cómo ha denunciado reiteradamente la Comisión Europea. En el mismo sentido se garantizará la información, formación, así como los medios personales, técnicos o físicos que cada uno de estos órganos pueda requerir para el correcto desarrollo de esta tarea.
 • Transmitir esta moción para su conocimiento y adhesión a las Entidades Municipalistas, a los diferentes grupos parlamentarios, a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y a las asociaciones de vecinos del municipio, así como publicitar abiertamente esta Estafa por los medios de comunicación.
 • Compromiso de realizar un seguimiento activo y recurrente en el tiempo (semestral o anual), en cuanto a las actuaciones realizadas por parte de los diferentes actores directamente implicados (UCER, OMIC, OAC y Servicios Sociales) en el ámbito del IRPH. Igualmente se comparta información y colaboración con carácter recíproco y permanente con todos aquellos grupos o colectivos de interés implicados e interesados activamente en la causa del IRPH, como es el caso de la PAH. Con el ánimo que las promesas y palabras se materialicen en hechos y en bien de la transparencia, se realice un informe de situación (evaluación y seguimiento), y que este se utilice en pro de la aplicación de medidas correctoras y/o de mejora en beneficio de todas las partes.

No vamos a bajar la guardia hasta lograr nuestros objetivos y por eso estaremos atentas y haremos seguimiento de los acuerdos aprobados hoy, para asegurarnos que se cumplen con efectividad e inmediatez.

Nuestra lucha para acabar con este índice hipotecario vendido sin transparencia y manipulable por los bancos, nos hace cada día más visibles logrando cambiar el imaginario de la ciudadania. Una lucha que empezó en la calle y nos ha llevado hasta los despachos. Pero a pesar de contar con el apoyo de nuestras instituciones, la PAH seguimos siendo totalmente apartidistas y no dudaremos en denunciar a quien haga falta hasta terminar con el sufrimiento de las familias afectadas y evitar los desahucios que genera la estafa hipotecaria.

Agradecemos de todo corazón a todos los compahs afectados que luchan día a día, dejándose la piel y parte de sus vidas por el bien de todas, independientemente de sus ideologias.

Mientras haya vidas en juego, no podrán con nosotras y nadie nos alejará del recuerdo, angustia y sufrimiento para hacer frente a nuestras hipotecas y conservar nuestras viviendas. Seguiremos luchando para evitar que esto se siga produciendo hasta conseguir conquistar el Derecho a la vivienda, por que sabemos hoy más que nunca, que organizadas SÍ SE PUEDE cambiar las cosas.

photo28792877093071059

Gràcies a la pressió de la PAH el Ple de l’Ajuntament presenta una moció per acabar amb l’ IRPH.

PAH Barcelona i la seva Comissió d’Afectats per IRPH, aconsegueix que el ple de l’Ajuntament de Barcelona, a excepció del Partit Popular i Ciutadans, es posicioni a favor de les famílies i en contra de l’estafa bancària.

Celebrem una nova victòria de PAH Barcelona, que avui ha estat present en el Ple Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, on s’ha acceptat la nostra moció, posicionant-se a favor de les famílies afectades per aquest índex abusiu i opac, com anteriorment ja van fer altres municipis gràcies al treball i la pressió d’altres PAHs. Lamentablement i com d’era d’esperar, el Partit Popular i Ciutadans, han tornat a girar l’esquena a la ciutadania amb la seva abstenció. No acceptar la moció per acabar amb la estafa hipotecària més gran d’aquest país, és reafirmar-se en la seva política de governar exclusivament a favor de la banca, defensant les clàusules abusives que tants desnonaments produeixen i declarades nul·les i il·legals pel Tribunal Europeu.

Estem convençudes que l’èxit d’avui, encoratjarà a altres municipis a portar la nostra moció al Ple i a adherir-se en tots els municipis de Catalunya. Ningú ens aturarà en la nostra carrera cap al Congrés, fins a aconseguir estendre les nostres exigències per tot l’estat i acabar eradicant aquesta estafa bancària que afecta a més d’un milió de famílies.

Amb aquesta moció hem aconseguit que:

 • Que el Ple es posicioni a favor de les famílies afectades i que insti al Govern Espanyol a eliminar de forma immediata i definitiva l’IRPH Entitats i els fixos establerts en substitució dels desapareguts IRPH Caixes/Bancs/Ceca, i modifiqui per això l’apartat 3 de la disposició addicional 15 del Règim de Transició per a la desaparició dels índexs o tipus d’interès de referència de la Llei 14/2013 de 27 de setembre, d’Ajuda als Emprenedors de manera que els préstecs quedin a interès nul i es procedeixi a la devolució per part de les entitats de les quantitats cobrades de més de manera fraudulenta.
 • Impulsar de manera immediata un compromís ètic mitjançant document que reguli les relacions entre l’Ajuntament i les entitats financeres i altres proveïdors de la institució. Aquest document valorarà la incorporació de la mediació, la supressió de clàusules abusives, entre d’altres l’IRPH i els seus derivats, la suspensió de desnonaments en favor de lloguers socials, i en general la inclusió de mesures per revertir les conseqüències que la mala pràctica bancaria hagi causat a les famílies afectades. L’Ajuntament, preferentment, establirà relacions amb aquelles entitats que subscriguin aquest compromís.
 • Que aquest consistori, mitjançant La Unitat contra l’Exclusió Residencial (UCER) amb un paper clarament protagonista, treballant col·laborativament amb l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC), Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) i Serveis Socials, posi a disposició de les famílies afectades que vulguin revisar la clàusula d’aplicació de l’IRPH un servei específic d’ajuda, assessorament, supervisió i mediació per tal d’evitar l’aplicació de mesures abusives i desproporcionades per part de les entitats financeres, tal i com ha denunciat reiteradament la Comissió Europea. En el mateix sentit es garantirà la informació, formació, així com els mitjans personals, tècnics o físics que cadascun d’aquests òrgans pugui requerir pel correcte desenvolupament d’aquesta tasca.
 • Transmetre aquesta moció per al seu coneixement i adhesió a les Entitats Municipalistes, als diferents grups parlamentaris, a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i a les associacions de veïns del municipi, així com publicitar obertament aquesta mala praxis bancària per tots als mitjans de comunicació.

No ens arronssarem fins assolir els nostres objectius i per això estem alerta i farem seguiment dels acords aprovats avui, per garantir-nos que s´acompliran amb inmediatesa i efectivitat.

La nostra lluita per acabar amb aquest índex hipotecari venut sense transparència i manipulable per part dels bancs, ens fa cada dia més visibles arribant a canviar l’imaginari que té la ciutadania. Una lluita que va començar al carrer i ens ha dut als despatxos, tot i comptar amb el suport de les nostres institucions, la PAH continua sent totalment apartidista i no dubtarem en denunciar qui faci falta fins que acabem amb el patiment de les famílies afectades i evitar els desnonaments que genera l’ estafa hipotecària.

Agraim de tot cor a tots els compahs afectats que lluiten dia a dia, es deixen la pell i part de les seves vides,pel bé de totes, independentment de les seves ideologíes.

Mentre hi hagi vides en joc, no podran amb nosaltres i ningú ens allunyarà del record, angoixa i sofriment per fer front a les nostres hipoteques i conservar els nostres habitatges. Seguirem lluitant per evitar que això se segueixi produint fins a aconseguir conquistar el Dret a l’habitatge, per què sabem avui més que mai, que organitzades ES POT canviar les coses.

photo28792877093071065

PorPAH_Bcn

PAH Barcelona denuncia la vulneración de Derechos Humanos por parte de los Mossos d’Esquadra.

El sábado 8 de octubre una familia con menores sufrió un desahucio ilegal debido a un abuso de autoridad policial.

PAH Barcelona queremos hacer pública la vulneración de Derechos Humanos llevada a cabo el sábado 8 de octubre a las 19:00h por parte de los Mossos de Esquadra. Su mala praxis acabaría dejando a una familia con dos menores en la calle y dos personas detenidas. Este cambio de actitud frente a la problemática de los desahucios, cada vez más agresivo, ya lo advertimos y avisamos hace unas semanas.

Maribel es una afectada por el alquiler, que se acerca a la PAH en busca de apoyo y asesoramiento ante un desahucio inminente, el pasado mes de julio; una vez informada y con el acompañamiento de la PAH, logramos paralizarlo y evitar que tanto ella como el resto de la familia se quede en la calle. Posteriormente, ya en septiembre, el juzgado avisa a Servicios Sociales que vuelve a emitir orden de lanzamiento  durante la primera quincena de octubre (con fecha abierta); éstos avisan a Maribel y al no tener confirmada la concesión de un piso de la mesa de emergencia, que podría tardar hasta 3 meses, la única solución viable es que la familia (8 miembros) y con 432 euros como únicos ingresos, se buscara una habitación de la que Servicios Sociales pagaría la mitad del importe. Así hacen, y el 6 de octubre entregan las llaves y se mudan a dos habitaciones, al no poder asumir los precios cada vez más inaccesibles del mercado de pisos.

Sin embargo, debido a la falta considerable de espacio, se ven abocados a buscar otra vivienda que encuentran al poco en Hospitalet: el viernes 7, la persona que la alquila les facilitó las llaves, previo pago de 500€, para firmar un contrato de alquiler por tres meses al lunes siguiente. Cuando al fin, parte de la familia se instala en el piso (el yerno de Maribel, su mujer Anays e hijos) y parece que puede respirar tranquila, los vecinos, al enterarse de que  hay alguien viviendo en el piso, llaman a la Guardia Urbana, que se presenta sobre  las 13:00h y, viendo que hay dos menores, llaman a Servicios Sociales, levantan acta e informan que volverán el lunes y pasarán la denuncia a los juzgados. Mientras todo esto sucede, Sandra (amiga de la familia y miembro de la PAH) se acerca de visita al inmueble para ver como están instalados y echarles una mano.

No contentos con la actuación de la Guardia Urbana, los vecinos, se presentan por la tarde al Juzgado de Guardia a hacer denuncia, pero el juez no dicta ninguna medida cautelar, por lo que deciden llamar a los Mossos d’Esquadra, que se presentan en la vivienda sobre las 19:00h vestidos de paisano e informan que al haber un atestado de la Guardia Urbana no pueden hacer nada, pero el ambiente empieza a calentarse ante la insistencia de la comunidad de vecinos exigiendo una pronta resolución.

Anays permanece dentro de la vivienda con sus dos hijos y Sandra, mientras WM coloca en la puerta el cartel de inviolabilidad de domicilio, que es retirado por los Mossos con insultos y de malas maneras, tras lo cual piden documentación y, a gritos, exigen el abandono de la vivienda bajo la amenaza de llevárselos detenidos. Esta actuación es totalmente desproporcionada a la requerida por la situación y la actitud pacífica de la familia. Además,  puntualizamos que no se puede detener a nadie por delito leve de usurpación, delito que igualmente es inexistente ya que la familia no ocupó, sino que pagó por las llaves y una promesa apalabrada de contrato.

La familia no opone resistencia a la identificación pero sí a que los Mossos entren en la vivienda, lo que provoca que las fuerzas del orden, con desmedida actitud intimidatoria, les amenacen con echarles y quitarles a los niños. Seguidamente, ante la resistencia de Sandra, los Mossos echan la puerta abajo a patadas y se llevan detenidos a Sandra y al padre de familia de forma violenta y ejerciendo un abuso de poder que vulnera todos los derechos fundamentales de la familia.

Una vez en comisaría y  acompañados por familiares y miembros de la PAH, que acuden para dar apoyo  a las detenidas, se contacta con una abogada colaboradora y su llegada también es objeto de increpaciones y malas formas por parte de Mossos. Finalmente, sobre las tres de la madrugada, Sandra queda en libertad pero el yerno de Maribel termina la noche en el calabozo de la comisaría de Hospitalet, pasando a declarar a la mañana siguiente.

A día de hoy, aún en estado de shock, los 8 miembros de la familia han vuelto a las 2 habitaciones que alquilaban a la espera del piso de emergencia.

Si ante una situación de precariedad generalizada y vulnerabilidad de las familias la respuesta que obtenemos por parte del cuerpo policial se basa, o piensa basarse a partir de ahora, en la desprotección y penalización de las familias vulnerables, la PAH no dudaremos en denunciar esta mala praxis llevada a cabo. Consecuentemente manifestamos nuestra máxima repulsa ante los hechos acontecidos por ser una clara vulneración de los Derechos Humanos, y muy especialmente del derecho a la vivienda.

La PAH llevamos 7 años defendiendo el derecho a la vivienda digna, y no habrá palos que nos paren en nuestro camino en busca de la dignidad de las familias.

 

mossos_pixelats

Foto de La Directa

PAH Barcelona denuncia la vulneració de Drets Humans per part dels Mossos d’Esquadra.

El dissabte 8 d’octubre una família amb menors va patir un desnonament  il·legal a causa d’un abús d’autoritat policial.

PAH Barcelona volem fer pública la vulneració de Drets Humans duta a terme el dissabte 8 d’octubre a les 19:00 h  per part dels Mossos d’Esquadra. La seva mala praxi acabaria deixant a  una família amb dos menors al carrer i dues persones detingudes. Aquest  canvi d’actitud enfront de la problemàtica dels desnonaments, cada  vegada més agressiu, ja ho advertim i avisem fa unes setmanes.

Maribel és una afectada pel lloguer, que s’acosta a la PAH  a la recerca de suport i assessorament davant un desnonament imminent,  el passat mes de juliol; una vegada informada i amb l’acompanyament de  la PAH,  aconseguim paralitzar-ho i evitar que tant ella com la resta de la  família es quedi al carrer. Posteriorment, ja al setembre, el jutjat  avisa a Serveis Socials que torna a emetre ordre de llançament durant la  primera quinzena d’octubre (amb data oberta) i aquests avisen a Maribel que al no tenir  confirmada la concessió d’un pis de la taula d’emergència, que podria  trigar fins a 3 mesos, l’única solució viable és que la família (8  membres) i amb 432 euros com a únics ingressos, es busqués una habitació  de la qual Serveis Socials pagaria la meitat de l’import. Així fan, i  el 6 d’octubre lliuren les claus i es muden a dues habitacions, al no poder assumir els preus cada vegada més inaccessibles del mercat de pisos.

Makgrat això, a causa de la falta considerable d’espai, es veuen  abocats a buscar un altre habitatge que troben al poc a Hospitalet: el  divendres 7, la persona que la lloga els va facilitar les claus, previ  pagament de 500 €, per signar un contracte de lloguer per tres mesos al  dilluns següent. Quan per fi, part de la família s’instal·la en el pis  (el gendre de Maribel, la seva dona Anays  i fills) i sembla que pot respirar tranquil·la, els veïns, en  assabentar-se que hi ha algú vivint en el pis, criden a la Guàrdia  Urbana, que es presenta cap a les 13:00 h  i, veient que hi ha dos menors, criden a Serveis Socials, estenen acta i  informen que tornaran el dilluns i passaran la denúncia als jutjats.  Mentre tot això succeeix, Sandra (amiga de la família i membre de la PAH) es presenta de visita a l’immoble per veure com estan instal·lats i donar un cop mà.

No contents amb l’actuació de la Guàrdia Urbana, els veïns, es presenten  a la tarda al Jutjat de Guàrdia a fer denúncia, però el jutge no dicta  cap mesura cautelar, per la qual cosa decideixen cridar als Mossos  d’Esquadra, que es presenten en l’habitatge cap a les 19.00 h vestits de  paisà i informen que en haver-hi un atestat de la Guàrdia Urbana no  poden fer gens, però l’ambient comença a escalfar-se davant la  insistència de la comunitat de veïns exigint una ràpida resolució.

Anays roman dins de l’habitatge amb els seus dos fills i Sandra, mentre WM  col·loca en la porta el cartell d’inviolabilitat de domicili, que és  retirat pels Mossos amb insults i de males maneres, després de la qual  cosa demanen documentació i, a crits, exigeixen l’abandó de l’habitatge  sota l’amenaça de portar-los-hi detinguts. Aquesta actuació és totalment  desproporcionada a la requerida per la situació i l’actitud pacífica de  la família. A més, puntualitzem que no es pot detenir a ningú per  delicte lleu d’usurpació, delicte que igualment és inexistent, ja que la família no va ocupar, sinó que va pagar per les claus i una promesa aparaulada de contracte.

La família no oposa resistència a la identificació però sí al fet que  els Mossos entrin en l’habitatge, la qual cosa provoca que les forces de  l’ordre, amb desmesurada actitud intimidatòria, els amenacin de fer-los  fora i treure’ls als nens. Seguidament, davant la resistència de  Sandra, els Mossos tiren la porta a baix a palades i es porten detinguts  a Sandra i al pare de família de forma violenta i exercint un abús de  poder que vulnera tots els drets fonamentals de la família.

Un cop en comissaria i acompanyats per familiars i membres de la PAH,  que acudeixen per donar suport a les detingudes, es contacta amb una  advocada col·laboradora i la seva arribada també és objecte de increpacions i males formes per part de Mossos. Finalment, al voltant de les tres de la matinada, Sandra queda en llibertat però el gendre de Maribel acaba la nit en el calabós de la comissaria d’Hospitalet, passant a declarar l’endemà al matí.

Ara com ara,  encara en estat de xoc, els 8 membres de la família han tornat a les 2  habitacions que llogaven a l’espera del pis d’emergència.

Si davant una situació de precarietat generalitzada i vulnerabilitat de  les famílies la resposta que obtenim per part del cos policial es basa, o  pensa basar-se a partir d’ara, en la desprotecció i penalització de les  famílies vulnerables, la PAH  no dubtarem a denunciar aquesta mala praxi duta a terme. Per consegüent  manifestem la nostra màxima repulsa davant els fets esdevinguts per ser  una clara vulneració dels Drets Humans, i molt especialment del dret a  l’habitatge.

La PAH fa 7 anys que defensem el dret a l’habitatge digne, i no hi haurà pals que ens parin en el nostre camí a la recerca de la dignitat de les famílies.

PorPAH_Bcn

La PAH lanza el videoclip para denunciar a BBVA durante la ocupación de una oficina

Continúa la campaña de señalización a la entidad que iniciamos el 1 de julio

Hoy 28 de julio a las 10:00 hemos ocupado una oficina de BBVA cerca de la Plaça Catalunya de Barcelona, como medida de presión para lograr desencallar los casos de ocho familias, que la entidad se niega a dar soluciones desde hace meses. La acción está enmarcada dentro de la campaña de señalización que iniciamos el 1 de julio y que está provocando desde la pasada semana, movilizaciones diarias en distintas oficinas de la entidad.

Ante las políticas criminales de BBVA, preocupado sólo en seguir amasando beneficios millonarios, ya sea con sus negociosos dignos de la mafia como la venta de armas, ya sea jugando con las vidas de las familias más vulnerables, en la PAH no vamos a ceder ni un paso atrás en nuestra lucha para lograr soluciones reales a miles de familias en riesgo de exclusión residencial. Vamos a seguir denunciando y señalizando a la entidad hasta lograr nuestros objetivos y ni las vacaciones nos van a parar. Para ello, rodamos un videoclip en plena ocupación de una oficina para hacer visible y viral nuestra campaña durante el verano.

La ocupación de hoy será indefinida y en el transcurso de ella aprovecharemos para presentar a lo grande el estreno de nuestro #PAHrap, videoclip musical que estamos seguras que sorprenderá a propios y extraños, donde dejamos claro que con la PAH no se juega, ya que ni perdona ni olvida. No podemos pasar por alto que el BBVA fue protagonista directo en el recurso con suspensión de la ley 24/2015 catalana, presentado por el Partido popular ante el Tribunal Constitucional, que obligaba a los bancos a conceder alquileres sociales y a la cesión obligatoria de su fondo de pisos vacíos, para ampliar el parque público de vivienda.

Después de esto, es indignante que la entidad pretenda lavar su imagen cediendo migajas de su fondo de vivienda a la Generalitat. La cifra de 1800 pisos para toda Catalunya, es irrisoria ante la gran emergencia habitacional que sufrimos. No podemos permitir que entidades financieras rescatadas con miles de millones de euros de dinero público,  no respondan con ninguna contraprestación social y ese dinero sólo sirva para alimentar otro ciclo especulativo y generar una nueva burbuja inmobiliaria. Recordemos que BBVA se hizo, por 1.165 millones de euros con el  98% del capital social de Catalunya Caixa: banco que recibió 12.052  millones de euros públicos para su posterior rescate.

Nosotras exigimos que se dejen de especulaciones y mentiras, empezando por dar solución a 8 familias que  llevan ya demasiado tiempo sufriendo las prácticas criminales de esta entidad. Son demandas de mínimos que no pueden retrasarse más porque hay vidas en juego.

 • Dación en pago y alquiler social para Liliana y Mercedes por  encontrarse sin trabajo y sin recursos económicos para hacer frente a la  hipoteca.
 • Quitas de la deuda para Sergio, Ana, Dani y Tania para conservar sus viviendas.
 • Nulidad del IRPH de Ana, Goyo y Sergio por ser un índice de  referencia abusivo, opaco y manipulable que puede llevar al desahucio.
 • Condonación de deuda de Anna como avalista.

La acción de hoy es para dejar claro que no vamos a permitir más que el BBVA siga enriqueciéndose a costa de la estafa mal llamada crisis y con las viviendas de familias desahuciadas, como demuestran las cifras que lo declaran el banco líder en ejecuciones hipotecarias.

Gracias a la PAH, las familias ya no están solas ni desinformadas, sino que están más fuertes y unidas que nunca, preparadas para luchar por sus Derechos y acabar de una vez por todas con los atentados sistemáticos a ellos, con la legitimidad que nos da la razón y el art.47 de la Constitución.

¡SÍ SE PUEDE!

#PAHrap

La PAH llança el videoclip per denunciar a BBVA durant l’ocupació d’una oficina

Contínua la campanya de senyalització a l’entitat que iniciem l’1 de juliol

Avui 28 de juliol a les 10.00 H hem ocupat una oficina de BBVA  prop de Plaça Catalunya a Barcelona, com a mesura de pressió per  aconseguir desencallar els casos de vuit famílies, que l’entitat es nega  a donar solucions des de fa mesos. L’acció està emmarcada dins de la  campanya de senyalització que vam iniciar l’1 de juliol i que està provocant des de la passada  setmana, mobilitzacions diàries en diferents oficines de l’entitat.

Davant les polítiques criminals de BBVA,  preocupat només a seguir pastant beneficis milionaris, ja sigui amb els  seus negociosos dignes de la màfia com la venda d’armes, ja sigui jugant amb les vides de les  famílies més vulnerables, en la PAH  no farem ni un pas enrere en la nostra lluita per aconseguir solucions  reals a milers de famílies en risc d’exclusió residencial. Seguirem  denunciant i senyalitzant a l’entitat fins a aconseguir els nostres  objectius i ni les vacances ens van a parar. Per a això, vam rodar un videoclip en plena ocupació d’una oficina  per fer visible i viral la nostra campanya durant l’estiu.

L’ocupació d’avui serà indefinida i en el transcurs d’ella aprofitarem per presentar la gran l’estrena del nostre #PAHrap a la ciutadania, videoclip musical que estem segures que sorprendrà propis i estranys, on deixem clar que amb la PAH no es juga, ja que ni perdona ni oblida. No podem passar per alt que el BBVA va ser protagonista directe en el recurs amb suspensió de la llei 24/2015 catalana, presentat pel Partit Popular davant el Tribunal Constitucional, que  obligava als bancs a concedir lloguers socials i a la cessió obligatòria  del seu fons de pisos buits per ampliar el parc públic d’habitatge.

Després  d’això, és indignant que l’entitat pretengui rentar la seva imatge  cedint engrunes del seu fons d’habitatge a la Generalitat,  la xifra de 1800 pisos per tota Catalunya, és irrisòria davant la gran  emergència habitacional  que sofrim. No podem permetre que entitats financeres rescatades amb  milers de milions d’euros de diners públics, no responguin amb cap  contraprestació social i aquests diners només serveixin per alimentar un  altre cicle especulatiu i generar una nova bombolla immobiliària.  Recordem que BBVA  es va fer, per 1.165 milions d’euros, amb el 98% del capital social de  Catalunya Caixa, banc que va rebre 12.052 milions d’euros públics per al  seu posterior rescat.

Nosaltres exigim que es deixin  d’especulacions i mentides, començant per donar solució a 8 famílies que  porten ja massa temps sofrint les pràctiques criminals d’aquesta  entitat. Són demandes de mínims que no poden retardar-se més per què hi  ha vides en joc.

 • Dació en pagament i lloguer social per a Liliana i Mercès per trobar-se sense treball i sense recursos econòmics per fer front a la hipoteca.
 • Quites del deute per a Sergio, Ana, Dani i Tania per conservar els seus habitatges.
 • Nul·litat del IRPH d’Ana, Goyo i Sergio per ser un índex de referència abusiu, opac i manipulable que pot portar al desnonament.
 • Condonació de deute d’Anna com a avalador.

L’acció d’avui és per deixar clar que no permetrem més que el BBVA  segueixi enriquint-se a costa de l’estafa mal anomenada crisi i amb els  habitatges de famílies desnonades, com demostren les xifres que ho  declaren el banc lider en execucions hipotecàries

Gràcies a la PAH,  les famílies ja no estan soles ni desinformades, sinó que estan més  fortes i unides que mai, preparades per lluitar pels seus Drets i acabar  d’una vegada per sempre amb els atemptats sistemàtics a ells, amb la  legitimitat que ens dóna la raó i l’art.47 de la Constitució.

SÍ ES POT!

#PAHrap

PorPAH_Bcn

Gran victoria de la PAH contra Bankia

Como ya hemos informado, esta mañana hemos ocupado una oficina de Bankia para lograr solución a dos familias, con sus casos largamente atascados durante tres años y parar el desahucio de otra. Una acción  necesaria porque una vez más hay vidas en juego.

Tras varias negociaciones con la entidad, como siempre cargadas de mentiras y excusas, la presión ciudadana y el poder de la PAH, finalmente a las 19:00 H, hemos conseguido arrancar les por escrito dación en pago y alquiler social para Iulia, Sergio, Sara y Carlos, y parar el desahucio de Vicky para en septiembre poder empezar a negociar una solución más perecedera. Tres grandes logros, que todavía se hacen mayores gracias a la aplicación de la ley 24/2015, en el caso de Iulia y Sergio, una ley que es nuestra, que sigue viva y que seguimos forzando para que se cumpla.

Durante la ocupación, hemos vuelto a demostrar quienes somos, no solo seguir cosechando victorias, si no por nuestra capacidad para organizar acciones distintas y divertidas día tras día, llamando la atención a todo el que pasa por la calle, invitando a sumarse a nuestra lucha y reivindicación.

Hoy hemos presentado el juego de la PAHoca, un recorrido por todas nuestras campañas y nuestros gritos de guerra ¡pero ojo! no caigas en la casilla de Bankia. Oír a un turista decir “esto es lo mejor que he visto desde que estoy en Barcelona”, nos da fuerza y nos llena de energía para seguir luchando por la conquista del Derecho a la Vivienda..

SI SE PUEDE

#MuéveteBankia

 

Gran victòria de la PAH contra Bankia

Com ja hem informat, aquest matí hem ocupat una oficina de Bankia per aconseguir solució a dues famílies, amb els seus casos llargament embussats durant tres anys i parar el desnonament d’una altra. Una acció més que necessària perquè una vegada més hi ha vides en joc.

Després de diverses negociacions amb l’entitat, com sempre carregades de mentides i excuses, la pressió ciutadana i el poder de la PAH, finalment a les 19:00 H, hem aconseguit arrencar els per escrit dació en pagament i lloguer social per Iulia, Sergio, Sara i Carlos, i parar el desnonament de Vicky per al setembre poder començar a negociar una solució més perible. Tres grans assoliments, que encara es fan majors gràcies a l’aplicació de la llei 24/2015, en el cas de Iulia i Sergio, una llei que és nostra, que segueix viva i que seguim forçant perquè es compleixi.

Durant l’ocupació, hem tornat a demostrar els qui som, no solament seguir collint victòries, si no per la nostra capacitat per organitzar accions diferents i divertides dia tras de dia, cridant l’atenció a tot el que passa pel carrer, convidant a sumar-se a la nostra lluita i reivindicació.

Avui hem presentat el joc de la PAHoca, un recorregut per totes les nostres campanyes i els nostres crits de guerra, però compte! no caiguis en la casella de Bankia. Sentir dir a un turista “això és el millor que he vist des que estic a Barcelona”, ens dóna força i ens omple d’energia per seguir lluitant per la conquesta del Dret a l’Habitatge.

SI ES POT!

#MuéveteBankia

425706734_26892

PorPAH_Bcn

PAH Barcelona ocupa una oficina de Bankia para resolver dos casos de familias afectada

Comenzamos una campaña de visibilización de las políticas criminales de Bankia de cara a conseguir solución para dos familias afectadas. Como medida de presión, hemos ocupado la oficina de Bankia que se encuentra frente a Plaça Catalunya esta misma mañana, con intención de quedarnos en la misma todo el día. Los dos casos por los que luchamos son familias con menores a cargo. La de Iulia y Sergio, se compone de hasta seis miembros que conviven en la misma casa que hipotecaron: con su hijo de 13 años, una madre con 59% de minusvalía y fibromialgia diagnosticada y un padre que fue operado hace poco del corazón y que sufre de pancreatitis y diabetes. El mismo Sergio ha padecido Hepatitis C y Iulia y su hijo de anemia. Un caso de severo riesgo médico, que lleva batallando por una solución durante más de tres años.

El caso Sara y Carlos se enfrenta a graves dificultades económicas, teniendo como únicos ingresos 426 euros que Sara percibe como ayuda familiar más el paro de Carlos: quedo en paro hace poco por un ERE en su empresa. Ambos tienen que hacerse cargo de su hijo de 8 años y la hermana de Sara, que sufre de un 39% de minusvalía diagnosticada. Ambos casos sólo piden una solución, que es de mínimos y de sentido común: dación en pago más alquiler social. Una demanda que evitaría que ambas familias quedaran en la calle con deudas impagables de por vida. Una solución que les permitiría conservar su hogar durante unos años más y tener una segunda oportunidad para rehacer sus vidas.

Sin embargo Bankia les niega de manera sistemática su demanda. El mismo banco que fue rescatado con más de 23.500 millones de euros sin ninguna contraprestación social a cambio, el mismo banco que se gastó más de 15 millones de dinero negro en Tarjetas Black para sus altos ejecutivos, el mismo banco de los desfalcos de Rodrigo Rato  y Miguel Blesa  viola de manera obvia el Derecho a la Vivienda de las familias para continuar sacando beneficios.

Una prueba clara de esta afirmación es que Bankia lidera el puesto número uno como el banco que más desahucia, acumulando hasta la intolerable cifra del  20% de los desalojos en todo el Estado. Bankia actúa como lo que es, como una mafia que se beneficia del sufrimiento de las familias. Sin embargo, la PAH no permitirá que Bankia se salga impune de sus atropellos. Hoy luchamos para liberar a dos familias de su codicia; familias que representan hoy a todos los casos encallados. Y nos movilizaremos con la fuerza que haga falta para arrancar a Bankia un acuerdo definitivo de solución.

SI SE PUEDE!

#MuéveteBankia

PAH Barcelona ocupa una oficina de Bankia per resoldre dos casos de famílies afectades

Comencem una campanya de visibilització de les polítiques criminals de Bankia per aconseguir solució a dues famílies afectades. Com a mesura de pressió, hem ocupat l’oficina de Bankia  que es troba enfront de Plaça Catalunya aquest mateix matí, amb  intenció de quedar-nos en la mateixa tot el dia. Els dos casos pels  quals lluitem, són famílies amb menors a càrrec. La de Iulia i Sergio,  es compon de fins a sis membres, que conviuen a la mateixa casa que van  hipotecar: amb el seu fill de 13 anys, una mare amb 59% de  minusvalidesa i fibromiàlgia diagnosticada i un pare que va ser operat  fa poc del cor i que sofreix de pancreatitis i diabetis. El mateix Sergio ha patit Hepatitis C i Iulia i el seu fill d’anèmia. Un cas de sever risc mèdic, que porta batallant per una solució més de tres anys.

El cas de Sara i Carlos  s’enfronta a greus dificultats econòmiques, tenint com a únics  ingressos 426 euros que Sara percep com a ajuda familiar més l’atur de Carlos, que és troba en aquesta situació des de fa poc, ERE  a la seva empresa. Tots dos han de fer-se càrrec del seu fill de 8 anys  i la germana de Sara, que sofreix d’un 39% de minusvalidesa  diagnosticada. Tots dos casos només demanen una solució, que és de  mínims i de sentit comú: dació en pagament més lloguer social. Una  demanda que evitaria que ambdues famílies quedessin al carrer amb deutes  impagables per a tota la vida. Una solució que els permetria conservar  la seva llar durant uns anys més i tenir una segona oportunitat per  refer les seves vides.

Malgrat això, Bankia  els nega de manera sistemàtica la seva demanda. El mateix banc que va  ser rescatat amb més de 23.500 milions d’euros sense cap contraprestació  social a canvi, el mateix banc que es va gastar més de 15 milions de  diner negre en Targetes Black   per als seus alts executius, el mateix banc dels desfalcs de Rodrigo Estona  i Miguel Blesa,  el mateix banc que viola de manera òbvia el Dret a l’Habitatge de les  famílies per continuar acumulant beneficis.

Una prova clara d’aquesta afirmació, és la situació lider de Bankia  com el banc que més desnona, acumulant fins a la intolerable xifra del  20% dels desallotjaments en tot l’Estat.  Bankia actua com el que és, com una màfia que es beneficia del sofriment de les famílies. La PAH no permetrà que Bankia  surti impune dels seus atropellaments. Avui lluitem per alliberar a  dues famílies de la seva cobdícia; famílies que representen avui a tots  els casos encallats. I ens mobilitzarem amb la força que sigui  necessària per arrencar a Bankia un acord definitiu de solució.

Si Es Pot!

#MuéveteBankia

PorPAH_Bcn

Recuperem un pis de Blackstone-Anticipa per donar-li la seva funció social

índice
El dimecres 8 de juny les PAHs Catalanes vam fer una acció de denúncia i pressió a Blackstone-Anticipa, per informar a tota la ciutadania que tots els pisos que gestiona Anticipa provenen de processos d’execució hipotecària. Vam ocupar un pis de Blacktone i vam dir que no marxaríem fins a aconseguir un ferm compromís del fons voltor per escrit a les nostres demandes. 
No vam aconseguir aquest compromís, però l’acció va ser tot un èxit gràcies, precisament, a les tàctiques que denunciem d’Anticipa/Blackstone.  Davant la falta de denúncia per ocupar l’immoble l’acció s’ha convertit  en una recuperació i hem destapat els problemes legals d’Anticipa i CX, que han provocat que cap d’ells reconegui la propietat de l’habitatge. 
El pis porta 3 anys buits i va quedar en mans de Blackstone quan va comprar el paquet d’actius de Catalunya Caixa. Com Catalunya Caixa ha sigut rescatada amb 12.000 milions d’euros de diner públic- el nostre diner- considerem que el pis és de la ciutadania. 
Es per això que el pis es condicionarà per una família per la qual ni bancs ni administració han donat una alternativa habitacional, recuperant així la funció social de l’habitatge, com reivindiquem a través de la campanya d’Obra Social de la PAH. Com fem sempre amb aquesta campanya, lluitarem amb la família per aconseguir un lloguer social d’Anticipa-Blackstone. 
 
També seguirem exigint respostes al fons voltor de Blackstone-Anticipa a les nostres demandes per desbloquejar més d’un centenar de casos de famílies afectades: 
 • Dació a zero i lloguers socials sense xantatges per les famílies. 
 •  Aplicació de la llei 24/2015. No permetrem que s’aprofitin de la seva suspensió temporal per desnonar a les famílies. 
 •  Millores en l’atenció telefònica d’Anticipa. 
 •  Contractes d’arrendament que eliminen el cobrament dels costos addicionals a la quota de lloguer i  el tutelatge al que volen sotmetre a les famílies. 
 • Oficines físiques a cada capital de província perquè les famílies afectades puguin anar i exposar els seus casos
 
No permetrem que Blackstone continuï amb les seves pràctiques mafioses i criminals. El pols continuarà fins que aconseguim obtenir solucions reals per les famílies. Mentre no hi ha solucions, les donem nosaltres a través de la campanya de l’Obra Social de la PAH. 
 
Si es Pot! 
#OcupaBlacktone 
2

Recuperamos un piso de Blackstone-Anticipa para darle función social

El miércoles 8 junio las PAHs Catalanas hicimos una acción de denuncia y presión a Blackstone-Anticipa, para informar a toda la ciudadanía que todos los pisos que gestiona Anticipa vienen de procesos de ejecución hipotecaria. Ocupamos un piso de Blackstone y dijimos que no nos iríamos hasta lograr un firme compromiso del fondo buitre por escrito a nuestras demandas.
No conseguimos ese compromiso, pero la acción fue todo un éxito gracias, precisamente, a las tácticas que denunciamos de Anticipa/Blackstone. Ante la falta de denuncia por ocupar el inmueble la acción se ha convertido en una recuperación y hemos destapado los problemas legales de Anticipa y CX, que han provocado que ninguno reconozca la propiedad de la vivienda.
El piso lleva 3 años vacío y quedó en las manos de Blackstone cuando compró el paquete de activos  de Catalunya Caixa. Como Catalunya Caixa ha sido rescatada con 12.000 millones de euros de dinero público – nuestro dinero – consideramos que el piso es de la ciudadanía.  
 
Es por esto que el piso se acondicionará para una familia para la que ni bancos ni administración ha dado una alternativa habitacional, recuperando así su función social, como reivindicamos a través de la campaña de Obra Social de la PAH. Como hacemos siempre en esta campaña, lucharemos con la familia para conseguir un alquiler social de Anticipa-Blackstone. 
 
También seguiremos exigiendo respuestas al fondo buitre Blackstone-Anticipa a nuestras demandas para desbloquear más de un centenar de casos de familias afectadas:
 • Dación a cero y alquileres sociales sin chantajes para las familias.
 • Aplicación de la ley 24/2015. No permitiremos que se aprovechen de su suspensión temporal para desahuciar a las familias.
 • Mejoras en la atención telefónica de Anticipa.
 • Contratos de arrendamiento que eliminen el cobro de costes adicionales a la cuota de alquiler y  el tutelaje al que quieren someter a las familias.
 • Oficinas físicas en cada capital de provincia para que las familias afectadas puedan ir a  exponer sus casos.
No permitiremos que Blackstone continúe con sus prácticas mafiosas y criminales. El pulso continuará hasta que consigamos obtener soluciones reales para las familias. Mientras no hay soluciones, las damos nosotras a través de la campaña de obra social de la PAH.
 
¡Sí se Puede!
 
#OcupaBlackstone