La PAH és mobilitza a Hospitalet del Llobregat per un parc d’habitatge social

Durant aquest últim any hem rebut moltes famílies afectades de l’Hospitalet de Llobregat a PAH  Barcelona, que enfront d’un desnonament no han tingut la resposta  desitjada per part de l’Ajuntament ni la Generalitat de Catalunya.  Nosaltres ho tenim clar: no deixem a ningú al carrer i per això hem  reallotjat a través de l’Obra Social de la PAH  a tres veïnes d’Hospitalet en el bloc recuperat de la Bordeta  a Barcelona.
El que avui volem denunciar, és la deficient  resposta que s’està donant a Hospitalet a les famílies que sofreixen  processos de desnonament. Enfront dels desnonaments, la solució habitacional  no pot ser un alberg on se’t controla com si fossis un menor; ni una  pensió ni ajudes destinades a pagar el lloguer d’una habitació,  fomentant així des de les institucions l’amuntegament. Són opcions  inviables, que desprotegeixen a les famílies i resulten més cares que  reallotjar a les persones afectades en pisos de parc públic: el cost  mitjà de reallotjar a una persona en una pensió és superior als 1.000 €  al mes.
El municipi d’Hospitalet té una infradotació històrica  del parc públic de lloguer social, i no és casual, sinó fruit de les  polítiques públiques d’habitatge que s’han dut a terme en la localitat  durant en les últimes dècades. Aquesta excusa no ens val. Cal mobilitzar  l’habitatge buit en mans de la banca i tenim lleis vigents des del 2007  que ens ho permeten. Entre aquestes, la capacitat dels Ajuntaments de  sancionar habitatge buit en mans de la banca: una eina clau per forçar a  les entitats financeres a cedir els seus pisos buits augmentant així el  parc públic.
Però no solament denunciem això, sinó que la  Generalitat tingui habitatges buits, sigui de titularitat pública o  fruit de convenis amb la banca. Que no siguin cedits a l’Ajuntament de  l’Hospitalet o que hi hagi una coordinació millor, provoca que alhora  que s’envia a famílies a pensions, la Generalitat tingui habitatges  buits. Així ho esgrimeix el mateix Ajuntament, que es queixa que  solament pot obrir la taula d’emergència per atorgar habitatges quan la  Generalitat li fa traspàs d’aquests habitatges, i és menys freqüent del  necessari per a l’emergència que s’està vivint.
No volem deixar  de posar damunt de la taula la necessitat de reformar els criteris de la  taula d’emergència per incloure a les famílies que ocupen en precari,  precisament veient-se obligades a ocupar per la falta de resposta de  l’administració. Les famílies no poden quedar excloses i acabar  condemnades a un bucle viciós de desnonament rere desnonament. Encara  que en diferents reunions amb responsables d’habitatge de l’Ajuntament  s’ha transmès la voluntat d’abordar algunes d’aquestes qüestions, avui  volem posar de manifest la urgència i la necessitat immediata de moure  fitxa.
Les demandes urgents que exigim PAH L’Hospitalet i PAH Barcelona, atenent a les famílies que s’apropen a les nostres assemblees, són les següents:
  • Exigim que la Generalitat cedeixi la gestió dels pisos que tenen buits i  ocupats en aquest municipi a l’Ajuntament de l’Hospitalet.
  • Exigim que negociïn amb els bancs la cessió d’habitatges i en cas de no  tenir èxit, en el termini d’un mes iniciïn les sancions aplicant la llei  18/2007 a tots els pisos buits que es trobin en el municipi.
  • Exigim es busquin mecanismes per regularitzar les ocupacions, inclouen aquests casos dins de la Taula d’Emergència.
  • Exigim que augmentin les ajudes de lloguer mitjançant convocatòries permanents.
Recordem  a més, que l’Ajuntament de l’Hospitalet participa des de maig d’aquest  any en les trobades amb entitats municipals per donar resposta a les  famílies en risc de desnonament després que el PP impugnés part de la  Llei 24/2015 a Catalunya: fruit d’una ILP ciutadana impulsada des de la PAH  que obligava a les grans forquilles d’habitatge a oferir lloguers  socials a les famílies afectades. Les exigències que realitzem avui, no  deixa de ser el compliment de compromisos que el mateix Ajuntament d’Hospitalet ha assegurat assumir en aquestes trobades.
Ara toca complir, i donar una resposta digna a les famílies. De la mateixa manera que la PAH  no ha parat de reallotjar a les famílies i recuperar habitatge buit,  ens mobilitzarem el que calgui per assenyalar i pressionar a les  institucions que escometen un indignant i sistemàtic desistiment de funcions. I no pararem fins a aconseguir resultats.
Sí Es Pot!
#PisosYa

 

 

La PAH se moviliza en Hospitalet del Llobregat por un parque de vivienda social

Durante este último año hemos recibido muchas familias afectadas del Hospitalet de Llobregat en PAH Barcelona, que frente a un desahucio no han tenido la respuesta deseada por parte del Ayuntamiento ni la Generalitat de Cataluña. Nosotras lo tenemos claro: no dejamos a nadie en la calle y por eso hemos realojado a través de la Obra Social de la PAH a tres vecinas de Hospitalet en el bloque recuperado de La Bordeta en Barcelona. 

Lo que hoy queremos denunciar, es la deficiente respuesta que se está dando en Hospitalet a las famílias que sufren procesos de desahucio. Frente a los desahucios, la  solución habitacional no puede ser un albergue donde se te controla como si fueses un menor; ni una pensión ni  ayudas destinadas a pagar el realquiler de una habitación, fomentando así desde las instituciones el hacinamiento. Son opciones inviables, que desprotegen a las familias y resultan más caras que realojar a las personas afectadas en pisos de parque público: el coste medio de realojar a una persona en una pensión es superior a los 1.000 € al mes. 
El municipio de Hospitalet tiene una infradotación histórica del parque público de alquiler social, y no es casual, si no fruto de las políticas públicas de vivienda que se han llevado a cabo en la localidad durante  las últimas decadas. Esta excusa no nos vale. Hay que mobilizar la vivienda vacía en manos de la banca y tenemos leyes vigentes desde 2007 que nos lo permiten. Entre las mismas, la capacidad de los Ayuntamientos de sancionar vivienda vacía en manos de la banca: una herramienta clave para forzar a las entidades financieras a ceder sus pisos vacíos aumentando así el parque público.

Pero no solo denunciamos sto, sino que la Generalitat tenga viviendas vacías, ya sea de titularidad pública o fruto de convenios con la banca. Que no sean cedidos al Ayuntamiento del Hospitalet o que haya una coordinación mejor, provoca que a la vez que se envía a famílias a pensiones, la Generalitat tenga viviendas vacías. Así lo esgrime el mismo Ayuntamiento, que se queja de que solo puede abrir la mesa de emergencia para otorgar viviendas cuando la Generalitat le hace traspaso de éstas viviendas, y es menos frecuente de lo necesario por la emergencia que se esta viviendo. 
No queremos dejar de poner encima de la mesa la necesidad de reformar los criterios de la mesa de emergencia para incluir a las familias que ocupan en precario, precisamente viéndose obligadas a ocupar por la falta de respuesta de la administración. Las familias no pueden quedar excluidas y acabar condenadas a un bucle vicioso de desahucio tras desahucio. Aunque en diferentes reuniones con responsables de vivienda del Ayuntamiento se ha transmitido la voluntad de abordar algunas de éstas cuestiones, hoy queremos poner de manifiesto la urgencia y la necesidad immediata de mover ficha. 
Las demandas urgentes que exigimos PAH L’Hospitalet y PAH Barcelona, atendiendo a las familias que se acercan a nuestras asambleas, son las siguientes:

 

  • Exigimos que la Generalitat ceda la gestión de los pisos que tienen vacíos y ocupados en este municipio al Ayuntamiento del Hospitalet
  • Exigimos que negocien con los bancos la cesión de viviendas y en caso de no tener éxito, en el plazo de un mes inicien las sanciones aplicando la ley 18/2007 a todos los pisos vacíos que se encuentren en el municipio.
  • Exigimos se busquen mecanismos para regularizar las ocupaciones, incluyen  estos casos dentro de la Mesa de Emergencia. 
  • Exigimos que aumenten las ayudas de alquiler mediante convocatorias permanentes.
Recordamos además, que el Ayuntamiento del Hospitalet participa desde mayo de este año en los encuentros con entidades municipales para dar respuesta a las familias en riesgo de desahucio tras que el PP impugnara parte de la Ley 24/2015 en Cataluña: fruto de una ILP ciudadana impulsada desde la PAH que obligaba a los grandes tenedores de vivienda a ofrecer alquileres sociales a las familias afectadas. Las exigencias que realizamos hoy, no deja de ser el cumplimiento de compromisos que el propio Ayuntamiento de Hospitalet ha asegurado asumir en estos encuentros.
Ahora toca cumplir, y dar una respuesta digna a las familias. Del mismo modo que la PAH no ha parado de realojar a las familias y recuperar vivienda vacía, nos movilizaremos lo que haga falta para señalar y presionar a las instituciones que acometen una indignante y sistemática dejación de funciones. Y no pararemos hasta conseguir resultados.
¡Sí Se Puede!
#PisosYa

Absoltes les imputades del Bloc La Bordeta!

El passat dia 1 de juny vam enfrontar un judici a tres de les veïnes del Bloc La Bordeta acusades d’un delicte d’usurpació per la recuperació, fa més de 16 mesos, d’aquest bloc d’habitatges.

El bloc, on actualment hi viuen 8 famílies, és propietat de Nyala 2006 SL, de la família Riera i Marsà, el deute de la qual va ser comprat per la Sareb, el banc dolent creat amb milers de milions d’euros de diner públic i que compta amb més de 1500 pisos buits a Barcelona. Considerem que el bloc que havia estat 8 anys buit és de la ciutadania, i és per això que el febrer del 2015 el vam recuperar a través de la campanya de l’Obra Social de la PAH per famílies sense alternativa habitacional i donar-li d’aquesta manera la seva funció social.

Les tres veïnes acusades d’usurpació per la recuperació d’aquest bloc, el centenar de persones que estaven fora i molts col·lectius de la ciutat, vam defensar el bloc davant els jutjats.

Ja tenim la sentència del judici: absoltes!

La jutgessa considera que no hi ha delicte d’usurpació perquè “la possessió protegida en l’ordre penal és la que gaudeix de forma efectiva” i l’edifici es troba buit des de la seva construcció. També deixa clar que “l’immoble pertany a la Sareb com a titular del crèdit hipotecari que recau sobre aquest i les quotes del qual Nyala 2006 SL no paga des de temps indeterminat.”

Sumem una altra victòria i ens quedem al bloc, perquè recuperar drets no és il·legal, la Sareb és nostra i el Bloc la Bordeta és de totes!!

Ara la ciutadania té el que és seu gràcies a la lluita de la PAH i tots els col·lectius del nostre barri de Sants, de Barcelona i de més enllà que ens han recolzat. Però això no acaba aquí. Ens trobem en un procés de negociació perquè el bloc de la Sareb sigui cedit al parc públic d’habitatge de l’Ajuntament de Barcelona o de la Generalitat de Catalunya, ja que ha estat més que pagat amb diner públic, y que els i les veïnes que així ho desitgin es quedin al bloc.

Seguirem lluitant totes juntes, guanyarem!

 

El #BlocLaBordeta es de TOTES

 

[CATELLANO]

Absueltas las imputadas del Bloc La Bordeta!

El pasado día 1 de junio enfrentamos un juicio a tres de las vecinas del Bloc La Bordeta acusadas de un delito de usurpación por la recuperación, hace más de 16 meses, de este bloque de viviendas .

El bloque, donde actualmente viven 8 familias, es propiedad de Nyala 2006 SL, de la familia Riera i Marsà, cuya deuda fue comprada por la Sareb, el banco malo creado con miles de millones de euros de dinero público que cuenta con más de 1500 pisos vacios en Barcelona. Consideramos que el bloque que había estado 8 años vacío pertenece a la ciudadanía, y es por esto que en febrero de 2015 lo recuperamos a través de la campaña de la Obra Social de la PAH para familias sin alternativa habitacional y darle así su función social.

Las tres vecinas acusadas de usurpación por la recuperación de este bloque, el centenar de personas que estaban fuera y muchos colectivos de la ciudad defendimos el bloque delante de los juzgados.

Ya tenemos la sentencia del juicio: absueltas!

La jueza considera que no hay delito de usurpación porque “la posesión protegida en el orden penal es la que disfruta de forma efectiva” y el edificio se encuentra vacío desde la construcción. También deja claro que “el inmueble pertenece a la Sareb como titular del crédito hipotecario que pesa sobre el mismo y cuyos cuotas Nyala 2006 SL no hace frente desde hace un tiempo indeterminado.”

Sumamos otra victoria y nos quedamos, porque recuperar derechos no es ilegal, la Sareb es nuestra y el Bloc la Bordeta es de todasl!

Ahora la ciudadanía tiene lo que le pertenece gracias a la lucha de la PAH y todos los colectivos de nuestro barrio de Sants, de Barcelona y más allá, que nos han apoyado. Pero esto no acaba aquí. Nos encontramos en un proceso de negociación para que el bloque de la Sareb sea cedido al parque público de vivienda del Ayuntamiento de Barcelona o la Generalitat de Catalunya, ya que ha sido más que pagado con dinero público, y que los y las vecinas que así lo deseen se queden en el bloque.

Seguimos luchando todas juntas, ganaremos!

 

El #BloclaBordeta és de totes!

Fa més de 15 mesos que la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) de Barcelona va recuperar la funció social d’un bloc d’habitatges, el Bloc la Bordeta, al nostre barri de Sants.

El proper dimercres 1 de Juny la SAREB ens porta a judici per “usurpació”.

L’edifici, en mans de la SAREB (el banc dolent), ni tan sols s’havia acabat d’habilitar i portava 8 anys buit. En el marc de la campanya de l’Obra Social PAH, l’edifici ha esdevingut la llar de 9 famílies mancades d’una alternativa habitacional adequada i que han refet el seu hàbitat en l’entorn del barri, trobant una anhelada estabilitat i tranquil·litat al barri de Sants; un barri que pateix un dèficit important d’habitatge assequible per a les nostres veïnes.

El passat 22 de febrer el Bloc la Bordeta va complir 1 any de la seva permanència al barri i en aquesta ocasió vam treure un comunicat en el que manifestàvem les nostres demandes i els arguments pels quals exigim que aquest bloc passi a formar part del parc públic d’habitatge de Barcelona.

Ara la PAH ha demanat l’ajuda de tots els col·lectius del barri i de Barcelona per aconseguir una resposta efectiva per part de les administracions públiques i de la SAREB.

Exigim que:

1. Es pari el judici ja que hi ha una negociació oberta.

2. L’edifici sigui cedit a l’administració i passi a formar part del parc d’habitatge públic en règim de lloguer social.

3. Que es respecti el desig majoritari dels seus actuals habitants de romandre a la seva llar i al seu barri.

Estem orgulloses de comptar no solament amb la força de la nostra família de PAHs de tot l’estat, sinó també amb el recolzament de molts col·lectius del nostre barri i de la nostra ciutat. Sabem que lluitant totes juntes, guanyarem.

Vídeo “El #BlocLaBordeta es de totes! 

 

[En Castellano]

El #BlocLaBordeta es de todas!

Hace más de 15 meses que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Barcelona recuperó la función social de un bloque de vivienda, el Bloc la Bordeta, a nuestro barrio de Sants.

El próximo miércoles 1 de Junio la SAREB nos lleva a juicio por “usurpación”.

El edificio, en manos de la SAREB (el banco malo), ni siquiera se había acabado de habilitar y llevaba 8 años vacio. En el marco de la campanya de la Obra Social PAH, el edificio ha sido el hogar de 9 familias sin una alternativa habitacional adequada y que han rehecho su hábitat en el entorno del barrio, encontrando una anhelada estabilidad y tranquilidad en el barrio de Sants; un barrio que sufre un déficit importante de vivienda asequible para nuestras vecinas.

El pasado 22 de febrero el Bloc la Bordeta cumplió 1 año de su permanencia en el barrio y en esta ocasión sacamos un comunicado en el que manifestamos nuestras demandas y los argumentos por los cuales exigimos que este bloque pase a formar parte del parque público de vivienda de Barcelona.

Ahora la PAH ha pedido la ayuda de todos los colectivos del barrio y de Barcelona para conseguir una respuesta efectiva por parte de las administraciones públicas y de la SAREB.

Exigimos que:

1.Se pare el juicio ya que hay una negociación abierta.

2. El edificio sea cedido a la administración y pase a formar parte del parque de vivienda pública en regimen de alquiler social.

3. Que se respete el deseo mayoritario de sus actuales habitantes de quedarse en su hogar y en su barrio.

Estamos orgullosas de contar no solamente con la fuerza de nuestra familia de PAHs de todo el estado, sino que también con el apoyo de muchos colectivos de nuestro barrio y de nuestra ciudad. Sabemos que luchando todas juntas, ganaremos!

Vídeo “El #BlocLaBordeta es de totes! 

 

El Bloc La Bordeta és nostre

A l’atenció de l’Ajuntament de Barcelona / Agencia de l’Habitatge de Catalunya / la SAREB,

Just fa un any que la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) de Barcelona va recuperar la funció social d’un bloc d’habitatges situat a l’encreuament del Carrer d’Hostafrancs de Sió amb la Carretara de la Bordeta, en el barri de d’Hostafrancs. L’edifici, en mans de la SAREB, ni tan sols s’havia acabat d’habilitar i portava 8 anys buit. En el marc de la campanya Obra Social PAH, l’edifici ha esdevingut la llar de persones mancades d’una alternativa habitacional adequada.

El barri d’Hostafrancs pateix un dèficit important d’habitatge assequible per a les seves veïnes. La renda familiar del barri és un 24% inferior a la mitjana de la ciutat  mentre que els preus dels lloguers per metre quadrat sí que es situen en la mitjana i estan en tendència a l’alça. D’altra banda, l’escàs parc d’habitatge públic de lloguer al districte de Sants-Montjuic es concentra molt majoritàriament en els barris de La Marina. Una sobre-oferta relativa d’habitatge públic de lloguer en barris perifèrics pot accentuar la polarització sòcio-espacial de la ciutat i facilitar processos de gentrificació dels barris més cèntrics. Al barri d’Hostafrancs de fet, només existeixen 6 habitatges de lloguer administrats pel Patronat Municipal d’Habitatge (PMHB). Una oferta clarament insuficient, que gairebé no s’eixampla als barris colindants de Sants i Poble Sec i només tímidament en el barri de La Bordeta amb les noves promocions al recinte de Can Batlló.

Les veïnes del Bloc La Bordeta han refet el seu habitat en l’entorn del barri, trobant una anhelada estabilitat i tranquil·litat, tant mes crucial per a les menors. Un nou desarrelament no suposaria tant sols un infortuni familiar sinó també un esgarrament del teixit social del barri.

Constatem que la SAREB és una entitat finançada amb diners públics i que, per tant, la regularització de la situació actual del Bloc La Bordeta contribuiria a abordar les problemàtiques esmentades. Resoldria tant la necessitat habitacional dels seus actuals residents com alhora dotaria al barri de patrimoni d’habitatge públic de necessitat imperiosa.

Davant d’aquesta situació la PAH demana una resposta efectiva per part de les administracions públiques i de la SAREB. Exigim que:

1. L’edifici passi a formar part del parc d’habitatge públic en règim de lloguer social.

2. Que es respecti el desig majoritari dels seus actuals habitants de romandre en la seva llar. 

3. Que es reallotgi en lloguer social a les habitants que així ho sol·licitin per raons de arrelament familiar i/o escolar. 

El Bloc La Bordeta és del barri! 

 

[CASTELLANO]

El Bloque La Bordeta es nuestro

A la atención del Ayuntamiento de Barcelona / Agencia de la Vivienda de Cataluña/ la SAREB

Hace un año que la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) de Barcelona recuperó la función social de un bloque de viviendas ubicado en el cruce del Carrer d’Hostafrancs de Sió con la Carretera de la Bordeta, en el barrio de Hostafrancs. El edificio, en manos de la SAREB, ni siquiera se había terminado de habilitar y llevaba ocho años vacío. En el marco de la campaña Obra Social PAH, el edificio se ha convertido en el hogar de personas que no disponían de una alternativa habitacional adecuada.

El barrio de Hostafrancs sufre un déficit importante de vivienda asequible para sus vecinas. La renta familiar del barrio es un 24% inferior a la media de la ciudad mientras que los precios de los alquileres por metro cuadrado sí que se sitúan en la media y muestran una tendencia al alza. Por otro lado, el escaso parque de vivienda pública de alquiler en el distrito de Sants-Montjuic se concentra muy mayoritariamente en los barrios de La Marina. Una sobre-oferta relativa de vivienda pública de alquiler en barrios periféricos puede acentuar la polarización socioespacial de la ciudad y facilitar procesos de gentrifiación de los barrios más céntricos. En el barrio de Hostafrancs, de hecho, sólo hay seis viviendas de alquiler administradas por el Patronato Municipal de Vivienda (PMHB). Una oferta claramente insuficiente, que apenas aumenta en los barrios colindantes de Sants y Poble Sec y apenas crece tímidamente en el barrio de La Bordeta con las nuevas promociones en el recinto de Can Batlló.

Las vecinas del Bloque La Bordeta han rehecho su vida en el entorno del barrio, encontrando una anhelada estabilidad y tranquilidad, tanto más crucial para los menores. Un nuevo desarraigo no supondría tan solo una tragedia familiar sino también el desgarro del tejido social del barrio.

Constatamos que la SAREB es una entidad financiada con dinero público y que, por tanto,  la regularización de la situación actual del Bloque La Bordeta contribuiría a abordar las problemáticas mencionadas. Resolvería tanto la necesidad habitacional de sus residentes actuales como a la vez dotaría al barrio de patrimonio de vivienda pública de imperiosa necesidad.

Ante esta situación la PAH pide una respuesta efectiva por parte de las administraciones públicas y de la SAREB. Exigimos que:

1.     El edificio pase a formar parte del parque de vivienda pública en régimen de alquiler social.

2.     Se respete el deseo mayoritario de sus habitantes actuales de quedarse en su hogar.

3.     Se realoje con alquiler social a los habitantes que así lo soliciten por razones de arraigo familiar y/o escolar.

¡El Bloque La Bordeta es del barrio! 
Imatge: La Burxa