Archivo anual 2019

PorPAH_Bcn

Los partidos responden a las demandas de la PAH

¿Quina és la postura dels diferents partits davant les demandes de la PAH Barcelona?

El passat 6 de maig vam rebre a l’habitual assemblea de benvinguda als diferents partits polítics per tal de donar a conèixer la realitat de la ciutadania en matèria d’habitatge. A la trobada vam aprofitar per traslladar 8 demandes clares de cara a les pròximes eleccions municipals per tal de fer front a l’emergència habitacional que patim a la ciutat de Barcelona i vam demanar quina era la postura de totes i cadascuna de les candidatures davant les nostres propostes.

De les set candidatures a qui vam traslladar les propostes, només cinc han respost: JuntXCat BCN, ERC, Barcelona en Comú, CUP i PSC. El Partit Popular i Ciutadans han seguit girant l’esquena a la ciutadania negant-se a contestar i sense posicionar-se pel dret a l’habitatge.

A continuació donem a conèixer la resposta de cadascuna de les demandes:

1. Protocol d’accés a la Mesa d’emergències.

Revisió del protocol per permetre-hi l’accés de moltes famílies en situació de vulnerabilitat que actualment no ho poden fer, com són les que provenen de locals, les que han viscut un procés de separació i la demanda judicial no anava al seu nom.

 • CUP: “S’han de destinar tots els recursos que es destinen a allotjaments precaris, pensions, hotels, que són molts, a l’habitatge social digne i a la prevenció dels desnonaments.”
 • JXCAT: “S’ha normalitzat la comercialització d’aquests espais com habitatge i pensem que si s’accepta com a tal, no podem des protegir als ocupants”
 • BCOMÚ: “La nostra prioritat en aquests moments és deixar a zero la llista d’espera de 500 famílies, cosa que podríem fer si la Generalitat assumís la responsabilitat que no ha cobert durant aquest mandat.”
 • PSC: “Estem oberts a estudiar-ho i a treballar de la mà de la PAH i altres entitats.”
 • ERC: “Si una cosa fa complicada la solució de la problemàtica de l’habitatge és que respon a una persona o persones diverses amb una situació diferent cada una, per això calen protocols que permetin donar resposta a totes les situacions.”
 • Cs: Sense resposta
 • PP: Sense resposta

2. Re allotjament després de desnonament.

Acordar el destí del re allotjament amb antelació a la data del desnonament, evitar l’ús de pensions, que en cap cas suposen una alternativa digna. Compliment amb la Llei 24/2015.

 • CUP: “Crear un observatori específic per evitar els desnonaments i personar-se com a defensa de les persones amenaçades de desnonament i impedir per tots els mitjans que se n’executi cap”
 • JXCAT: “Segons cada cas no podem descartar ni excloure cap solució que proporcioni una solució temporal abans d’un re allotjament definitiu.”
 • BCOMÚ: “Hem posat la maquinaria municipal al màxim per ampliar el parc públic i innovant amb Allotjament Temporals per evitar aquestes situacions, però es cert que en 4 anys no podem subsanar el dèficit històric de polítiques públiques municipals adreçades a garantir el dret a l’habitatge.”
 • PSC: “Incorporarem pisos destinats a l’allotjament dels casos aprovats per la mesa d’emergència, per evitar el destí a pensions i per reduir el termini d’espera.”
 • ERC: “Cal acordar un destí i un acompanyament per aquestes famílies, en entorns on puguin créixer i els permeti sortir de la vulnerabilitat.”
 • Cs: Sense resposta
 • PP: Sense resposta

3. Llista d’espera de la Mesa d’emergències.

Reducció urgent del termini d’espera que actualment supera els dos anys en molts casos. Pla de xoc per posar-la a zero.

 • CUP: “La resposta a aquestes situacions d’emergència ha de ser immediata i efectiva globalment per part de l’administració pública de forma directa (titularitat, gestió i provisió).”
 • JXCAT: “Cal fer un pla de xoc per reduir l’espera que actualment pateix la Mesa d’Emergència. Ara bé, posar la Mesa d’Emergència a 0 amb el parc d’habitatge assequible actual, no és possible.”
 • BCOMÚ: “Continuarem ampliant els recursos habitacionals de l’Ajuntament amb el tanteig i retracte, la compra i construcció d’habitatges, així com amb els nous habitatges que ha d’incorporar durant aquest any Habitat 3 i garantint que es compleix la llei 24/2015.”
 • PSC: “Desplegarem de manera immediata i amb una posició molt proactiva de negociació amb la SAREB i les entitats financeres per incorporar de l’ordre de 5.000 pisos de lloguer que tenen aquestes entitats, al parc de lloguer social de la ciutat.”
 • ERC: “Cal explorar seriosament i amb contundència la mobilització dels habitatges de la Sareb per respondre a les emergències habitacionals.”
 • Cs: Sense resposta
 • PP: Sense resposta

4. Augment del parc públic.

Promocions públiques de lloguer indefinit, implicació amb la mesura del 30%, ús intensiu del mecanisme del tanteig i retracte, compliment del 15% d’habitatge públic.

 • CUP: “L’Ajuntament ha d’expropiar, immediatament i sense indemnització, els pisos buits propietat de la SAREB i de grans tenidors. Aquests pisos han de passar a formar part, en primer lloc, del parc d’habitatge públic de lloguer social, i en segon lloc, del parc d’habitatge públic de lloguer.”
 • JXCAT: “D’acord amb la mesura, però s’haurien de saber quins canvis es volen propiciar en els criteris d’accés al VPO per poder concretar el nostre posicionament.”
 • BCOMÚ: “Estem totalment d’acord en que la promoció pública ha de garantir que l’habitatge mantingui la protecció de manera permanent, es per això que hem fet aquesta demanda a la Generalitat de Catalunya, ja que la competència es seva.”
 • PSC: “Tornarem a construir 4.000 habitatges públics i promourem els dispositius de gestió necessaris per tal de desenvolupar l’objectiu de disposar d’un parc de 25.000 habitatges a Barcelona.”
 • ERC: “El parc ha de promoure la rotació per tal de respondre sempre a aquells que no tenen alternativa, però no pot ser permanent per aquells que no en tenen necessitat. Implicació en el 30% i el tanteig i retracte.”
 • Cs: Sense resposta
 • PP: Sense resposta

5. Lloguer.

Compliment íntegre de la Llei 24/2015, ampliar la Borsa de Lloguer i revisar les ajudes ofertes per l’Administració, que actualment s’obren només durant un breu termini al llarg de l’any.

 • CUP: “Prohibició immediata de l’ús d’habitatges per a lloguer turístic; exigim implicació i compromís amb la mesura del 30% i un ús intensiu del mecanisme del tanteig; i l’import del lloguer no podrà ser superior al marcat per l’Ajuntament.”
 • JXCAT: “Estem d’acord en revisar les ajudes ofertes per l’Ajuntament que actualment només s’obren durant un breu termini al llarg de l’any i, també, estudiar la possibilitat la seva ampliació.”
 • BCOMÚ: “Estem d’acord en que hem de treballar per a que les convocatòries no es limitin a un determinat període.”
 • PSC: “La llei 24/2015, és evident que s’ha de complir i hem d’intentar no arribar als jutjats per fer-la complir. En relació a la borsa de lloguer, estem oberts a estudiar els terminis de les convocatòries. Pel que fa al preus de lloguer, aplicarem una subvenció de 50% del IBI pels pisos que els llogaters els posin a disposició en règim de lloguer segons al preu de referència o inferior i desplegarem de manera immediata i amb una posició molt proactiva de negociació amb la SAREB.”
 • ERC: “A favor de la Regulació dels lloguers i major durada dels contractes (6 ‐ 10 anys).”
 • Cs: Sense resposta
 • PP: Sense resposta

6. Ocupacions.

Facilitar la negociació de les famílies amb la propietat per arribar a acords de lloguer social, instaurar un servei municipal de mediació comunitària per resoldre conflictes amb veïnes, facilitar la regularització dels subministraments bàsics, publicar dades sobre el fenomen que ajudin a tenir una idea clara del nombre de llars que es troben en aquesta situació.

 • CUP: “Defensarem que es garanteixi l’empadronament, l’accés als subministraments i les condicions d’habitabilitat de l’habitatge, més enllà de si hi ha relació contractual entre la persona que hi viu i la propietat. Prioritzant sempre el dret a l’ús per sobre del dret a la propietat.”
 • JXCAT: “Apostem per una anàlisi que sigui individualitzada i cas per cas i veure si hi ha vulnerabilitat en les persones que ocupen per a donar solucions a aquestes famílies. En una regulació general no estem d’acord.”
 • BCOMÚ: “Hem fet canvis com deixar d’excloure aquestes unitats familiars de la Mesa d’Emergències i per l’altre, amb la creació del servei SIPHO hem mediat en tots els casos de vulnerabilitat per intentar regular la seva situació amb un lloguer social.”
 • PSC: “Amb les mesures anti-desnonaments, esperem que els ocupacions es redueixin”.
 • ERC: “Cal saber discernir bé el tipus d’ocupacions i en cada cas calen mesures diveres.”
 • Cs: Sense resposta
 • PP: Sense resposta

7. Funcionament de Serveis Socials/Habitatge/SIPHO.

Unificar les visites a Serveis Socials i Habitatge perquè existeixi una taula única i no es dupliquin les funcions, reduir el termini d’espera per a les cites prèvies. Reforç del servei SIPHO.

 • CUP: “Cal re municipalitzar tots els serveis dedicats a l’habitatge, començant pels més sensibles per a les persones.”
 • JXCAT: “D’acord amb la mesura.”
 • BCOMÚ: “S’han reforçat les oficines de l’habitatge incorporant punts d’assessorament energètic i ampliant la presència d’advocades, i s’ha creat noves oficines.”
 • PSC: “Estem disposats a estudiar-ho perquè és evident que la coordinació entre serveis socials i habitatge no ha funcionat amb suficient eficiència en el passat mandat, així com el reforç de la SIPHO.”
 • ERC: “Equips tranversals millor coordinats amb salut i afers socials, augmentar els recursos de les oficines d’Habitatge i ampliar les oficines en els llocs de més demanda.”
 • Cs: Sense resposta
 • PP: Sense resposta

8. Blocs.

Seguiment individualitzat dels casos de blocs amb intermediació directa de l’Ajuntament, agilització de les denúncies per assetjament immobiliari.

 • CUP: “Es farà efectiva la Declaració de tractar tota la ciutat de Barcelona com àrea subjecta al dret tempteig i retracte aprovada per l’Ajuntament de Barcelona (de forma directa, pública i sense intermediacions).”
 • JXCAT: “El nostre compromís és lluitar contra l’assetjament immobiliari i hem d’acompanyar en aquests casos. Pel que fa la intermediació, apostem per fer-la de manera individualitzada i veient la situació de cada cas.”
 • BCOMÚ: “Proposem la creació d’un centre d’atenció i defensa dels i les llogateres en coordinació amb les entitats socials especialitzades que serveixi per assessorar, mediar, i denunciar casos d’assetjament.”
 • PSC: “Enfortirem els districtes com a administració propera amb capacitat d’abordar la inspecció sistemàtica de pisos buits de grans tenidors, habitatges turístics, problemes de sorolls i detecció de situacions d’ocupació no consentida generadora de conflicte veïnal.”
 • ERC: “L’Ajuntament hauria personar‐se en els casos d’assetjament immobiliari.”
 • Cs: Sense resposta
 • PP: Sense resposta

Compartim també les respostes completes de cadascun dels partits:

PorPAH_Bcn

[Comunicado] El nuevo Decreto ley de alquiler, otro error histórico sin contar con la ciudadanía

La norma no servirá para pinchar la burbuja de los alquileres y se ha hecho de espaldas a los movimientos sociales

Desde PAH Barcelona reclamamos a la Generalitat transparencia y la participación de los colectivos de vivienda

En plena campaña de elecciones municipales, la consejera Capella y el consejero Calvet anunciaron ayer en rueda de prensa la aprobación de un decreto ley para, teóricamente, regular el precio del alquiler y contener la actual burbuja que sufre Barcelona y muchos otros municipios catalanes. La propuesta, como fue el caso del Decreto ley 5/2019 de medidas para mejorar el acceso a la vivienda -ahora ya derogado-, no solo se ha impulsado sin consensuarla con el resto de los partidos políticos, sino que se ha hecho de espaldas a los movimientos sociales y a los colectivos que trabajamos cada día por el derecho a la vivienda en el territorio

Aunque celebramos cualquier iniciativa desde el ámbito legislativo para revertir la actual situación de emergencia habitacional y de extrema dificultad para acceder a una vivienda, tras un primer análisis del texto entregado a los medios de comunicación, dado que a pesar de haberse anunciado en rueda de prensa y que no se ha publicado aún en el Diario Oficial de la Generalitat, entendemos que la norma se encuentra lejos de ser satisfactoria y funciona más como un titular de campaña que como una medida efectiva para poner fin a la burbuja de los alquileres.

Cabe recordar que la regulación del precio de los alquileres es una reivindicación que llevamos reclamando desde la sociedad civil organizada y las asambleas de barrio desde hace años, y es precisamente la presión que se ha hecho desde la calle la que ha conseguido poner el tema sobre la mesa. Una vez más, los colectivos de vivienda, como en el caso de la Ley 24/2015, llevamos la iniciativa respecto a la clase política.

Sin embargo, a diferencia de lo que se trasladó en la rueda de prensa de ayer, consideramos que el texto no tendrá una eficacia real en cuanto a revertir la escalada de precios del alquiler. La medida estrella del texto consiste en situar el tope máximo de los nuevos contratos de alquiler en un 10% más de lo que establece el Índice de referencia de precios de alquiler de la Generalitat como precio medio en la zona. Es decir, se pretende tomar como punto de partida la media de los alquileres de aquel barrio o municipio, asumiendo las subidas abusivas de los últimos años, y encima permitir un incremento del 10% en ese precio. 

En este sentido, es importante destacar que los precios del alquiler en la ciudad de Barcelona han tenido un incremento de casi el 40% en los últimos cinco años. Según los datos oficiales publicados recientemente por la Secretaría de Vivienda de la Generalitat, el precio medio de un nuevo alquiler en la ciudad el año pasado se situó en 929,57 euros, unos 52 euros más que en 2017. Y los 954,29 euros del periodo comprendido entre los meses de octubre y diciembre de 2018 también representan el récord histórico en un trimestre. De este modo, en 2018 los alquileres subieron en 68 de los 73 barrios de la ciudad.

Con el texto aprobado ayer, y teniendo en cuenta que, por culpa de la reforma por parte del PP de la LAU de 2013, muchos contratos se han ido renovando cada tres años y por lo tanto ya incorporan los efectos de la burbuja de los precios del alquiler, la Generalitat asume estos incrementos abusivos sin tener en consideración las rentas de las familias ni buscar una imprescindible reversión, haciendo de este Decreto una medida sin impacto efectivo en la actual situación de emergencia que ahoga a la ciudadanía. Advertimos así que, tal y como se explicita en la exposición de motivos, la sobrecarga de las inquilinas de la ciudad, es decir, el porcentaje de sus ingresos que deben destinar al pago de las cuotas del alquiler, sobrepasa el 40 % en Barcelona, cuando el límite recomendado por Naciones Unidas es de un tercio.

Además, el texto incluye una serie de excepciones que permiten que el 10% que hemos comentado antes aún se pueda incrementar. Es el caso de las viviendas con características especiales (vistas, piscinas, jardín) que podrán sufrir una diferencia del 15% respecto al índice de referencia. Por otra parte, en el caso de nuevas construcciones o aquellas viviendas que han sido rehabilitadas de forma integral, la norma no se aplicará durante los primeros tres años de vigencia y posteriormente el porcentaje podrá llegar al 20%.

Además, el texto incluye una excepción absolutamente escandalosa. Todas las renovaciones de alquiler o nuevos contratos en la misma vivienda cuando finaliza el anterior pueden estar exentos de cumplir el tope. En estos casos, la propiedad podrá decidir repetir la misma renta, aunque supere con creces el índice de referencia. Esta cuestión concreta es totalmente intolerable, ya que la Generalitat legitima de facto las abusivas subidas que se han producido estos últimos años.

Por último, al ser una iniciativa basada en el Código Civil catalán, la norma no contiene un régimen sancionador para penalizar duramente sus incumplimientos sino que deja en manos de los Juzgados la resolución de los casos en que la propiedad cobre unas rentas superiores a las permitidas, volviendo a evidenciar el importante desequilibrio entre la propiedad y las arrendatarias. De esta forma, la Generalitat pasa el balón a estas últimas y las empuja a contratar una abogada y a iniciar un procedimiento civil asumiendo todo los costes asociados hasta que no haya una sentencia favorable, es decir, impacto en la contención de los precios cero. Para contrarrestar esta anomalía, ayer en la rueda de prensa se anunció también la existencia de mecanismos de mediación extrajudicial, que desde ya criticamos porque nunca han ofrecido una respuesta eficaz en el pasado.

A la espera de que se publique el texto en el Diario Oficial, y después de las tensiones entre Esquerra y el PDeCAT por la iniciativa, entendemos que la propuesta responde más, en primer lugar, a un anuncio bomba en plena campaña electoral en los municipios de Cataluña, y en segundo lugar, a un intento de calmar las aguas entre los dos socios de gobierno. No concebimos que este texto, que se anunció en un primer momento en la sede del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria y que se ha hecho sin consultar a los movimientos por el derecho a la vivienda, haya sido la versión original, viendo el resultado descafeinado y totalmente insuficiente expuesto ayer.

Desde la ciudadanía seguiremos exigiendo que de una vez por todas se pinche la burbuja de alquileres y que se haga efectivo el derecho a una vivienda digna. Tener una #ciutatperviure significa también poder pagar un alquiler asequible y tener mecanismos para que así sea. Y como no puede ser de otra manera, que sea una medida retroactiva. Llevamos 10 años defendiendo el derecho a la vivienda en la ciudad y en el territorio y no podemos aceptar que una iniciativa de esta importancia se vuelva a hacer sin contar con los colectivos de vivienda que día a día seguimos defendiendo los derechos de la ciudadanía y conocemos la problemática mejor que nadie

Por ello, desde la PAH de Barcelona reclamamos a la Generalitat transparencia total en cualquier iniciativa legislativa similar y que se escuche nuestra voz en un proceso participado.

PorPAH_Bcn

[Comunicado] Exigimos la dimisión de la Jueza Decana de Barcelona y la sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por seguir permitiendo los desahucios abiertos

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña defiende al lobby financiero y desprotege a las familias vulnerables

A partir de hoy 6 familias de PAH Barcelona pueden ser desahuciadas en cualquier momento

Un desahucio abierto es aquel que se produce sin una fecha ni hora concreta, es decir, que la policía con la comitiva judicial puede ir a desahuciar a una familia vulnerable sin previo aviso. Hace casi un año la PAH de Barcelona denunció esta práctica ilegal e inhumana.

Después de una amplia campaña con más de 200 entidades adheridas a un manifiesto y denunciando este modus operandi, que genera una gran dosis de sufrimiento y angustia a las personas que se han visto forzadas a llegar a esta situación por una falta absoluta de recursos, conseguimos que el Real Decreto-Ley 7/2019 de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler se legislara expresamente para ponerle fin.

Durante estos años hemos sido testigos de que la justicia es en muchas ocasiones un títere del lobby financiero. Lo vimos en la penosa sentencia del Tribunal Supremo de actos judiciales de 2018 donde defendieron de nuevo al sector financiero en vez de a la ciudadanía al devolver un impuesto que debía ser asumido por el banco, o en las diferentes sentencias europeas sobre cláusulas abusivas que han dado cada vez una colleja a la justicia española.

Ahora le toca al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y al conjunto de la judicatura catalana que, en vez de regirse por el Real Decreto-Ley 7/2019, hace caso omiso y continúa permitiendo que se hagan lanzamientos con fecha abierta.

Desde la PAH Barcelona denunciamos esta práctica y exigimos la dimisión de la Jueza Decana de Barcelona, Mercè Caso, y de la sala de Gobierno del TSJC -la cual tiene entre sus objetivos el adecuado funcionamiento de todos los juzgados de Cataluña- por no cumplir con la norma. Recordemos que esta práctica quiere anular la solidaridad de las personas que van cada día a parar desahucios a puerta mientras los bancos y fondos buitres especulan con nuestras vidas.

No podemos permitir que la Justicia esté en manos de los intereses financieros y que a partir de hoy las familias como Pampa, Vega, Alba, Estefanía, Rachid y la de Juan (esta última de Hospitalet, a partir del 20 de mayo) se enfrenten a un desahucio inhumano, ilegal, que teníamos que dejar atrás. Desde la PAH Barcelona estaremos, como no puede ser de otra manera, al lado de las familias, defendiendo el derecho a la vivienda, y estudiaremos otras vías para hacer frente a las actitudes de determinados jueces i juezas que parece que se toman la ley por su cuenta.

Queremos una #CiutatPerViure dignamente y sin #DesnonamentsOberts

PorPAH_Bcn

Propuestas de vivienda y modelo de ciudad a debate

De cara a las próximas elecciones municipales del 26 de mayo, las entidades promotoras de la medida del 30% organizamos el único debate en materia de vivienda y modelo de ciudad en Barcelona con la presencia de las candidatas a alcaldables.

La ciudad de Barcelona sufre, como muchas otras ciudades, el problema de acceso a la vivienda que el próximo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Barcelona deberá afrontar de manera contundente: algunos de los asuntos principales a superar durante el próximo mandato tienen que ver justamente con los más de 9 desahucios diarios, las subidas constantes de precios de alquiler, el insuficiente parque de vivienda pública y social o la turistización creciente, desde hace décadas, que multiplica los impactos sociales empezando por el acceso a la vivienda y continuando por tantos otros que también redundan en expulsión del vecindario.

Las entidades promotoras de la medida del 30% (PAH Barcelona, Observatorio DESC, Asamblea de Barrios por un Turismo Sostenible, Sindicato de Inquilinas) junto con el medio de comunicación Crític, organizamos el único debate en materia de vivienda y modelo de ciudad en Barcelona con la presencia de las candidatas a alcaldables. El debate, que será presentado por Leilani Farha, relatora de Naciones Unidas en materia de Vivienda, contará con la participación de: Ada Colau (BeC), Anna Saliente (CUP), Elsa Artadi (JxCAT), Ernest Maragall (ERC), Laia Bonet (PSC), Josep Bou (PP) y Manuel Valls (C’s).

Agradecemos la participación de todas las personas alcaldables en la ciudad de Barcelona, entendiendo su interés en el principal problema de la ciudad: vivienda y modelo de ciudad. Nos habría gustado, sin embargo, que Jaume Collboni (PSC) hubiera considerado la misma importancia que el resto de alcaldables y participara para debatir sobre los problemas que realmente importan a la ciudadanía.

Ante los datos, que hablan por sí solos, queremos confrontar y abordar respuestas en tres planos:

 • Medidas y respuestas para erradicar la emergencia habitacional.
 • Propuestas estructurales para hacer frente al acceso a la vivienda y detener la burbuja del alquiler.
 • Posición sobre el crecimiento/decrecimiento del turismo en la ciudad y medidas para compatibilizar tal modelo con una ciudad vivible.

El acto se llevará a cabo el próximo lunes 20 de mayo de 10 a 12 h en Barcelona (espacio a confirmar)

¡Os esperamos!

PorPAH_Bcn

La PAH Barcelona acerca la realidad de la vivienda de la ciudad a las candidaturas municipales

Representantes de las principales listas electorales, con la excepción del PP, visitan nuestro local y viven de primera mano un asesoramiento colectivo. El encuentro también sirve para trasladarles las propuestas del colectivo en relación al acceso a la vivienda en la ciudad.

Barcelona, 7 de mayo de 2019

La asamblea que la PAH Barcelona celebra cada lunes, de asesoramiento colectivo a personas en riesgo de perder su casa y/o que ya la han perdido, contó ayer con la participación de representantes de las principales candidaturas que competirán el próximo 26 de mayo en las elecciones municipales de la capital catalana. El principal objetivo del encuentro fue mostrar a las futuras gobernantes de la ciudad la realidad de miles de familias que a día de hoy no tienen garantizado el acceso a la vivienda.

Entre las asistentes estaban Lucía Martín (BComú), Albert Civit (JxC), Celestino Corbacho (BCN Canvi – Cs), Maria Buhigas (ERC), Laia Bonet (PSC), y Anna Saliente (CUP), todas ellas presentes en las listas de sus respectivos partidos. Algunas de las representantes vinieron acompañadas también de sus asesores en materia de vivienda.  Lamentablemente, el PP no ha sido capaz de aportar ninguna candidata al encuentro, demostrando una vez más su nulo compromiso con el derecho a la vivienda y su desprecio hacia los movimientos sociales.

Después de que las candidatas fueran testigos durante una hora del habitual asesoramiento colectivo, llegó el turno de trasladarles los principales problemas que día a día vivimos en nuestras asambleas y que afectan a miles de familias en toda la ciudad. Esta parte se dividió en 8 bloques en los que una integrante de la PAH, afectada por la problemática concreta, pudo explicarles de primera mano su situación personal, ejemplos de otras compañeras, así como ofrecer propuestas concretas surgidas de la propia asamblea.

La idea a partir de ahora es clara: trasladaremos estas demandas físicamente a las diferentes candidatas para que en el plazo de una semana nos confirmen si tienen previsto cumplirlas en el caso de que lleguen al gobierno municipal, y haremos incidencia en la campaña electoral que se inicia el próximo lunes para que la ciudadanía sepa qué candidaturas se encuentran a favor del derecho a la vivienda y cuáles tienen intención de hacer política desde sus despachos sin escuchar a la sociedad civil.

Entre los temas tratados, se incluyeron las dificultades para acceder a la Mesa de emergencia, con algunas exclusiones arbitrarias, como es el caso de las familias que provienen de desahucios en locales o viviendas públicas; la larga lista de espera para acceder a un piso definitivo, que en algunos casos sobrepasa los dos años y que conlleva que muchas familias tengan que malvivir durante este tiempo en pensiones sin cocina; la necesidad de aumentar el parque público de vivienda, que se encuentra muy lejos de las principales ciudades europeas; o el incremento de los precios del alquiler, fruto de la actual burbuja, y que está expulsando a miles de familias de sus barrios.

El espacio también sirvió para plantear los problemas que muchas personas tienen que afrontar cuando solo les queda la opción de ocupar en precario una vivienda y que en muchos casos la Administración abandona a su suerte; o el trato que muchas familias reciben por parte de los entes públicos, desde Servicios Sociales, pasando por las oficinas de Vivienda o las nuevas unidades creadas de mediación (SIPHO). Por último, se compartió un problema que cada vez es más común en la ciudad como es la expulsión de todas las vecinas de un bloque después de que un fondo buitre lo adquiera en su totalidad.

Entre las principales demandas de la PAH de Barcelona que trasladamos a las asistentes, destacamos:

 • Protocolo de acceso a la Mesa de emergencias. Revisión del protocolo para permitir el acceso de muchas familias en situación de vulnerabilidad que actualmente no lo pueden hacer, como son las que provienen de locales, las que han vivido un proceso de separación y la demanda judicial no iba a su nombre.
 • Realojamiento después de desahucio. Acordar el destino del realojo con antelación a la fecha del desahucio, evitar el uso de pensiones, que en ningún caso suponen una alternativa digna. Cumplimiento de la Ley 24/2015.
 • Lista de espera de la Mesa de emergencias. Reducción urgente del plazo de espera que actualmente supera los dos años en muchos casos. Plan de choque para ponerla a cero.
 • Aumento del parque público. Promociones públicas de alquiler indefinido, implicación con la medida del 30%, uso intensivo del mecanismo del tanteo y retracto, cumplimiento del 15% de vivienda pública.
 • Cumplimiento íntegro de la Ley 24/2015, ampliar la Bolsa de Alquiler y revisar las ayudas ofrecidas por la Administración, que actualmente se abren solo durante un breve plazo a lo largo del año.
 • Facilitar la negociación de las familias con la propiedad para llegar a acuerdos de alquiler social, instaurar un servicio municipal de mediación comunitaria para resolver conflictos con vecinas, facilitar la regularización de los suministros básicos, publicar datos sobre el fenómeno que ayuden a tener una idea clara del número de hogares que se encuentran en esta situación.
 • Funcionamiento de Servicios Sociales/Vivienda/SIPHO. Unificar las visitas a Servicios Sociales y Vivienda para que exista una mesa única y no se dupliquen las funciones, reducir el plazo de espera para las citas previas. Refuerzo del servicio SIPHO.
 • Seguimiento individualizado de los casos de bloques con intermediación directa del Ayuntamiento, agilización de las denuncias por acoso inmobiliario.

Posteriormente, las representantes políticas dispusieron de unos minutos para ofrecernos su punto de vista de todo lo que se les había trasladado y si se comprometían a llevar a cabo algunas de las demandas en caso de que llegaran al poder. En líneas generales, las asistentes agradecieron la invitación y el hecho de poder poner caras a las estadísticas con las que trabajan desde sus gabinetes y se comprometieron a estudiar las propuestas de la PAH y a ofrecernos una respuesta en los próximos días.

Previo a este momento, la asamblea se había iniciado con una introducción del origen de la PAH y todo lo que hemos conseguido en nuestros 10 años de historia, tanto en el ámbito municipal como en el autonómico y el estatal. En cuanto a Barcelona, repasamos el éxito conseguido el año pasado con la medida del 30%, impulsada conjuntamente con la ABTS, la FAVB, el Observatorio DESC y el Sindicato de Inquilinas; las victorias logradas en forma de alquileres sociales, daciones en pago y condonaciones de deuda ante entidades financieras y grandes tenedores de vivienda; los asesoramientos colectivos, que cuentan con la participación de un promedio de 100 familias cada lunes; los acompañamientos y acciones que hemos realizado, pieza fundamental para desatascar casos que parecían no tener salida; así como los más de 100 desahucios parados a lo largo de los primeros meses de este 2019.

Desde la PAH de Barcelona valoramos positivamente este tipo de encuentros, que acercan la realidad de la calle a las representantes políticas, en demasiadas ocasiones alejadas del día a día y de las consecuencias que sus decisiones tienen para miles de familias en nuestra ciudad.Sin embargo, como hemos adelantado antes, esto es solo un punto de partida para seguir haciendo incidencia durante la campaña electoral y el próximo mandato hasta que consigamos que el acceso a la vivienda en nuestra ciudad no sea una quimera, sino un derecho garantizado a todos los niveles.

Nos tendrán cara a cara con la realidad de la vivienda

¡Sí se puede!

Queremos una #CiutatPerViure

PorPAH_Bcn

Stop Desahucios Mayo 2019

Contador desahucios mes:  26

Contador total 2019:  126

Parados – 5Suspendidos – 10Entrega llaves –Realojos – 1Ejecutados – 

Desahucios por hipoteca 

Jueves 2
Demandante: CAIXABANK, S.A. 2on llançament #KerlySeQueda SUSPENDIDO
Dirección: C/ Freixures, 11 de Barcelona (08003 Born)

Lunes 6
Demandante: CAIXABANK, S.A. #FranciscoSeQueda SUSPENDIDO
Dirección: C/ Lleida, 9, sótano 1ª de Sant Adrià del Besòs (08930)

Martes 7
Demandante: BANKIA, S.A. / FORMENTERA DEBT HOLDINGS DAC SUSPENDIDO
Dirección: C/ Cadí, 13,  Barcelona (08031)

Martes 14
Demandant: BBVA, S.A. #AbdulSeQueda SUSPENDIDO
Direcció: C/ Aurora, 20 Barcelona (08001)

Miércoles 22
Demandante: BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. – IM Pastor 3 Fondo de Titulización Hipotecaria 3r llançament
Dirección: C/ Mozart, 2  Badalona (08917)

Miércoles 29
Demandante: BANKIA 4o lanzamiento
Dirección: Travesera de Dalt, 66-68-70 Barcelona 08024 (Gracia)

Desahucios por alquiler

Lunes 6
Demandante: FUNDACION PRIVADA HABITAT 3 2o lanzamiento PARADO en puerta
Dirección: C/ Bonaventura Pollés, 28 de Barcelona (08014 Sants)

Demandante: Inmb.  #SoluciónParaLupe SUSPENDIDO
Dirección: C/ Muntaner, 109, local tienda 2ª de Barcelona (08036)

Martes 7
Demandante: ASESORIA BARNA, S.L. #NellySeQueda SUSPENDIDO
Dirección: C/ Baixada Can Mateu, 27-29 Barcelona (08032)

Miércoles 8
Demandante: Inmb.  #SoluciónParaFazul PARADO en puerta
Dirección: Arc de Teatre, 67 bis, 2º1ª de Barcelona (08001)

Demandante: TEMPORE PROPERTIES SOCIMI, S.A.  #RajaSeQueda PARADO en puerta
Dirección: Tamarit, 115 Barcelona (08015)

Jueves 9
Demandante: CEVASA PATRIMONIO EN ALQUILER, S.L.U.  #BertaSeQueda SUSPENDIDO
Dirección: Avda. Meridiana, 344 Barcelona (08027)

Viernes 10
Demandante: TABORA 21, S.L.  #VeraSeQueda SUSPENDIDO
Dirección: C/ Calabria, 278 Barcelona (08029)

Miércoles 15
Demandante: Inmb. #SoluciónParaAnastasia PARADO en puerta
Dirección: Rambla de Guipúscoa, 2, 1º3ª de Barcelona (08018)

Miércoles 22
Demandante: Inmb.
Dirección: C/ Autonomía, 13-15 Barcelona (08014 Sants)

Jueves 23
Demandante: Inmb. 3r llançament
Dirección: Rambla Fabra i Puig, 11 Barcelona (08030)

Demandante: Inmb.
Dirección: C/ Tossal, 25 Barcelona (08033)

Viernes 24
Demandante: Inmb. 4rt llançament
Dirección: C/ Semoleres, 8 Barcelona (08003)

Miércoles 29
Demandante: HERMANOS FERRER MILLAN CB
Dirección: C/ Borges Blanques, 12-14 Barcelona (08016)

Jueves 30
Demandante: Inmb. 3r llançament
Dirección: Gran Vía de las Corts Catalanas, 278 Barcelona (08004)

Desahucios por ocupación

Lunes 13
Demandante: GESCAT VIVENDES EN COMERCIALITZACION, S.L.U.  llançament #JeissonSeQueda SUSPENDIDO
Dirección: C/ Ausona, 17 Barcelona (08033)

Demandante: BANCO DE SANTANDER, S.A. #MaríaVictoriaSeQueda SUSPENDIDO
Dirección: C/ Las Torres, 59 Barcelona (08042)

Dijous 16
Demandant: BBVA 
Direcció: C/ Badalona, 19-21 Barcelona (08014)

Lunes 20
Demandante: BANCO SABADELL  #TamaraSeQueda SUSPENDIDO
Dirección: C/ Muga, 11 Barcelona (08038)

Martes 21
Demandante: SABADELL REAL ESTATE
Dirección: Roger de Flor, 65-67 Barcelona (08013)

DESAHUCIOS ABIERTOS A PARTIR DE LA SEGUNDA QUINCENA

Demandante: CAN VIDAL CERVELLO PI, S.L
Direcció: C/ Ingeniero Moncunill, 29, 3º3ª de L’Hospitalet de Ll. (08905)

Demandante: OLIFEL – BCN, S.L.  #AlbaSeQueda PARADO en puerta
Direcció: C/ Rasos de Peguera, Barcelona (08033)

Demandante: Inmb. #SoluciónParaPampa REALOJO
Direcció: C/ Sicilia, 200 Barcelona (08013)

Demandante: Inmb.
Direcció: C/ Girona, 27, entlº 3ª  de l’Hospitalet (08901)

¡Si se puede Stop desahucios! Mayo 2019
PorPAH_Bcn

Ni precarización ni privatización de las ciudades. Barcelona no está en venta

Barcelona no està en venda

El gener de 2017, la coordinadora d’entitats veïnals, organitzacions sindicals i grups de lluita de barri Barcelona no està en venda, portava a terme la seva primera acció contra la gentrificació de la ciutat, la precarització dels col·lectius de veïnes més vulnerables, i la defensa dels drets polítics, socials, culturals i laborals, exigint la derogació de la llei mordassa.

Des d’aquell gener de 2017 ens hem continuat mobilitzant per denunciar la creixent precarització de les condicions materials de las nostres vides i l’emergència habitacional que suportem.

En aquest darrers anys, la gentrificació i la turistització s’han estès com taca d’oli per tota l’àrea metropolitana i per les zones del territori menys visibilitzades fins ara. El resultat ha estat una violació sistemàtica del dret a l’habitatge, a la vegada que es degradaven les condicions laborals de les treballadores.

Malauradament, la manca de mesures polítiques ha cronificat aquesta situació.

L’assetjament immobiliari i l’expulsió del veïnat per part dels fons d’inversió i grans tenidors s’han disparat, i els desnonaments continuen sent un fet quotidià inclús en la seva versió més cruel, la dels desnonaments oberts. La violència policial contra les veïnes en els desnonaments s’ha convertit en una constant que no podem tolerar.

Gràcies a la pressió del moviment veïnal per l’habitatge s’ha aconseguit aturar desenes de desnonaments i impulsar mesures, com la del 30%, la recuperació de la llei 24/2015 o l’aprovació d’algunes mesures, com el PEUAT, que podrien ajudar a reduir la segregació urbana i millorar l’accés a l’habitatge.

Malgrat tot, la xifra de pernoctacions i de desplaçaments turístics no ha parat de créixer, i els plans d’ampliació del port, de l’aeroport i la signatura del nou conveni amb Fira d Barcelona, amenacen amb agreujar la massificació turística.

El passat 6 d’abril, més de 40 ciutats europees han reivindicat la urgència de mesures per garantir l’accés a un habitatge digne per a totes.

Desenes d’entitats a Europa estan impulsant la ILP “Housing for All’ per reclamar un marc jurídic i financer que faciliti aquestes mesures.

D’altra banda la xarxa SET està articulant la lluita de cada vegada més ciutats i territoris contra la turistització, i arreu del món ciutats, entitats i persones a títol individual estan donant suport al Manifest Ciutats per l’habitatge adequat, presentat a Nacions Unides el juliol de 2018.

En l’àmbit laboral, el capitalisme de plataforma, la híper-flexibilització de les condicions de treball, les successives (contra)reformes laborals, la cronificació de la taxa d’atur i de les falses autònomes, l’atac al sistema de pensions i la pèrdua dels drets de les treballadores indefinides han incrementat la precarització i l’explotació.

Tanmateix, darrerament s’ha produït la mobilització del sector del taxi contra les VTC (Uber i Cabify) i estan apareixent noves formes d’auto-organització laboral i/o sindical, com las de les cooperatives de riders i la dels col·lectius de les kellys.

La crisi ecològica, el masclisme i el creixement de l’extrema dreta, estan topant amb el naixement i el creixement de moviments per a la transformació social que són l’expressió de la voluntat d’un mon plural format per moviments socials, entitats, col·lectius i persones que volen seguir teixint espais i processos horitzontals i alliberadors.

Ens retrobem el proper 11 de maig, juntament amb altres ciutats de l’estat i d’Europa, per reiterar les reivindicacions de fa tres anys, però també per entendre i per parlar sobre allò que està passant avui.

Exigim a totes les administracions responsables (Unió Europea, Estat Espanyol, Generalitat de Catalunya i governs municipals):

 • La derogació de la llei mordassa, el cessament dels desnonaments oberts i la fi de la violència policial.
 • La introducció de mecanismes democratitzadors de participació política ciutadana (reforma de la llei electoral, llistes obertes, referèndums i formules de revocació dels càrrecs polítics).
 • L’establiment de processos participatius vinculants sobre els projectes de gran abast.
 • La derogació de la LAU i l’adopció de mesures polítiques i fiscals per tal d’adequar els preus dels lloguers a la renda disponible de la llar.
 • L’expropiació dels habitatges buits que estan en mans de la banca rescatada i dels grans tenidors.
 • La prohibició de la desqualificació de l’HPO, de la privatització del sòl públic i la destinació per lloguer de tot l’HPO que es construeixi.
 • La destinació de les herències intestades a habitatge públic de lloguer.
 • L’augment significatiu del parc públic de lloguer per acomplir amb el 15% que marca la Llei pel dret a l’habitatge.
 • L’establiment de mesures inequívoques i executives per al decreixement turístic: allotjament, desplaçaments, fiscalitat, condicions laborals, etc.
 • La restricció dels usos privats de l’espai públic i el foment dels veïnals.
 • L’aplicació de mesures per lluitar contra la bretxa salarial i per la socialització dels treballs de cures.
 • L’establiment del salari mínim de 1200 €, i l’acompliment de la Llei de Renda Garantida.
 • La reversió de les privatitzacions dels recursos naturals i les externalitzacions dels serveis bàsics: sanitat, pensions, educació, etc.
 • L’adopció de mesures concretes per aturar el canvi climàtic i, a curt termini, d’objectius urgents com evitar la pujada d’1’5ºC el 2030.
 • L’establiment d’un pla per a la transició energètica que impliqui tots els nivells de l’administració territorial i totes les activitats productives.
 • Assumpció de l’agenda política del moviment feminista, tant per part de les administracions com dels moviments socials.
 • La derogació de la llei d’estrangeria, el tancament del CIES i l’establiment del ius soli.

Ni precarització ni privatització de les ciutats. Barcelona no està en venda.

Adhesió al manifest.

Totes l’11 de maig, a les 18:00 hores, a la Plaça Universitat.

PorPAH_Bcn

#1aFestaHabitatge, ¡todo un éxito!

Ayer llenamos la Sala Apolo de Barcelona con más de mil personas haciendo que la fiesta por el derecho a la vivienda fuera todo un éxito.

Ante la emergencia habitacional que vivimos y con el objetivo de visibilizar y denunciar esta situación, ayer martes 23 de abril, junto con el Sindicat de Llogateres, organizamos la primera fiesta por el derecho a la vivienda.

Sin todas vosotras esto no hubiera sido posible. Queremos agradecer de todo corazón a todas las personas implicadas para hacer que la fiesta de ayer fuera todo un éxito: a las más de mil personas que anoche llenásteis la Sala Apolo, disfrutando y bailando a la vez que reivindicando que la vivienda es un derecho, que es una realidad por la que tenemos que seguir trabajando; a la organización conjunta con el Sindicat de llogateres; a la Sala Apolo; a todas las personas que estuvisteis en la puerta y las otras que estuvisteis vendiendo las camisetas para poder seguir recaudando fondos para seguir con la lucha.

Y sobre todo, a todas las artistas que participaron y se implicaron desinteresadamente: The Sey Sisters, Maria Arnal y Marcel Bagès, Za!, Lágrimas de Sangre, y a Carla Rovira, sin vosotras esta fiesta tampoco hubiera sido posible.

Nosotras tenemos claro que la vivienda no es un artículo de lujo con el que especular, que es necesario legislar para garantizarla a todas y cada una de nosotras. Y seguiremos luchando y exigiéndolo allá donde sea necesario.

Esperamos que esta fiesta sea la primera de muchas. ¡Gracias a todas por vuestra implicación!

Mira algunos de los videos de las intervenciones y las actuaciones en nuestro hilo de twitter 👇

PorPAH_Bcn

PER UN NOU DECRET LLEI VALENT I PEL DRET REAL A L’HABITATGE DIGNE!

El passat 2 d’abril, les entitats socials impulsores del 30% d’habitatge protegit i de la ILP Habitatge – Llei 24/2015 ens vam reunir amb tots els grups del Parlament de Catalunya per traslladar-los la nostra valoració inicial del nou Decret-Llei 5/2019 d’habitatge i escoltar les seves opinions al respecte.

Com ja vam expressar dies abans en una roda de premsa just davant del Parlament el Decret creuava vàries “línies vermelles” no acceptables i per tant vam plantejar la necessitat de tirar enrere aquest Decret, tornant a la casella de sortida a través de la redacció d’un de nou, comptant amb la participació de la ciutadania i tenint presents la realitat existent i les mancances del text que hi havia sobre de la taula.

Estem parlant d’una norma feta des del secretisme i sense la veu de les entitats que han engegat mesures que el Decret diluïa o modificava a la baixa, com és el 30% d’habitatges protegit o la pròpia Llei 24/2015, amb efectes tant greus i concrets com, entre d’altres i com a més destacats:

 1. L’encariment de l’habitatge de protecció oficial (HPO) per barris, buidatge artificial de la llista d’espera i falta de mesures inequívoques perquè tot l’HPO sigui de lloguer i indefinit.
 2. Una menor garantia de reallotjament en cas de desnonament i una reubicació en allotjaments temporals inexistents a dia d’avui, sense dotació pressupostària perquè els Ajuntaments els facin.
 3. Un índex de preus que no anava més enllà d’un simple exercici de transparència que ni tan sols limitaria els preus de lloguer, amb el problema actual d’expulsió de veïnes a les grans ciutats.

A les reunions de la setmana passada, amb els grups parlamentaris hi havia un sentiment comú majoritari de refer i començar de nou amb un Decret que aglutini les entitats socials que venim treballant i fent propostes que funcionen tant a nivell local, autonòmic com estatal.

És per això que volem posar en valor el pas de retirar el Decret Llei  fet pel Govern, alhora que l’emplacem a començar a treballar per fer-ne un de nou que inclogui les propostes i solucions de la ciutadania. Volem recordar que seguim liderant el rànquing de la vergonya de desnonaments (55 al dia a Catalunya) amb una llista d’espera de més de 1500 persones. I més de 125.000 demandants per un habitatge protegit, mentre el parc públic no arriba al 2% del total.

Acostumem a treballar més  des de la iniciativa pròpia, tant al carrer com en iniciatives legislatives (ILP Habitatge – Llei 24/2015, el 30%…), que reaccionant a mesures institucionals, però en aquest cas no vam poder quedar-nos al marge del debat que plantejava el Decret, ja que es posava en risc el model del poc habitatge protegit que tenim i els avenços de les lleis d’impuls ciutadà en el camp de l’emergència.

A partir cal treballar en un nou Decret llei que no retalli el dret a l’habitatge, sinó que el protegeixi i que posi a cooperar les administracions per garantir-lo, amb els recursos que es mereix. Necessitem avenços reals pel dret a l’habitatge i no ens podem permetre passos en fals!

Exigim mesures urgents per acabar amb l’emergència, i estructurals per posar els ciments d’un model amb dret a l’habitatge que deixi enrere per sempre la bombolla i ens equipari als països més avançats. Amb les entitats socials serà possible!

Confiem que els grups parlamentaris i el Govern, en els propers dies es posin en contacte amb nosaltres per poder treballar conjuntament en un nou Decret-Llei que atengui a les necessitats urgents i estructurals de la gent en relació a un veritable dret a l’habitatge digne i adequat.

DEFENSEM EL DRET A L’HABITATGE I A LES CIUTATS!

PorPAH_Bcn

La PAH entra en campaña

Ante la vulneración sistemática del derecho a la vivienda y la emergencia habitacional crónica que sufrimos, mientras desde los distintos gobiernos miran hacía otro lado o ponen sus energia en medidas de maquillaje cara a la galeria,obviando las soluciones reales para revertir la situción, una vez más la PAH presenta un plan de choque para cambiar las reglas del juego, que cualquier candidato con pretensiones de gobernar este país debería llevar en su programa electoral.

Demasiadas razones impulsan a La PAH a presentarnos los primeros ante los partidos políticos: los suicidios de personas por problemas económicos relacionados con la vivienda, la sangría y el dolor de los desahucios (más de 630.000 desde 2008, a día de hoy se siguen produciendo 165 desahucios diarios, sin contabilizar los producidos por renovaciones de los contratos de alquiler con precios inasumibles), la vergüenza de un irrisorio parque público de vivienda (que no llega al 2% frente al 15% de media en la UE de nuestro entorno, algunos paises oscilan en el 40%) y la inminente amenaza de un aumento de la emergencia habitacional provocado por el fin de la moratoria de las ejecuciones hipotecarias y la finalización de los alquileres sociales vigentes (la primera en mayo de 2020 para más de 30.000 familias, y los segundos ya están finalizando, afectando a unas 15.000 familias), por el aumento espectacular de los precios de alquiler, responsables de un 62,49% de los desahucios, y por la situación de pobreza de amplios sectores de la ciudadanía, que los aboca a la ocupación cada vez en mayor número como única alternativa para acceder a un derecho universal.

Pedimos a todos los partidos políticos que nos respondan a estas tres preguntas:

 • ¿Se compromete a acabar con los desahucios? Desahucios sin un realojo asegurado de familias con menores, discapacitados, personas mayores o en estado de vulnerabilidad. ¿Cómo? Respetando y cumpliendo los acuerdos internacionales y el dictamen DESC de Naciones Unidas, esto se podría evitar.
 • ¿Se compromete a aumentar el parque público de vivienda para que se pueda hacer frente a la emergencia habitacional?
  • a) ¿Se atreverá a exigir la cesión del uso temporal de las viviendas a la Sareb, de Bankia o de la banca rescatada en la proporción que no devuelve el rescate?
  • b) ¿Movilizará las viviendas vacías de Socimis y Fondos Buitre para que salgan al mercado, imponiendo impuestos de manera efectiva?
 • ¿Se compromete a que no aumente la emergencia habitacional? ¿Cómo? ¿Prolongará la moratoria más allá de 2020? ¿Mantendrán los alquileres sociales a punto de finalizar? ¿Eliminarán requisitos para que haya reestructuraciones y quitas para que no se pierda más vivienda? ¿Aumentarán la protección jurídica frente a cesiones de crédito y así eliminar el Vencimiento Anticipado de la LCI? ¿Acabarán de una vez por todas con el sobreendeudamiento de miles de familias por deudas contraídas durante la crisis? ¿Pincharán la burbuja del alquiler regulando los precios con índices de referencia en manos de los ayuntamientos?

El Partido Popular despreció las más de 1.400.000 firmas en la ILP que se presentó en 2012. En 2018, con el apoyo incondicional de Ciudadanos, ha conseguido paralizar la Ley de Vivienda de la PAH. En 2019, con la ayuda del PSOE, el PNV y el PdeCat, el capital especulativo ha impuesto una nueva Ley Hipotecaria que sigue blanqueando cláusulas abusivas como el vencimiento anticipado, no aumenta la protección de los deudores y es incapaz de impulsar la responsabilidad limitada a la vivienda para evitar, tras perderla, deudas de por vida. No conformes con eso, el PP ha boicoteado la mayor parte de las leyes de vivienda aprobadas en las CCAA. También en 2019, el PSOE no ha tenido la valentia suficiente para elaborar un Decreto que realmente pusiera soluciones a la emergencia, quedándose corto y a medio gas.

Por todo ello, la ciudadanía organizada quiere saber si, de una vez por todas, se va a entender la vivienda como un derecho y no como una mercancía, si va a existir un marco normativo estatal que garantice unos mínimos derechos en vivienda en todas las CCAA, y si van a asumir con responsabilidad políticas de viviendas que conduzcan al reconocimiento del derecho subjetivo a la vivienda para toda la sociedad.

En esta campaña electoral La PAH pide a cada partido, y a las personas que acudan a los mítines que se organicen, que respondan de una vez a las preguntas y demandas que les hemos formulado anteriormente y que, a continuación, explicamos con más detalle.

EXIGENCIAS URGENTES DE LA PAH – PLAN DE CHOQUE

1. NI UN DESAHUCIO MÁS SIN ALTERNATIVA HABITACIONAL

•Ello implica el compromiso de trasladar desde el Ministerio del Interior/Exteriores a los Juzgados las resoluciones DESC y verse con el CGPJ para reforzarlo.

•También implica modificación legislativa de la vinculación en los tratados internacionales y las leyes normativas que obligan a su cumplimiento, que supondrá la obligación de grandes tenedores a ofrecer alquiler social, y de las administraciones ¿¿¿a relajar??? de las unidades de convivencia, tanto por impago de hipotecas, como de alquileres, como de ocupación, despenalizando las viviendas ocupadas de buena fe y por necesidad.

2. POR LA CREACIÓN DE UN PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDA adecuado, que pueda acabar con la situación catastrófica de emergencia habitacional, y brutal desequilibrio entre la banca y amplios sectores de la sociedad. Para ello, exigimos:

•Nacionalización de Bankia, que supondrá la disposición de sus viviendas

•Viviendas de la Sareb al parque público como sea, incluso compra

•Devolución en vivienda de las cantidades que la banca rescatada no devuelve

•Creación de un Convenio Marco con la banca, base para su desarrollo en CCAA y ayuntamientos

•Impuesto a viviendas vacías de Fondos Buitre y Socimis

3. MEDIDAS URGENTES QUE EVITEN MÁS EMERGENCIA HABITACIONAL, que la corten de raíz, lo que implica:

•Mantenimiento de la Moratoria hasta que haya alternativa habitacional

•Mantener los Alquileres Sociales, en condiciones de suministros dignos, con aplicación retroactiva del 7+3 del R.Decreto y adecuando la normativa sobre alquileres sociales

•Eliminación de los requisitos para reestructuración, y con quita

•Modificación LCI del Vencimiento Anticipado y de la Responsabilidad Limitada

•Impedir la pérdida de vivienda para impedir que la banca ejerza la falta de legitimación activa ante las titulaciones

•Desarrollo del tema de tanteo y retracto (incorporando texto Rafi)

Algunas de estas exigencias son de competencia estatal, por lo que deben regularse para que no vuelva a haber repercusiones negativas para las Comunidades Autónomas, ni falta de claridad en la determinación de las competencias del Estado, CCAA y ayuntamientos ¿¿respecto a la vivienda como la nuestra??. POR UNA LEY ESTATAL DE VIVIENDA QUE GARANTICE UNOS MÍNIMOS.

Un elemento que ayudaría a poner en marcha mecanismos serios de avance sería la declaración de catastrófica de la situación actual –que puede agravarse ¿¿con las amenazas de futuro?? expresadas anteriormente– que implicaría la adopción de tres medidas:

 • la urgente modificación, flexibilizándola, de los procedimientos administrativos-burocráticos que impiden el desarrollo de medidas urgentes a las diferentes administraciones,
 • que se permita superar el techo de gasto provisionalmente, para que puedan adoptarse medidas valientes ante la ausencia de parque público de viviendas, que permitan garantizar un número suficiente de viviendas sociales,
 • evidenciando e investigando con total transparencia la información relacionada con la vivienda, cuya ocultación ha sido utilizada como un arma para no desvelar la gravedad del ataque a las personas y unidades familiares, así como la gravísima vulneración del derecho a la vivienda.

En la PAH lo tenemos claro, vamos a hacer llegar nuestras exigencias a la ciudadanía, como siempre hemos hecho, avisando que aquellos que no se comprometan a hacer realidad el Derecho a una vivienda digna, estable y asequible, nos van a tener delante, denunciando y señalizando. Llevamos 10 años de lucha y seguimos con la misma energía que cuando empezamos, logrando miles de soluciones gracias a la autoorganización y la desobediencia pacífica, demostrando que tenemos razón y que solo es cuestión de voluntad y altura política cambiar las reglas del juego.

Ya lo avisamos aquí y ahora

#LaPAHentraEnCampaña