[Comunicat] Desnonament executat en Esplugues del Llobregat, Sirley i els 3 fills menors al carrer

Mesa d’emergència, una eina que no soluciona res

Avui, dijous 27 de Juliol la Sirley i els seus 3 fills han sigut desnonats a Esplugues del Llobregat.

La Sirley i els seus 3 fills menors d’edat (11, 7 i 2 anys) tenen adjudicat un pis de la taula de emergencia de la Generalitat des del 13 de Juny.

Sirley per causes sobrevingudes no va poder continuar pagant el seu lloguer, des del primer moment es va dirigir als serveis socials i habitatge. En l’actualitat cobra una prestació de 426 € i el lloguer és de 525 €.

Avui l’han desnonat i no ha tingut el suport de l’Ajuntament d’Esplugues, gràcies a la PAH s’ha aconseguit uns dies una habitació en un hotel però no l’han activat cap servei per guardar les seves pertinences i les dels seus 3 fills. Tampoc l’han activat cap servei per fer tres àpats pels 3 menors, tansols han ofert un menjar al dia en un menjador social  i s’han desentès del problema.

Des de la PAH de Barcelona denunciem el comportament de l’Ajuntament d’Esplugues i de la Generalitat de Catalunya. Recordem que la llei 24/2015 que fa 2 anys del seu triomf, diu que les administracions tenen l’obligació de garantir un habitatge digne a les famílies que siguin desnonades. Tant a Sirley com a la seva família li estan negant aquests dret.

Des de la PAH no deixarem d’exigir i lluitar pel dret a un habitatge digne i no deixarem a les persones en la més absoluta indefensió com estan fent l’Ajuntament i la Generalitat vulnerant no tan sols el dret a l’habitatge sinó vulnerant els drets dels menors

Exigim a la Generalitat de Catalunya que no miri cap a una altra banda. És la seva responsabilitat, des de l’Ajuntament diuen que no poden reallotjar-la perquè la Generalitat no els hi ha donat cap habitatge al seu municipi. Exigim un reallotjament immediat.

#SoluciónParaSirley

Desnonament executat avui en Barcelona #SoluciónParaAntonio

Avui 28 de Juny a Barcelona, han dessallotjat a Antonio i l’han deixat al carrer sense cap alternativa habitacional digne.

A les 8:30h la PAH Barcelona convocava al 3r stopdesahucios al carrer Moianès 12. Una cincuantena de persones s’han reunit per recolzar i aturar el desnonament. Encara amb la solidaritat de les persones el desnonament s’ha dut a terme.

Antonio, com moltes persones, que ha perdut la feina o que els seus ingressos han disminuit, s’ha trobat que no podia continuar pagant el seu lloguer. Amb uns ingressos de 500 euros mensuals i un lloguer de 480€ les comptes no surten. Des del primer moment que Antonio va venir a la PAH a assessorar-se s’ha dirigit a la administració: serveis socials, habitatge, paperassa burocrática per accedir algún tipus d’ajuda per accedir a un lloguer socials. En el seu cas, encara estar empadronat en el seu habitatge no ha pogut optar a la mesa d’emergencia perquè la seva casa no està registrada com habitatge, sinó com a un altre ús: oficina, i per tant no té dret a accedir-hi. Això implica que no té cap altenativa per part de l’admisnitració a accedir a un habitatge de lloguer social tal com marca la legislació vigent, que l’administració tant local com autonomica ha de garantir un reallotjament a les families en exclussó residencial, deixant-lo junt amb el seu fill de 7 anys al carrer sense cap alternatva habitacional, és a dir, a la exclussió social.

Des de la PAH de Barcelona volem denunciar tant a l’Ajuntament de Barcelona i a la Generalitat per la deixadesa de funcions: habitatge no s’ha personat en le dessallotjament, no l’han garantit un reallotjament digne (tansols 2 dies de pensió). La falta de politiques valentes per posar fi a la emergencia habitacional que estem vivint cada dia en les nostres ciutats. No podem mirar cap a un altre costat i donar-li les culpes a un altre, està en les nostres mans ampliar el parc de lloguer social, sancionar als grans tenidors de pisos buits i garantir un reallotjament digne a tote sles families que s’han vist abocades a una situació que mai s’haguessin imaginat viure en les seves propies carns. No podem permetre que la ciutadania continuem rebent i pagant, com Antonio, les conseqüéncies d’unes politiques d’habitatge que protegeixen a lobiies financers en comptes a les més vulnerables.

Davant l’immobilisme i no acció de l’administració, les quals recordem estan per vetllar per les ciutadanes i garantir el dret a un habitatge digne, la PAH Barcelona continuarem desobeint lleis injustes i vetllant pels DDHH.

No permetrem que se segueixin vulnerant sistemàticament el dret a l’habitatge. No ens podem permetre que avui dia hi hagi gent sense casa i cases sense gent.

És per això que us convoquem als següents desnonaments i que estigueu atentes i ens doneu suport en les següents accions que tenim previstes

L’habitatge és un dret i aconseguirem que sigui per a totes!

[CAST]

Desahucio ejecutado hoy en Barcelona # SoluciónParaAntonio

Hoy 28 de Junio en Barcelona, han desalojar a Antonio y la han dejado en la calle sin ninguna alternativa habitacional digna.

A las 8:30h la PAH Barcelona convocaba al 3º stopdesahucios en la calle Moianès 12. Unas cincuenta personas se han reunido para apoyar y parar el desahucio. Aún con la solidaridad de la gente el desahucio se ha llevado a cabo.

Antonio, como muchas personas, que ha perdido su trabajo o que sus ingresos han disminuido, se ha encontrado que no podía continuar pagando su alquiler. Con unos ingresos de 500 euros mensuales y un alquiler de 480 € las cuentas no salen. Desde el primer momento que Antonio se acercó a la PAH a asesorarse se ha dirigido a la administración: servicios sociales, oficina de vivienda, papeleo burocrático para acceder algún tipo de ayuda para acceder a un alquiler social. En su caso, aún estando  empadronado en su vivienda no ha podido optar a la mesa de emergencia porque su casa no está registrada como vivienda, sino como otro uso: oficina, y por tanto no tiene derecho a acceder. Esto implica que no tiene ninguna altenativa por parte del administració para acceder a una vivienda de alquiler social tal como marca la legislación vigente, que la administración tanto local como autonómica debe garantizar un realojo a las familias en exclusivo residencial, dejándolo junto con su hijo de 7 años en la calle sin ningún alternativa habitacional, es decir, a la exclusión social.

Desde la PAH de Barcelona queremos denunciar tanto al Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat por la dejadez de funciones:  habitatge no se ha personado en le desalojo, no le han garantizado un realojo digno (tan solo 2 días de pensión). La falta de políticas valientes para poner fin a la emergencia habitacional que estamos viviendo cada día en nuestras ciudades. No podemos mirar hacia otro lado y darle las culpas a otro, está en nuestras manos ampliar el parque de alquiler social, sancionar a los grandes tenedores de pisos vacíos y garantizar un realojo digno a todas familias que se han visto abocadas a una situación que nunca se hubieran imaginado vivir en sus propias carnes. No podemos permitir que la ciudadanía continuemos recibiendo y pagando, como Antonio, las consecuencias de unas políticas de vivienda que protegen a lobbies financieros  y dejan a la cuneta a las más vulnerables.

Ante el inmovilismo y no acción de la administración, las cuales recordamos están para velar por las ciudadanas y garantizar el derecho a una vivienda digna, la PAH Barcelona continuaremos desobedeciendo leyes injustas y velando por los DDHH.

No permitiremos que se sigan vulnerando sistemáticamente el derecho a la vivienda. No nos podemos permitir que hoy en día haya gente sin casa y casas sin gente.

Es por eso que convocamos a los siguientes desahucios y que estéis atentas y nos apoyéis en las siguientes acciones que tenemos previstas

¡La vivienda es un derecho y conseguiremos que sea para todas!

[Comunicado] ¡Atención! Desahucio ilegal, exigimos #SoluciónParaEva       

[CAST]

Esta mañana, Eva embarazada de 9 meses, ha sido desahuciada sin orden judicial

Hoy viernes a las 9 de la mañana, cuando Eva ha dejado a su hijo de 9 años en el colegio, de vuelta a casa se ha encontrado 5 furgonetas de los Mossos d’Esquadra delante de su puerta. Habían reventado la puerta de casa, mientras su pareja estaba en la ducha. Al llegar Eva, ya estaban cambiando la cerradura.

Sin previo aviso, sin ninguna orden de desahucio con fecha concreta, el juzgado nº 7 de 1ª instancia de Barcelona, ha llevado a cabo junto a los Mossos d’Esquadra un desahucio ilegal.

Eva, embarazada de 9 meses, vivía en la calle Gayarre desde 2014, junto a su pareja y su hijo de 9 años. Firmaron un contrato de alquiler en octubre de 2014 por 650 euros con un particular. En 2016 se encuentran con problemas económicos y dejan de pagar una sola mensualidad. En aquel momento solicita una ayuda de urgencia al pago del alquiler al Ayuntamiento de Barcelona. Ayuda que le conceden y que ella acredita entregando la documentación a la propiedad. Ésta, a pesar de recibirla y decirle que no pasa nada, pone una demanda por impago a los 10 días de ella comunicarle que tenia la ayuda para subsanar el mes impagado.

Eva llega a la PAH a finales de abril, se le informa de los pasos que puede dar para defender su derecho a tener una vivienda. Eva va tanto a Servicios Sociales como a Habitatge, dando todos los pasos necesarios y aportando toda la documentación requerida para entrar en la Mesa de Emergencia y conseguir un realojo en régimen de alquiler social, alquiler en base a la ley 24/2015. 

Esta semana los nuevos datos del CGPJ nos informaban del auge de los desahucios por alquiler, llegando a producirse la escalofriante cifra de 17.055 durante el primer trimestre de este año. Hoy, Eva y su familia son la cara de todas estas familias pues además,  en la provincia  de Barcelona se producen unos 26 desahucios al día de los cuales el 75% son de alquiler.

Hoy la PAH de Barcelona denuncia contundentemente la actitud del/la juez/a del juzgado de 1ª instancia número 7, por llevar a acabo este desahucio sin avisar a Servicios Sociales, sin  hacerles llegar una orden con la fecha de desahucio con antelación a la familia y sin activar un protocolo de protección a las familias vulnerables, como es la de Eva embarazada de 9 meses y saliendo de cuentas y con un hijo de 9 años, para que se busque una solución antes de llegar a un desalojo en estas circunstancias.

Denunciamos la actitud de los Mossos d’Esquadra, siendo cómplices al llevar a cabo el desahucio de Eva, sin notificación previa a la familia. 

Denunciamos al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJ) por no firmar el protocolo con los Ayuntamientos donde se pactan los tiempos de aviso previo a un desahucio, protocolo que el Ayuntamiento de Barcelona  lleva más de un año reclamando. La actitud del TSJC frente a los desahucios no puede ser la de la colaboración en la vulneración de los Derechos Humanos, exigimos avisen a la Administración con tiempo suficiente.

Exigimos al Ayuntamiento de Barcelona un realojo digno para Eva y su familia y que pueda vivir tranquilamente en un hogar adecuado a sus ingresos, así como que se comprometa a una denuncia pública a los Mossos d’Esquadra y al el juzgado nº 7 de 1ª instancia de Barcelona, actores principales de esta clara vulneración de Derechos.

Hoy Eva y su familia dormirá en casa de un familiar. ¡No vamos a parar hasta conseguir solución para Eva y su familia! No dejaremos que Eva se quede en la calle!

¡Ni un desahucio más! #LeyViviendaPAH

[CAT]

Atenció! Desnonament il·legal, exigim #SoluciónParaEva

Aquest matí, Eva embarassada de 9 mesos, ha estat desnonada sense ordre judicial

Avui divendres a les 9 del matí, quan Eva ha deixat al seu fill de 9 anys en el col·legi, de tornada a casa s’ha trobat 5 furgonetes dels Mossos d’Esquadra davant de la seva porta. Havien rebentat la porta de casa, mentre la seva parella estava a la dutxa. En arribar Eva, ja estaven canviant el pany.

Sense previ avís, sense cap ordre de desnonament amb data concreta, el jutjat núm. 7 de 1a instància de Barcelona, ha dut a terme al costat dels Mossos d’Esquadra un desnonament il·legal.

Eva embarassada de 9 mesos, vivia al carrer Gayarre des del 2014, al costat de la seva parella i el seu fill de 9 anys. Van signar un contracte de lloguer a l’octubre 2014 per 650 euros amb un particular. En 2016 es troben amb problemes econòmics i deixen de pagar una sola mensualitat. En aquell moment sol·licita una ajuda d’urgència al pagament del lloguer a l’Ajuntament de Barcelona. Ajuda que li concedeixen i que ella lliura la documentació a la propietat. Aquesta, malgrat rebre-la i dir-li que no passa gens, posa una demanda per impagament al cap de 10 dies d’ella comunicar-li que tenia l’ajuda per esmenar el més impagat.

Eva arriba a la PAH a la fi d’abril, se l’informa dels passos que pot donar per defensar el seu dret a tenir un habitatge. Eva va tant a Serveis Socials com a Habitatge, fent tots els passos necessaris i aportant tota la documentació requerida per entrar en la Taula d’Emergència i aconseguir un reallotjament en règim de lloguer social, lloguer sobre la base de la llei 24/2015.

Aquesta setmana les noves dades del CGPJ ens informaven de l’auge dels desnonaments per lloguer, arribant a produir-se l’esgarrifosa xifra de 17.055 durant el primer trimestre d’aquest any. Avui, Eva i la seva família són la cara de totes aquestes famílies doncs a més, a la província de Barcelona es produeixen u 26 desnonaments al dia dels quals el 75% són de lloguer.

Avui la PAH de Barcelona denuncia contundentment l’actitud del jutge/a del jutjat de 1a instància número 7, per dur a terme aquest desnonament sense avisar a serveis socials, sense fer-los arribar una ordre amb la data de desnonament amb antelació a la família i sense activar un protocol de protecció a les famílies vulnerables, com a Eva embarassada de 9 mesos i sortint de comptes i amb un fill de 9 anys, perquè es busqui una solució abans d’arribar a un desallotjament en aquestes circumstàncies.

Denunciem l’actitud dels Mossos d’Esquadra, sent còmplices en dur a terme el desnonament d’Eva, sense notificació prèvia a la família.

Denunciem al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJ) per no signar el protocol amb els Ajuntaments on es pacten els temps d’avís previ a un desnonament, protocol que l’Ajuntament de Barcelona fa més d’un any que reclama. L’actitud del TSJC, enfront dels desnonaments, no pot ser la de col·laborar amb la vulneració dels Drets Humans, exigim avisin a l’Administració amb temps suficient.

Exigim a l’Ajuntament de Barcelona un reallotjament digne per a Eva i la seva família i que pugui viure tranquil·lament en una llar adequada als seus ingressos, així com que es comprometi a una denúncia pública als Mossos d’Esquadra i al jutjat núm. 7 de 1a instància de Barcelona, actors principals d’aquesta clara vulneració de Drets

Avui, Eva i la seva família, dormiran a casa d’un familiar. No pararem fins a aconseguir solució per a Eva i la seva família! No deixarem que Eva es quedi al carrer!

Ni un desnonament més! #LeyViviendaPAH

#SoluciónParaKarima

Hoy jueves 15 de Junio quieren desahuciar a Karima con sus dos hijos, Manil de 9 años y Sara de 10.

Como miles de familias en este país, Karima se encuentra desempleada, cosa que ha hecho que no pueda seguir pagando el alquiler de su casa, donde lleva 15 años viviendo.

Lamentablemente esta situación la viven centenares de familias diariamente, 181 para ser más exactas.

Karima debería entrar en la mesa de emergencia de Barcelona y optar a una vivienda de alquiler social pública. Karima cumple con los requisitos de vulnerabilidad para acceder a una vivienda de emergencia social. Pero la realidad es que Karima no puede entrar en la Mesa de emergencia de Barcelona. El protocolo de la Mesa dice que solo pueden entrar aquella que vivan en una vivienda. Karima vive en un local-vivienda, ha sido su hogar durante los últimos 15 años, no solo porque así lo hayan entendido ella y su familia, sino que la propia Administración así lo ha reconocido, ya que lleva empadronada en su local-vivienda 15 años, incluso en 2015 recibió una ayuda al pago del alquiler. Por este motivo, el Ayuntamiento niega el realojo para Karima.

Es la segunda vez que nos encontramos con un caso similar y sabemos que hay muchas familias en esta situación. Por lo tanto, exigimos al Ayuntamiento que las incoherencias de la administración no las paguen las familias en situación de vulnerabilidad. Exigimos la modificación de la mesa de emergencia y que todas las personas que se encuentran en riesgo de desahucio y residen en locales-vivienda, puedan acceder a la Mesa de Emergencia y ser realojadas.

No solo exigimos que la Mesa de Emergencia no de la espalda a las realidades de la ciudad, a todos los desahucios, sino que exigimos una mayor agilidad a la hora de conceder una vivienda en régimen de alquiler social. Para ello, es imprescindible ampliar exponencialmente el parque público de viviendas de alquiler, es imprescindible tener ya el censo de vivienda vacía y sancionar a todas y cada una de las viviendas vacías de la banca y los grandes tenedores de vivienda. No nos conformaremos con 3 sanciones a la banca.

La burbuja especulativa del alquiler requiere de cambios legislativos a nivel estatal: regular los alquileres y dar mayor duración a éstos. Pero también requiere de que Ayuntamiento y Generalitat cumplan con toda la legislación vigente en materia de vivienda, que destinen los recursos necesarios para darle a la ciudad las 120.000 viviendas que necesitamos de parque público de alquiler.

Por todo ello, exigimos que Karima y sus hijos entren a la mesa de emergencia social y que se le paralice el desahucio hasta la adjudicación de la vivienda.

Exigimos solución para todas las Karima. Por el derecho a la vivienda digna! Hagamos posible la#LeyViviendaPAH para poner unos cimientos reales que protejan a las familias y nunca más a los especuladores.