PAH BARCELONA CELEBRA LA CESSIÓ DE 200 PISOS DE LA SAREB A L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

PorPAH_Bcn

PAH BARCELONA CELEBRA LA CESSIÓ DE 200 PISOS DE LA SAREB A L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

Fa unes setmanes ens adreçàvem a Ada Colau, alcaldessa de Barcelona, per exigir determinació alhora d’aplicar la Llei 24/2015. Recordàvem que aquesta llei es la primera eina que tenim per garantir el dret a l’habitatge de les ciutadanes de Barcelona, i explicàvem que la realitat es molt greu: els desnonaments i talls de subministraments no paren de créixer. Tot i reconèixer els avenços en matèria d’habitatge de l’actual govern municipal, exigíem accelerar els processos per poder donar resposta a l’emergència habitacional de la nostra ciutat, fent especial èmfasi en la mobilització de l’habitatge buit de la ciutat per poder donar resposta a la manca d’un parc públic de lloguer suficient.

Avui celebrem la noticia de la cessió de 200 habitatges de la SAREB. Ho celebrem com un gran avanç molt positiu alhora d’ampliar el parc públic de lloguer social. I a més celebrem que no es renunciï als altres 300 que la SAREB té, quan l’alcaldessa ha anunciat que s’aplicarà la Llei 24/2015 sobre aquests habitatges i sobre la resta pisos buits de la ciutat que no estan complint amb la llei i la seva funció social. Referent a això, es important destacar que la cessió es farà durant 8 anys. Un gran avanç respecte dels convenis fets fins ara amb la Generalitat on s’havien arribat a acords de cessió únicament de 3 anys.

Creiem que també es important destacar com l’Ajuntament a anunciat que abordarà les ocupacions en precari d’aquest paquet d’habitatges cedits per la SAREB. L’anunci fet es que s’estudiarà cas per cas i es cercarà la regularització d’aquestes situacions. Això no només es un discurs diferent de l’escoltat fins ara des de les institucions, en el que criminalització de la pobresa era la tònica general, sinó que es un reconeixement a una realitat social que hem d’abordar.

Aconseguir la cessió d’aquests 200 habitatges es un triomf de la ciutadania organitzada, de la pressió al carrer. Això no hauria estat possible sense la feina feta durant els últims anys per la PAH, sense campanyes com Obra Social de la PAH que denuncien l’habitatge buit i està donant reallotjament a més de 2500 persones. I no hauria estat possible sense la Llei 24/2015, una llei feta des de el carrer i que dona eines de pressió a les Administracions per mobilitzar aquests habitatges.

Volem reconèixer els passos donats per l’actual govern municipal, que en 6 mesos ha aconseguit un precedent històric que no s’havia vist fins ara. Però l’emergència i el problema es tan gran que tornem a instar a continuar amb aquesta determinació i a aplicar íntegrament la Llei 24/2015.

L’Alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, deia avui “per les bones o per la llei” i anunciava determinació en l’aplicació de la Llei 24/2015 fins al final. Com sempre nosaltres estarem vigilants perquè així sigui, ja que sabem que els nostres drets no es negocien.

Sí Es Pot!

[EN CASTELLANO]

PAH BARCELONA CELEBRA LA CESIÓN DE 200 PISOS DE LA SAREB AL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

Hace unas semanas nos dirigimos a Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, para exigir determinación en la aplicación de la Ley 24/2015. Recordábamos entonces que esta ley es la primera herramienta que tenemos para garantizar el  derecho a la vivienda de las ciudadanas de Barcelona, ​​y explicábamos  que la realidad es muy grave: los desahucios y cortes de suministros no paran de aumentar. A pesar de reconocer los avances en materia de vivienda del actual  gobierno municipal, exigimos entonces acelerar los procesos para poder dar  respuesta a la emergencia habitacional de nuestra ciudad, haciendo  especial hincapié en la movilización de la vivienda vacía de la ciudad, para poder disponer con urgencia de un parque público de alquiler suficiente.

Hoy celebramos la noticia de la cesión de 200 viviendas de la SAREB. Lo  celebramos como un gran avance, muy positivo a la hora de ampliar el  parque público de alquiler social. Celebramos también que no se renuncie a  los otros 300 pisos que la SAREB tiene en la ciudad, cuando la alcaldesa ha anunciado que aplicará la Ley 24/2015 sobre estas viviendas y sobre el resto de pisos vacíos en manos de grandes propietarios de la ciudad que no están cumpliendo con la ley y su función social. Es importante destacar que la cesión se hará durante 8 años, un gran  avance respecto de los convenios hechos hasta ahora con la Generalitat donde se habían llegado a acuerdos de cesión únicamente de 3 años.

Creemos que también es muy importante destacar como el Ayuntamiento ha anunciado que abordará las situaciones de ocupación en precario de este paquete de viviendas cedidas por la SAREB. El anuncio hecho es que se estudiará caso por caso y se buscará su regularización. No solo se trata de un discurso diferente al escuchado hasta ahora desde  la mayoría de las instituciones, en el que criminalización de la pobreza era la tónica general, sino que es  un reconocimiento a una realidad social que debemos abordar.

Conseguir la cesión de estas 200 viviendas es un triunfo de la ciudadanía organizada, de la presión en la calle. Esto  no habría sido posible sin el trabajo realizado durante los últimos  años por la PAH, sin campañas como la Obra Social de la PAH que denuncia la  vivienda vacía y está dando realojo a más de 2500 personas, y no habría  sido posible sin la Ley 24/2015, una ley hecha desde la calle y que da herramientas de presión al Ayuntamiento para movilizar estas viviendas.

Queremos  reconocer los pasos dados por el actual gobierno municipal, que en 6  meses ha conseguido un precedente histórico que no se había visto hasta el momento. Pero la emergencia y el problema es tan grande que volvemos a instar a  continuar con esta determinación y a aplicar íntegramente la Ley 24/2015.

La  Alcaldesa de Barcelona, ​​Ada Colau, decía hoy “por las buenas o por la  ley” y anunciaba determinación en la aplicación de la ley 24/2015 hasta  el final. Como siempre nosotros estaremos vigilantes para que así sea, ya que sabemos que nuestros derechos no se negocian.

¡Sí Se Puede!

About the author

PAH_Bcn administrator

    A %d blogueros les gusta esto: