ACAMPADA FRENTE AL AYUNTAMIENTO DE HOSPITALET PARA EXIGIR SOLUCIONES HABITACIONALES

Hoy viernes 13 de octubre las PAHs Catalanas hacemos un llamamiento a todos los colectivos y movimientos sociales de Hospitalet para acampar de manera indefinida delante del Ayuntamiento exigiendo soluciones habitacionales que comiencen por regularizar la situación de tres familias vulnerables ignoradas desde la Administración municipal.

Hablamos de Úrsula, que se vio obligada a ocupar una vivienda pública en su propio barrio, para así contar con una mínima red familiar cercana que le apoyara con su situación precaria. Úrsula tiene dos hijos adolescentes. No posee trabajo ni ingresos propios, y sufre una minusvalía severa que afecta a su sistema nervioso. Tan solo busca regularizar su situación y construir un hogar junto a sus hijos. Sin embargo, ahora se enfrenta a una orden de desahucio para el próximo 2 de noviembre sin ninguna alternativa habitacional garantizada desde el Ayuntamiento.

Hablamos de Yolanda, víctima de violencia de género, que trabaja en precario y cuyo sueldo no es suficiente para pagarse una vivienda de alquiler. Lleva más de dos años negociando con el Ayuntamiento una solución, pero a día de hoy no la han realojado en una vivienda pública a pesar de estar reconocida en Habitatge como un caso vulnerable que necesita la adjudicación de un piso de emergencia. A pesar de su situación, Yolanda ha acogido a cuatro perros y dos gatos.

Hablamos de Helena, de origen portugués, que vive con su pareja y dos hijos menores de edad. La más joven tiene tan solo 13 años. Helena perdió su trabajo, y desde entonces no han podido afrontar el alquiler. Ha tocado las puertas de Servicios Sociales, Habitatge y al Ayuntamiento en busca de una alternativa. Helena tiene desahucio el próximo 10 de noviembre. Su familia vive a flor de piel, contando los días hasta esa fecha. Mientras tanto, la única y miserable respuesta de la Administración ha sido que vuelva a su país.

En los tres casos el Ayuntamiento de Hospitalet han hecho dejación de funciones, incumpliendo la obligatoriedad de la Administración municipal de ofrecer un realojo digno y adecuado tal como marca la Ley 24/2015 contra la emergencia habitacional. Una ley que fue aprobada por unanimidad en el Parlament de Catalunya, incluyendo el voto del PSC, el mismo partido que gobierna el consistorio de Hospitalet.

Una situación a la que trato de dar respuesta la PAH, recuperando tres viviendas del gran tenedor Martin Fadesa, una inmobiliaria conocida en la localidad por haber protagonizado tramas especulativas de las que ha sido cómplice el mismo Ayuntamiento, y que llevaron a elevar el valor del suelo de una parte del municipio para construir viviendas de alto precio. Sin embargo, las tres familias fueron desalojadas de manera irregular por los Mossos d’Esquadra, saltándose el principio de inviolabilidad del domicilio y realizando un desahucio express sin orden judicial. Situación frente a la cual el Ayuntamiento  hizo lo de siempre, mirar hacia otro lado.

Ante esta vulneración de los derechos más fundamentales, y el más indignante ninguneo a las familias vulnerables, varias PAHs Catalanas acamparemos frente al Ayuntamiento hasta arrancar soluciones por parte de la Administración. Vamos a señalizar a los cargos responsables de esta situación, y a marcar al gobierno local como lo que es: un gobierno que pasa por encima de las necesidades de la ciudadanía criminaliza a las partes más vulnerables y permite prácticas irregulares por parte de la Administración.

Y hacemos llamamiento a todos los colectivos y movimientos sociales de la ciudad de Hospitalet a unirse a nosotras. Porque esta lucha no trata únicamente de tres familias. Trata de querer plantar un frente firme y decidido contra las políticas  del municipio, dejando claro que queremos políticas públicas encaminadas a proteger los Derechos Humanos. Se acabaron las declaraciones vacías y las promesas por cumplir por parte del Ayuntamiento. Queremos soluciones. Hay vidas en juego. Y es solo cuestión de voluntad política solventar la situación.

¡Sí Se Puede!
#AcamPAHdaHospitalet

ACAMPADA ENFRONT DE L’AJUNTAMENT D’HOSPITALET PER EXIGIR SOLUCIONS HABITACIONALS

Avui divendres 13 d’octubre les PAHs Catalanes fem crida a tots els col·lectius i moviments socials d’Hospitalet per acampar de manera indefinida davant de l’Ajuntament exigint solucions habitacionals que comencin per regularitzar la situació de tres famílies vulnerables ignorades des de l’Administració municipal.

Parlem d’Úrsula, que es va veure obligada a ocupar un habitatge públic al seu propi barri, per així comptar amb una mínima xarxa familiar propera que li fes costat amb la seva situació precària. Úrsula té dos fills adolescents. No posseeix treball ni ingressos propis, i sofreix una minusvalidesa severa que afecta el seu sistema nerviós. Tan sols busca regularitzar la seva situació i construir una llar al costat dels seus fills. No obstant això, ara s’enfronta a una ordre de desnonament per al pròxim 2 de novembre sense cap alternativa habitacional garantida des de l’Ajuntament.

Parlem de Yolanda, víctima de violència de gènere, que treballa en precari i el sou del qual no és suficient per pagar-se un habitatge de lloguer. Fa més de dos anys que negocia amb l’Ajuntament una solució, però ara com ara no l’han reallotjat en un habitatge públic malgrat estar reconeguda en Habitatge com un cas vulnerable que necessita l’adjudicació d’un pis d’emergència. Malgrat la seva situació, Yolanda ha acollit a quatre gossos i dos gats.

Parlem d’Helena, d’origen portuguès, que viu amb la seva parella i dos fills menors d’edat. La més jove té tan sols 13 anys. Helena va perdre el seu treball, i des de llavors no han pogut afrontar el lloguer. Ha tocat les portes de Serveis Socials, Habitatge i a l’Ajuntament a la recerca d’una alternativa. Helena té desnonament el pròxim 10 de novembre. La seva família viu a flor de pell, explicant els dies fins a aquesta data. Mentrestant, l’única i miserable resposta de l’Administració ha estat que torni al seu país.

En els tres casos l’Ajuntament d’Hospitalet han fet desistiment de funcions, incomplint l’obligatorietat de l’Administració municipal a oferir un reallotjament digne i adequat tal com marca la Llei 24/2015 contra l’emergència habitacional. Una llei que va ser aprovada per unanimitat en el Parlament de Catalunya, inclòs el vot del PSC, el mateix partit que governa el consistori d’Hospitalet.

Una situació a la que la PAH va tractar de donar resposta, recuperant tres habitatges de la gran forquilla Martin Fadesa, una immobiliària coneguda en la localitat per haver protagonitzat trames especulatives de les quals ha estat còmplice el mateix Ajuntament, i que van portar a elevar el valor del sòl d’una part del municipi per construir habitatges d’alt preu. No obstant això, les tres famílies van ser desallotjades de manera irregular pels Mossos d’Esquadra, saltant-se el principi d’inviolabilitat del domicili i realitzant un desnonament exprés sense ordre judicial. Situació enfront de la qual l’Ajuntament no va fer el de sempre, mirar a una altre banda.

Davant aquesta vulneració dels drets més fonamentals, i el més indignant menyspreu a les famílies vulnerables, diverses PAHs Catalanes acamparem enfront de l’Ajuntament fins a arrencar solucions per part de l’Administració. Senyalitzarem als càrrecs responsables d’aquesta situació, i marcar al govern local com el que és: un govern que passa per sobre de les necessitats de la ciutadania criminalitza a les parts més vulnerables i permet pràctiques irregulars per part de l’Administració.

I fem crida a tots els col·lectius i moviments socials de la ciutat d’Hospitalet a unir-se a nosaltres. Perquè aquesta lluita no tracta únicament de tres famílies. Tracta de voler plantar un front ferm i decidit contra les polítiques mafioses del municipi, deixant clar que volem polítiques públiques encaminades a protegir els Drets Humans. Es van acabar les declaracions buides i les promeses per complir per part de l’Ajuntament. Volem solucions. Hi ha vides en joc. I només qüestió de voluntat política solucionar la situació.

Sí Es Pot!
#AcamPAHdaHospitalet

EL PP ES COMPROMET PÚBLICAMENT A DONAR SUPORT A LA LLEI D’HABITATGE DE LA PAH

Durant els propers mesos les famílies que formem PAH acudirem al Congrés dels diputats per aconseguir la signatura de compromís de tots els grups parlamentaris a què es legisli el més aviat possible la Llei d’Habitatge de la PAH, un text de llei que recull cinc mesures de mínims per afrontar l’emergència habitacional.

La primera és la dació en pagament retroactiva, que representa un salvavides per les més de 600.000 famílies en processos hipotecaris que han estat executats pels bancs, perdent la seva llar i arrossegant un deute per a tota la vida. La segona és la necessitat d’una moratòria dels desnonaments, perquè no es repeteixi l’onada de desnonaments que la ciutadania hem sofert durant l’última dècada. La tercera incideix en l’augment del parc públic d’habitatge. Parlem d’un parc que, ara com ara, no supera l’1% en tot l’estat espanyol. Una xifra ridícula, incapaç de donar resposta a la realitat, i que s’allunya en gran manera de la mitjana mínima del 15% de parc públic existent en la resta de la Unió Europea. La quarta és garantir els subministraments bàsics d’aigua, llum i gas assegurant un accés integral i digne a l’habitatge.

I la cinquena és garantir els drets de les inquilines mitjançant una modificació de la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU). Durant els últims anys hem patit en els nostres municipis unes constants pujades dels preus i una retallada de la durada en els contractes que aixafa qualsevol projecte i perspectiva de futur de les famílies. Les xifres ronden el 15% de pujada de mitjana a les principals ciutats de l’estat, convertint el lloguer en un problema, ja que tampoc pot ser una manera de vida sostenible. Només a Barcelona la pujada ha arribat a augmentar més del 24% en els últims tres anys. D’aquesta forma, s’impossibilita, a les mateixes famílies que són incapaces de viure en propietat, que tampoc ho facin de lloguer, relegant-les a la incertesa i la violació sistemàtica dels seus drets. Per solucionar aquesta situació, des de la PAH proposem la creació d’un índex de referència per regular els preus de cara a protegir el Dret a l’Habitatge. Mesura que ja existeix i funciona eficaçment en municipis d’Alemanya, França i els països escandinaus.

Precisament, ahir es va aprovar al Congrés una Proposta No de Llei presentada pel grup parlamentari Unidos Podemos que seguia la línia d’establir un marc legislatiu que protegís els drets de les inquilines. Sobre la seva proposta, valorem en positiu que es proposi dotar als Ajuntaments la capacitat d’incidir sobre els preus del lloguer, també tornar als 5 anys de durada en els contractes i l’eliminació de facilitats fiscals per les SOCIMIS, coneguts per ser els fons d’inversió que han protagonitzat la compra d’habitatge públic. No obstant això, destaquem la necessitat que quedi recollit en futures propostes de llei que mai més es pugui tornar a vendre habitatge públic en aquest Estat, i també d’ampliar els contractes de lloguer fins a 10 anys de durada quan el propietari sigui una gran forquilla d’habitatge.

Cal destacar que, durant el debat parlamentari, el Partit Popular va extreure durant la seva intervenció un flyer de la Llei d’Habitatge de la PAH i va assegurar ser l’únic grup parlamentari que assumia les demandes de la ciutadania. En les pròximes setmanes ens reunirem amb tots els grups parlamentaris per instar-los a ratificar el seu suport a les nostres demandes i, vist que el govern del PP acaba de realitzar una asseveració tan directa, el coherent, la qual cosa exigim, ja que ells ens han donat motiu, és que el Partit Popular deixi per escrit que facilitarà el tràmit del text de llei que la PAH registrarem al Congrés. I encara més, sabent que el govern del PP té la capacitat de vetar, durant un mes, qualsevol proposta de llei que es registri al Congrés, aquest compromís envers el nostre text de llei ha d’incloure la promesa pública de no interposar cap veto. Un mínim que ja els traslladem quan realitzem una ronda de negociacions sobre el contingut del text amb tots els grups parlamentaris el passat mes de maig. Seria un insult a la ciutadania que el PP hagués llançat semblant afirmació tenint en compte que, recentment, el mateix Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals ha dictaminat que en l’estat espanyol es violen sistemàticament els Drets Humans en matèria d’habitatge. Una vulneració que es tradueix en l’execució de 173 desnonaments diaris segons dades del Consell General del Poder Judicial.

La PAH es pren les coses de debò perquè hi ha vides en joc. Fa temps que no solament parem desnonaments i desobeïm lleis injustes, sinó que proposem solucions. Solucions que el Partit Popular va rebutjar i va suspendre quan es van legislar a escala autonòmica. És per això que instem al govern, al Partit Popular, que no solament escolti o prengui un pamflet, sinó que apliqui les mesures que es proposen en La llei d’Habitatge de la PAH, perquè són mesurades de sentit comú que donen solucions a tota la ciutadania. Nosaltres parlem de drets, del Dret a l’Habitatge, del dret a poder començar de zero, de poder viure a les nostres ciutats, de poder obrir una aixeta i surti aigua. Perquè actuem amb la serietat que implica que qualsevol família, a qualsevol poble del territori espanyol, tingui garantit poder viure en una llar dignament.

#LeyViviendaPAH

Victòria veïnal: Via Laietana 8-10 serà habitatge públic de lloguer!

Comunicat #VidaLaietana: Victòria veïnal: Via Laietana 8-10 serà habitatge públic de lloguer!

Dissabte passat ens va contactar el Districte de Ciutat Vella per comunicar-nos que, seguint la reivindicació d’aquesta plataforma, la part municipal de l’edifici de Via Laietana 8-10 serà habitatge públic de lloguer.

Aquest és un gran motiu d’alegria i orgull per a les persones, col·lectius i entitats que conformen la plataforma Vida Laietana, i entenem que també per a la població del districte i de la ciutat. La reivindicació veïnal, en forma d’activa campanya (#VidaLaietana) i de concorreguda acció davant mateix de l’edifici el passat 13 de maig, ha sigut escoltada. Poc després d’aquella acció, les regidories del Districte de Ciutat Vella i d’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona es van posar en contacte amb nosaltres per tal de fixar una reunió i d’escoltar les nostres reivindicacions. L’agilitat i l’entesa van ser les línies generals d’aquella reunió (dia 9 de juny) i vam quedar pendents de concreció en una trobada posterior.

Reaccionem amb alegria i sorpresa davant l’anunci d’aquesta victòria, que arriba abans que la segona reunió tingui lloc. Alegria innegable, ja citada, pel fet que la lluita, molt específica, per la qual va néixer aquesta plataforma és ja una lluita guanyada: els més d’11.000m² de titularitat municipal de l’edifici (la resta del total de 18.000m² són de titularitat estatal) seran destinats a habitatge públic de lloguer com exigim. Sorpresa, perquè no esperàvem una resolució tan ràpida i perquè creiem que pertocava al veïnat comunicar la notícia, però allò fonamental és aconseguir més habitatge públic de lloguer, i en aquest cas s’ha aconseguit.

La feina no ha acabat però. Ens toca posar-nos a treballar en la definició concreta del projecte, els models d’habitatge de lloguer públic i de comerç protegit que tindrà l’edifici, etc. Igualment, necessitem conèixer aviat dades tècniques com pressupost i temps d’execució. Ens queda també una tasca molt important de control i seguiment del projecte.

Tampoc podem enganyar-nos: aquest és un pas positiu però no deixa de ser un got d’aigua en mig de l’oceà d’emergència habitacional en què es troben el nostre districte i tota la ciutat de Barcelona. Per aquest motiu, sota aquesta plataforma i/o altres continuarem proposant i exigint solucions imaginatives i contundents per millorar la dramàtica situació actual.

Per últim, no volem deixar de banda dos elements relacionats amb aquest cas, que ja vam posar sobre la taula a la citada reunió del 13 de juny. Per un cantó, hi ha altres edificis a la ciutat en les mateixes condicions que Via Laietana 8-10 (equipament municipal infrautilitzat o directament buit) que poden i haurien de seguir el mateix camí d’ús residencial per a persones que veuen negat el seu dret a l’habitatge. Per l’altra, específicament al districte de Ciutat Vella hi ha també un nombre desproporcionat d’equipaments administratius que podrien ser traslladats amb molta menys quantitat d’ells. Demanem en aquest sentit estudis exhaustius que mapegin i contemplin destinar uns i altres equipaments a habitatge.

Visca el veïnat organitzat, visca #VidaLaietana!

La lluita per l’habitatge continua.

Apoyem a una familia amb peticións d’entre 2 i 5 anys de presó per defensar els seus drets

Aquest matí hem estat en la roda de premsa pel #DesnonamentClot perquè la Generalitat vol ficar a la presó per 2 anys a aquesta família, que només lluitava pel seu dret a l’habitatge. La PAH estem amb elles però necessiten tota l’ajuda possible el dia del judici, 14 i 15 de desembre en Ciutat de la Justícia.
Compartim el vídeo on Eliseo i Verónica expliquen el seu cas i el comunicat de #desnonamentclot.
Davant la brutalitat dels mossos i Generalitat, organització ciutadana pel #SíSePuede

Al juny del 2011, un temps en què les places bullien pel 15M, la Verónica, l’Eliseo i els seus tres fills van ser desnonades del seu pis al barri del Clot. Les xarxes veïnals es van activar mobilitzant-se per donar suport. Els Mossos d’Esquadra, en una actuació mai vista anteriorment, van carregar violentament contra la família i aquelles que allí ens aplegarem. Totes les que hi érem, ho vam fer per mostrar a la Verónica i a l’Eliseo que no estaven soles i que tota reivindicació ha de ser un acte de resistència i lluita col·lectiva. El què és de totes ho defensem conjuntament.

Aquesta actuació per part dels Mossos d’Esquadra respon a una forma concreta d’entendre el dret a la vivenda. La Generalitat de Catalunya i l’Estat espanyol van de la mà i posen el dret a la propietat per damunt del de viure dignament.

A hores d’ara, hi ha obert un procés judicial contra la Verónica i l’Eliseo. És molt alarmant que a més de ser expulsats violentament de casa seva, estaments públics com la Fiscalia i la Generalitat (la qual es persona en l’acusació) els criminalitzi per defensar un dret fonamental, aprofundint encara més si cap, la seva precarietat.

Demanen també fins a 5 anys de presó per a 3 de les solidàries, les qui creiem que el suport a la Verónica i l’Eliseo és un acte de justícia. Ho fan amb una clara pretensió: aïllar-nos en la misèria. Saben que juntes som més fortes. D’aquesta manera, no només es jutjarà la defensa de l’habitatge, sinó que també el suport mutu.

Seguim fent front comú entre desnonades, represaliades i oprimides. Si hi ha quelcom que hem après els darrers anys, és que si anem totes a una, no podran amb nosaltres i aconseguirem tombar els veritables culpables.

Quan la precarietat és la norma i l’habitatge un dret en desús:
RESISTIR ÉS UN DEURE

Absolució encausades