EXIGIM DE MANERA IMMEDIATA SOLUCIÓ PER A RACHID

Ens trobem al carrer Sant Pere Mitjà, 7 per defensar el dret a l’habitatge de Rachid Amelz, Aicha El Himer i el seu fill de 5 anys, que s’enfronten a un desnonament obert i sense solució digna per part de l’administració municipal. La família fa mesos que s’enfronta a un possible desnonament de lloguer a causa de problemes econòmics. Una situació davant la qual han acudit repetidament a Serveis Socials i Habitatge a la recerca d’una solució que els garantís un sostre. Rachid ha demostrat la seva voluntat de regularitzar la seva situació, esgotant totes les vies administratives que li van fer entrar el passat mes de març a la Taula d’emergència, de cara a aconseguir un reallotjament digne.
 
Des de l’Administració se li va oferir a la propietat, la immobiliària Grabal SA, cobrir les quotes impagades a canvi de mantenir a Rachid i la seva família en l’habitatge fins que poguessin ser reallotjats en un pis de parc públic. Una proposta que la propietat no va acceptar, amb la ferma determinació de deixar a una família  al carrer i seguir acumulant pisos buits a l’edifici, amb l’única finalitat de poder incrementar el preu del lloguer a futurs inquilins. Cal tenir en compte que el contracte actual es va signar, el 2011, per 350 € mensuals, una xifra molt per sota dels preus especulatius actuals a Barcelona, on s’han incrementat, només en els últims 3 anys, en un 26%. Vivim una nova bombolla immobiliària, ara de lloguer, que està expulsant les famílies de les seves llars i negant la possibilitat de crear projectes de vida estables i a llarg termini. Tota una mostra de la necessitat d’implementar mecanismes de regularització en el preu dels lloguers.
 
Finalment, la solució proposada per Serveis Socials davant aquesta situació, ha estat la d’abandonar l’habitatge per anar-se’n a una pensió fins al 13 de novembre, data en què haurien de canviar de pensió veient-se obligades a anar d’habitació en habitació per temps indefinit, assumint la família la meitat de les despeses d’un cost encara per determinar. Una opció totalment indigna, i més després dels mesos que han passat des que se li va prometre un reallotjament digne i estable. Més tenint en compte la implicació d’un menor i que Aicha pateix de malalties acreditades en Serveis Socials.
 
Som conscients de l’actitud agressiva per part de la propietat, que no només s’ha negat a qualsevol tipus de negociació, sinó que també ha exigit a la família que retiri una demanda que van posar a Grabal SA, després d’incomplir la seva promesa de renovar-los el contracte de lloguer a canvi que fessin unes reformes a la mateixa casa. Unes reformes que Rachid va assumir i una renovació de contracte que mai va arribar. Però també som conscients del temps transcorregut, més que suficient, com perquè l’Ajuntament no hagi trobat més solució que una pensió.
 
Des PAH Barcelona, si bé valorem alguns gestos de l’Administració com el proveir-los de un guardamobles per a totes les propietats de la família, no podem tolerar el pas per una pensió. Des del principi del cas, hem exigit que arribat el moment on la família afectada es quedés sense habitatge, la solució passava per facilitar-los una plaça al CATAF de Navàs, un bloc de pisos on es reallotja temporalment a les famílies fins reallotjarlas definitivament. Arribat aquest dia, no volem ni alberg ni pensió. Exigim una plaça al CATAF, i que s’asseguri de cara al futur un reallotjament en un pis de parc públic. Més encara, al juliol d’aquest any vam presentar un Informe d’Anàlisi de Polítiques Públiques  on exigíem a l’Ajuntament de Barcelona que creés un CATAF per barri, podent donar resposta així a l’emergència habitacional que patim i perquè la situació que travessa Rachid i la seva família no es repeteixi.
 

No podem deixar de visibilitzar i denunciar públicament la criminal labor dels jutjats, en el cas d’avui el Jutjat de  Instància núm. 29 de Barcelona, que segueixen permetent l’existència de desnonaments oberts: no solament vulneren tot tipus de drets bàsics a les famílies, sinó que les submergeix en un brutal estat d’indefensió i vulnerabilitat. Si no fos poc el fet de veure’t sense llar, se suma el no saber que moment, ni dia ni hora, poden desnonar-te.

Sí Es Pot!
#SolucióPerARachid

EXIGIMOS DE MANERA INMEDIATA SOLUCIÓN PARA RACHID

Nos encontramos en la calle Sant Pere Mitjà, 7 para defender el derecho a la vivienda de Rachid Amelz, Aicha El Himer y su hijo de 5 años, que se enfrentan a un desahucio abierto y sin solución digna por parte de la administración municipal. La familia hace meses que se enfrenta a un posible desahucio de alquiler debido a problemas económicos. Una situación ante la cual han acudido repetidamente a Servicios Sociales y Habitatge en busca de una solución que les garantizara un techo. Rachid ha demostrado su voluntad de regularizar su situación, agotando todas las vías administrativas que le hicieron entrar el pasado mes de marzo en la Mesa de emergencia, de cara a lograr un realojo digno.

Desde la Administración se le ofreció a la propiedad, la inmobiliaria Grabal SA, cubrir las cuotas impagadas a cambio de mantener a Rachid y su familia en la vivienda hasta que pudieran ser realojados en un piso de parque público. Una propuesta que la propiedad no aceptó, con la firme determinación de dejar a una familia en la calle y seguir acumulando viviendas vacías en el edificio, con el único fin de poder incrementar el precio del alquiler a futuros inquilinos. Hay que tener en cuenta que el contrato actual se firmó en 2011, por 350€ mensuales, una cifra muy por debajo de los precios especulativos actuales en Barcelona, donde se han incrementado, solo en los últimos 3 años, en un 26%. Vivimos una nueva burbuja inmobiliaria, ahora de alquiler, que está expulsando a las familias de sus hogares y negando la posibilidad de crear proyectos de vida estables y a largo plazo. Toda una muestra de la necesidad de implementar mecanismos de regularización en el precio de los alquileres.

Finalmente, la solución propuesta por Servicios Sociales ante esta situación, ha sido la de abandonar la vivienda para irse a una pensión hasta el 13 de noviembre, fecha en que deberían cambiar de pensión viéndose obligadas a ir de habitación en habitación por tiempo indefinido, asumiendo la familia la mitad de los gastos de un coste aún por determinar. Una opción indigna y más después de los meses que han pasado desde que se le prometió un realojo digno y estable. Más teniendo en cuenta la implicación de un menor y que Aicha padece de enfermedades acreditadas en Servicios Sociales.

Somos conscientes de la actitud agresiva por parte de la propiedad, que no solo se ha negado a cualquier tipo de negociación, sino que también ha exigido a la familia que retire una demanda que pusieron a Grabal SA, tras incumplir su promesa de renovarles el contrato de alquiler a cambio de que hicieran unas reformas en la misma casa. Unas reformas que Rachid asumió y una renovación de contrato que nunca llegó. Pero también somos conscientes del tiempo transcurrido, más que suficiente, como para que el Ayuntamiento no haya encontrado más solución que una pensión.

Desde PAH Barcelona, si bien valoramos algunos gestos de la Administración como el proveerles de un guardamuebles para todas las propiedades de la familia, no podemos tolerar el paso por una pensión. Desde el principio del caso, hemos exigido que llegado el momento donde la familia afectada se quedara sin vivienda, la solución pasaba por facilitarles una plaza en el CATAF de Navás, un bloque de pisos donde se realoja temporalmente a las familias hasta realojarlas definitivamente. Llegado este día, no queremos ni albergue ni pensión. Exigimos una plaza en el CATAF, y que se asegure de cara al futuro un realojo en un piso de parque público. Más aún, en julio de este año presentamos un Informe de Análisis de Políticas Públicas donde exigíamos al Ayuntamiento de Barcelona que creara un CATAF por barrio, pudiendo dar respuesta así a la emergencia habitacional que padecemos y para que la situación que atraviesa Rachid y su familia no se repita.

No podemos dejar de visibilizar y denunciar públicamente la criminal labor de los juzgados, en el caso de hoy el Juzgado de 1ª Instancia núm. 29 de Barcelona, que siguen permitiendo la existencia de desahucios abiertos: no solo vulneran todo tipo de derechos básicos a las familias, si no que las sumerge en un brutal estado de indefensión y vulnerabilidad. Si no fuera poco el hecho de verte sin hogar, se suma el no saber en que momento, ni día ni hora, pueden desahuciarte.

¡Sí Se Puede!
#SoluciónParaRachid

EMERGÈNCIA

AGENDA DE LA SEMANA DE PAH BARCELONA

(del miércoles 7 al martes 13 de junio)

Ocupamos la Rambla de Barcelona el 28 de enero pasado para combatir un modelo de ciudad que ha turistificado el entorno urbano de Barcelona hasta el punto de orientar sus espacios públicos íntegramente al interés de las empresas turísticas. Ahora se quiere denunciar la grave situación de la vivienda en una de las ciudades europeas con más proyección internacional.
La subida histórica del precio del alquiler, la proliferación de situaciones de mobbing inmobiliario a todos los barrios, especialmente los céntricos, la reconversión de vivienda en establecimientos turísticos, la carencia de vivienda pública, el exceso de vivienda vacío y en manos de los bancos, las operaciones inmobiliarias salvajes de compra de edificios enteros por parte de fondo de inversión y la expulsión del vecindario del suyos barrios entre otros muchos obligan la ciudadanía a organizarse para poner freno.
Ante esto, el próximo sábado 10 de junio convocamos una gran manifestación para dejar clara la voz del vecindario: Barcelona no está en venta!

MIÉRCOLES 7
18:00 Asamblea extraordinaria, para trabajar campaña de ciudad.

JUEVES 8
10:00 ¡ACCIÓN!

SÁBADO 10
18:00 Manifestación conjunta de los colectivoss y entidades que forman parte de la plataforma #BCNnoEstàEnVenda. 

LUNES 12
12:00 ¡ACCIÓN!

17:30 Asamblea de bienvenida y asesoramiento colectivo. Espacio abierto a todas las personas que tienen su primer contacto con la PAH y para aquellas que tienen que seguir aprendiendo y empoderándose para resolver las dudas sobre sus casos y seguir luchando.

MARTES 13
17:00 Atención a estudiantes.
18:00 Assemblea de acciones y coordinación.

cartellbcn

AGENDA DE LA SETMANA DE PAH BARCELONA

(del dimecres 7 al dimarts 13 de juny)

Vam ocupar la Rambla de Barcelona el 28 de gener passat per combatre un model de ciutat que ha turistificat l’entorn urbà de Barcelona fins al punt d’orientar els seus espais públics integrament a l’interès de les empreses turístiques. Ara es vol denunciar la greu situació de l’habitatge en una de les ciutats europees amb més projecció internacional.

La pujada històrica del preu del lloguer, la proliferació de situacions de mobbing immobiliari a tots els barris, especialment els cèntrics, la reconversió d’habitatge en establiments turístics, la manca d’habitatge públic, l’excés d’habitatge buit i en mans dels bancs, les operacions immobiliàries salvatges de compra d’edificis sencers per part de fons d’inversió i l’expulsió del veïnat del seus barris entre molts altres obliguen la ciutadania a organitzar-se per posar-hi fre.

Davant d’això, el proper dissabte 10 de juny convoquem una gran manifestació per deixar clara la veu del veïnat: Barcelona no està en venda!

DIMECRES 7
18:00 Assemblea extraordinària, per treballar campanya de ciutat.

DISSABTE 10
18:00 Manifestació conjunta dels col·lectius i entitats que formen part de la plataforma #BCNnoEstàEnVenda.

DILLUNS 12
12:00 ACCIÓ!

17:30 Assemblea d’ acollida i assessorament col·lectiu. Espai obert per a totes aquelles persones que tenen el seu primer contacte amb la PAH i per a aquelles que volen/han de seguir aprenent per resoldre dubtes sobre el seu propi cas per seguir lluitant.

DIMARTS 13
17:00 Atenció als estudiants.
18:00 Assemblea d’accions i coordinació.

cwz-9-ww8aaezlw-jpg-large

DESAHUCIOS PARA ESTA SEMANA // DESNONAMENTS PER AQUESTA SETMANA

Atentas a nuestras convocatorias en nuestro perfil de Twitter o en nuestro canal de Telegram.

AGENDA DE LA SEMANA DE PAH BARCELONA

(del miércoles 21 al martes 27 de diciembre)

Esta semana antes de arrancar las mini vacaciones navideñas, damos el do de pecho con dos acciones para arrancar soluciones a familias en exclusión habitacional y para defender los suministros en los casos de familias obligadas a vivir de ocupación.

¡OS DESEAMOS UNAS FELICES FIESTAS CARGADAS DE AMOR Y DERECHOS!

En enero volvemos para seguir asesorando y dando herramientas para defender a todas las afectadas por la hipoteca, el alquiler o la ocupación

MIÉRCOLES 21
9:30 ACCIÓN para despedir el año y felicitarle las fiestas a un viejo conocido, que seguro nos echa de menos.

JUEVES 22
10.30 ACCIÓN en colaboración con APE para defender los suministros de las familias en ocupación.

LUNES 26 – MARTES 27
Descanso navideño de nuestras asambleas semanales. Volvemos el 2 de enero con las pilas recargadas.

*********

AGENDA SETMANAL DE PAH BARCELONA

(del dimecres 21 al dimarts 27 de decembre)

Aquesta setmana abans d’arrencar les mini vacances nadalenques, donem el do de pit amb dues accions per arrencar solucions a famílies en exclusió habitacional i per defensar els subministraments en els casos de famílies obligades a viure d’ocupació.

US DESITGEM UNES BONES FESTES CARREGADES D’AMOR I DRETS!

Al gener tornem per seguir assessorant i donant eines per defensar a totes les afectades per la hipoteca, el lloguer o l’ocupació.

DIMECRES 21
9:30 ACCIÓ per acomiadar l’any i desitjar bones festes a un vell conegut que de segur ens troba a faltar.

DIJOUS 22
10.30 ACCIÓ conjunta amb APE per defensar els subministraments de les famílies que viuen d’ocupació.

DILLUNS 26 – DIMARTS 27
Descans nadalenc de les nostres assemblees setmanals. Tornem el 2 de gener amb les piles recarregades.

Damos la bienvenida a La Jahnela, nuestro nuevo bloque recuperado en Gràcia.

La falta de soluciones administrativas ante la emergencia habitacional que vivimos, obliga de nuevo a PAH Barcelona a recuperar un bloque para lograr el realojo de tres familias en exclusión residencial.

Hoy presentamos un nuevo bloque recuperado por PAH Barcelona, el #BlocJahnela situado en la Vila de Gracia. Este es actualmente el segundo bloque de Obra Social PAH en la ciudad y el 48 en todo el Estado. El número 156 de Travesera de Gracia estaría vacío y esperando su derrumbe si no fuese por la recuperación de su función social por parte de la PAH. Los planes de la propiedad: un solar vacío o un proyecto de construcción de viviendas nuevas que se puedan vender o alquilar a los precios más altos posibles aprovechando el proceso de revalorización y gentrificación que está sufriendo el barrio. La consecuencia de este proceso es la expulsión de sus clases populares residentes, concretamente, más de 2.000 vecinas de la Vila de Gracia en los últimos años.

El #BlocJahnela fue recuperado en septiembre cuando fuimos a parar el desahucio de una familia y vimos que era la única habitante que quedaba en el bloque. Actualmente viven 5 personas, incluyendo una menor, que forman 3 unidades familiares. “Jahnela” significa ventana en portugués, y así lo han bautizado sus habitantes al ser para ellos una ventana abierta a la regularización de su situación de exclusión residencial. Este edificio, a pesar de lo que diga la propiedad, se encuentra en perfectas condiciones estructurales, lo que ha sido confirmado por Arquitectos sin Fronteras y es el único lugar que tienen para vivir estas 3 familias tras agotar todas las vías administrativas.

El edificio pertenece a Promociones Lladero SA, una sociedad anónima cuyo único socio es Picton Investments SL. A cargo de ambas está Ana Estrada López, un alto cargo de Goldman Sachs, el fondo buitre americano que compró buena parte del parque de vivienda publica de la Comunidad de Madrid que el gobierno del PP malvendió en 2013 y que ha adquirido, total o parcialmente, Promociones Lladero, perteneciente a la gran empresa promotora-constructora catalana La Llave de Oro. La única finalidad de Goldman Sachs, es aterrizar en Barcelona, para seguir especulando con las viviendas y en lugar de un parque social, crear uno de apartamentos de lujo con fines turísticos, alimentando así la nueva burbuja inmobiliaria generada por el elevado aumento del precio de los alquilers provocado por la creciente gentrificación.

Inversores inmobiliarios han comprado 4 de cada 10 pisos en venta en Barcelona este año y 5 de cada 10 en el distrito de Gracia (2). Los informes de Incasol muestran como desde 2013 al segundo trimestre de 2016, el precio medio del alquiler en Barcelona ha subido un 14% y concretamente en el barrio de Gracia un 16%, llegando a un máximo histórico en la ciudad y siendo el precio más alto del Estado. Estos datos, junto a la falta de un parque de vivienda social para poder atender la emergencia habitacional de la ciudad, son los que obligan a la autogestión ciudadana frente a la necesidad de las familias que no consiguen una solución administrativa.
Tres familas que hoy están aquí para legalizar su situación y exigir un alquiler social en base a sus ingresos y conquistar sus derechos a una vivienda diga.

Desde la PAH llevamos años denunciando esta situación, haciendo propuestas de leyes y exigiendo la aplicación de las leyes vigentes, para solucionar la emergencia habitacional. Leyes como la ley catalana del derecho a la vivienda (18/2007) que establece la definición de la función social de la vivienda, tipifica el incumplimiento de ésta y da herramientas tanto para movilizar la vivienda vacía como para obligar al estado de conservación de ésta. La falta de políticas públicas en esta dirección nos ha llevado a la foto actual de un parque público de viviendas del 1,26% lejos del 18% de la media europea o del 15% que establece la ley catalana del derecho a la vivienda. Para alcanzar estas cifras en base a la ley y su principio de solidaridad,, en los próximos 10 años, Barcelona debería ampliar el parque en 120.000 viviendas.Según el IDESCAT, actualmente Barcelona cuenta con un 10,8% de vivienda vacía sobre el total de la ciudad.

Mientras no se movilicen los pisos vacios en manos de la banca, rescatada con miles de millones de dinero, la PAH seguirá haciendo lo que mejor sabe hacer, defender el Derecho a una vivienda digna, con desobediencia civil y organizadas para lograr el realojo de las familias más vulnerables, tanto por la via administrativa o la recuperación, como demostramos hoy con la presentación del Bloc La Jahnela.

Frente a la falta de vivienda pública, la creciente gentrificación de los barrios y especulación inmobiliaria, la PAH, junto a la Oficina d’Habitatge de Gràcia y los movimientos sociales del barrio y la ciudad, va a luchar para que los habitantes del bloque puedan regularizar su situación y residir en sus hogares actuales con un alquiler social. Nacimos para conquistar el Derecho a la vivienda enfrentándonos a quien haga falta, porque ya no sólo nos estan expulsando de nuestras casas, sino que también nos están expulsando de nuestra ciudad.

¡SÍ SE PUEDE!!!

#BlocJahnela

2-cartel-la-janhela-20-de-noviembre

Donem la benvinguda a La Jahnela, el nostre nou bloc recuperat a Gràcia.

La manca de solucions per part de l’administració davant l’emergència habitacional que vivim, ens obliga de nou a recuperar un bloc per aconseguir el reallotjament de tres famílies en exclusió residencial.

Avui presentem un nou bloc recuperat per PAH Barcelona, el #BlocJahnela situat a la Vila de Gràcia. Aquest és actualment el segon bloc de l’Obra Social PAH a la ciutat i el 48 en tot l’Estat. El número 156 de Travessera de Gràcia estaria buit esperant el seu enderrocament si no fos per la recuperació que ha fet la PAH de la seva funció social. Els plans de la propietat: un solar buit o un projecte de construcció d’habitatges nous que es poden vendre o llogar als preus més alts possibles aprofitant el procés de revalorització i gentrificació que està patint el barri. La conseqüència d’aquest procés és l’expulsió de les seves classes populars residents, concretament, més de 2.000 veïnes de la Vila de Gràcia en els últims anys.

El #BlocJahnela va ser recuperat el setembre quan vam anar a parar el desnonament d’una família i vam veure que era l’única habitant que quedava al bloc. Actualment hi viuen 5 persones, de les quals una menor, que formen 3 unitats familiars. “Janhela” significa finestra en portuguès, i així l’han batejat les seves habitants al ser per elles una finestra oberta a la regularització de la seva situació d’exclusió residencial. Aquest edifici, a pesar del que digui la propietat, es troba en perfectes condicions estructurals, ha estat confirmat per Arquitectes sense Fronteres i és l’únic lloc que tenen per viure aquestes 3 famílies un cop esgotades totes les vies.

Tres famílies que avui estan aquí per legalitzar la seva situació i exigir un lloguer social sobre la base dels seus ingressos i conquistar els seus drets a un habitatge digui.

L’edifici pertany a Promociones Lladero SA, una societat anònima amb un únic soci que és Picton Investments SL. A càrrec d’ambdues està Ana Estrada López, una alt càrrec de Goldman Sachs, el fons voltor americà que va comprar bona part del paquet d’habitatge públic de la Comunitat de Madrid que el govern del PP va malvendre el 2013 i ha adquirit, total o parcialment, Promociones Lladero de la gran empresa promotora-constructora catalana La Llave de Oro. La única finalitat de Goldman Sachs, és aterrar a Barcelona per seguir especulant amb l’habitatge i en lloc d’un parc social, crear-ne un d’apartaments de luxe alimentat així la nova bombolla immobiliària generada per l’augment dels preu dels lloguers provocat per la creixent gentrificació.

Inversors inmobiliaris han comprat 4 de cada 10 pisos en venta a Barcelona aquest any i 5 de cada 10 al districte de Gràcia. Els informes de Incasol mostren com des del 2013 al segon trimestre del 2016, el preu mitjà del lloguer a Barcelona ha pujat un 14% i concretament al barri de Gràcia un 16%, arribant a un màxim històric a la ciutat i el preu més alt de l’Estat. Aquestes dades i la falta d’un parc d’habitatge social per poder atendre l’emergència habitacional de la ciutat són el que obliga a l’autogestió ciutadana davant la necessitat de la famílies que no aconsegueixen una solució administrativa.

Des de la PAH fa anys que denunciem aquesta situació, fent proposades de lleis i exigint l’aplicació de les lleis vigents, per solucionar l’emergència habitacional. Lleis com la llei catalana del dret a l’habitatge (18/2007) que estableix la definició de la funció social de l’habitatge, tipifica l’incompliment d’aquesta i dóna eines tant per mobilitzar l’habitatge buit com per obligar a l’estat de conservació d’aquesta. La falta de polítiques públiques en aquesta adreça ens ha portat a la foto actual d’un parc públic d’habitatges de l’1,26% lluny del 18% de la mitjana europea o del 15% que estableix la llei catalana del dret a l’habitatge, Per aconseguir aquestes xifres sobre la base de la llei i el seu principi de solidaritat, en els pròxims 10 anys, Barcelona hauria d’ampliar el parc en 120.000 habitatges. Segons el IDESCAT, actualment Barcelona compta amb un 10,8% d’habitatge buit sobre el total de la ciutat.

Mentre no es mobilitzin el pisos buits en mans dels bancs, rescatats amb milers de milions de diners públics, la PAH seguirà fent el que millor sap fer, defensar el dret a un habitatge digna, amb desobediència civil i organitzades per aconseguir el reallotjament de les famílies més vulnerables, ja sigui per la via administrativa o la recuperació, tal i com demostrem avui amb la presentació del Bloc La Jahnela.

Davant d’aquesta falta d’habitatge públic, la creixent gentrificació dels barris i l’especulació immobiliària, la PAH, de la mà de l’Oficina d’Habitatge de Gràcia i els moviments socials del barri i la ciutat, lluitarà perquè els habitants del bloc puguin regularitzar las seva situació i residir en les seves llars actuals amb un lloguer social. Vam nàixer per conquerir el dret a l’habitatge enfrontant-nos a qui calgui, perquè ja no només ens estan expulsant de les nostres cases sinó que també ens estan expulsant de la nostra ciutat.

¡SÍ SE PUEDE!!!

#BlocJahnela