PAHs DE TOT L’ESTAT REIVINDIQUEN LA DACIÓ EN PAGAMENT RETROACTIVA

Avui dimecres 15 de novembre senyalitzem a la banca en municipis de tot l’Estat per posar rostre a les vides en joc que necessiten urgentment que es legisli la dació en pagament retroactiva mitjançant el registre i tràmit de la nostra proposta de llei estatal coneguda com la Llei d’Habitatge de la PAH.

El 2007 el moviment V de Vivenda  ̶ la ciutadania organitzada ̶  va alertar que hi havia una bombolla immobiliària produïda per la connivència entre els governs i la banca. Els governs van desregular els preus del lloguer provocant que llogar fos una opció cara i inestable i van obviar polítiques públiques per a garantir un futur parc públic d’habitatge. Com a conseqüència, van incentivar que l’única via d’accés a l’habitatge fos l’endeutament hipotecari de les famílies. Els bancs van aprofitar la situació i van concedir hipoteques d’alt risc plenes de clàusules abusives com la de venciment anticipat, segons la qual el banc pot exigir-te tot el deute hipotecari després de tres quotes impagades, estafa que ha estat causa de més del 90% de les execucions hipotecàries.

Fins ara, la ciutadania ha previngut el desastre abans que passés, organitzant-nos a la PAH per combatre’l mentre les Administracions Públiques miraven cap a un altre costat. I des del principi vam ser propositives, posant sobre la taula la dació en pagament, com a mecanisme que possibilitarà eliminar tot el deute hipotecari a canvi del lliurament del bé hipotecat, la pràctica més comuna a la resta de la Unió Europea. I exigim que sigui retroactiva, perquè s’apliqui a totes les famílies que havien passat per una execució hipotecària, i que, després de perdre el seu habitatge, mantenen de per vida un deute impagable que els condemna a viure en l’economia submergida. Amb aquest ànim vam presentar al 2013 una ILP que va recollir un milió i mig de signatures, que contenia tres demandes: dació en pagament retroactiva, lloguer social i moratòria dels desnonaments.

Llavors, el govern del PP va bloquejar la veu de les famílies, i en lloc de legislar els mecanismes que proposàvem, van rescatar a la banca amb diners públics de totes nosaltres. Per maquillar la seva actuació criminal van treure el Codi de Bones Pràctiques, una reforma simbòlica que van prometre que solucionaria l’emergència habitacional, però que a dia d’avui només ha solucionat la situació del 0.5% de les famílies afectades. Des de 2008 fins avui, i davant la impassivitat del govern, 700.000 famílies han passat per processos d’execució hipotecària segons dades del Consell General del Poder Judicial.

carteles color 2-001

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha declarat il·legal en 8 sentències la llei hipotecària espanyola per vulnerar els Drets Humans. Aquestes sentències ens donen la raó. I ens la dóna també el Dictamen de les Nacions Unides que estableix un termini per aplicar mesures per resoldre la situació d’emergència habitacional que es viu a l’Estat espanyol. Termini que acaba el 5 de desembre de 2017, sense que el govern reculli les nostres demandes.

El PP fins i tot ha recorregut al Tribunal Constitucional les lleis autonòmiques de Catalunya, València i Múrcia que van impulsar la PAH, tot i que a Múrcia es va aconseguir aixecar el recurs. Accions que mostren que el PP està del costat de la banca, tractant d’impedir qualsevol proposta que tracti als bancs com a responsables del problema habitacional que han generat. De fet, recentment el PP madrileny al costat de Ciutadans vetava a l’Assemblea Regional de Madrid una ILP autonòmica que contenia demandes per garantir el Dret a l’Habitatge.

Cal recordar també que Ciutadans i PSOE, que encara no s’han posicionat a favor de la dació en pagament retroactiva, van portar la setmana passada una Proposta No de Llei al Congrés sobre mesures contra el sobreendeutament. I al ser “no de llei”, implica que no tindran cap canvi legislatiu. No té cap sentit que mentre les famílies afectades posen solucions que canviarien les lleis, els grups parlamentaris es dediquin a fer declaracions d’intencions que ni tan sols nomenen la dació en pagament retroactiva.

Nosaltres tenim clares quines haurien de ser aquestes mesures, recollides en el text de la Llei d’Habitatge de la PAH. Un text de llei que presentem a tots els grups parlamentaris del Congrés i que detalla la necessitat de legislar la dació en pagament, que es limiti la responsabilitat del deutor hipotecari a l’habitatge, la inembargabilitat dels avaladors i l’anàlisi d’ofici de les clàusules abusives. De fet, es de mínims escoltar per fi que el PSOE dóna suport a la dació en pagament retroactiva, ja que és l’únic grup parlamentari gran al Congrés que encara no s’ha posicionat sobre la Llei d’Habitatge de la PAH.

Finalment, volem indicar que les PAHs Catalanes senyalitzem a la nostra comunitat al banc BBVA com una de les entitats que actualment bloqueja centenars de casos que esperen les dacions en pagament, lloguers social o quitances del deute. I recordem, referent a això, que el BBVA es va fer amb CatalunyaCaixa per 1.000 milions, una entitat que havia estat prèviament rescatada amb 12.000 milions de diners públics, cedit sense cap contraprestació social a canvi, el que ha provocat que BBVA es desentengui de les famílies afectades que van signar en el seu dia la hipoteca amb CatalunyaCaixa, i que són gestionades al seu torn per Anticipa, una gestora del fons voltor Blackstone.

Exigim a BBVA, com a responsable d’aquesta situació, que es faci càrrec de donar solucions a totes les famílies: tant les que van contraure la hipoteca amb BBVA com amb CatalunyaCaixa. Un mínim que seria garantit per lleis com la Llei Habitatge PAH, o la pròpia llei autonòmica 24/2015, impulsada per la PAH, l’Aliança contra la Pobresa Energètica i l’Observatori DESC: llei que va ser recorreguda al Tribunal Constitucional pel PP sota pressió pública del propi BBVA.

El 90% de la població avala les nostres demandes. Són demandes que sorgeixen de les veus de les mateixes famílies que han patit els excessos de la banca. Perquè al Congrés es debatin les propostes dels qui viuen en la seva pell i combaten amb el seu cos la realitat de la crisi habitacional. Demandes per rescatar les persones, no als bancs. Legislar la dació en pagament retroactiva és només qüestió de voluntat política. Passem d’una llei criminal a una llei de justícia.

Sí Es pot!

#DaciónEnPago

collage-2017-11-13

PAHs DE TODO EL ESTADO REIVINDICAN LA DACIÓN EN PAGO RETROACTIVA

Hoy miércoles 15 de noviembre señalizamos a la banca en municipios de todo el Estado para poner rostro a las vidas en juego que necesitan urgentemente la legislación de la dación en pago retroactiva mediante el registro y pase a trámite de nuestra propuesta de ley estatal conocida como la Ley Vivienda PAH.

En 2007 el movimiento V de Vivienda, la ciudadanía organizada, alertó de que existía una burbuja inmobiliaria producida por la connivencia entre los gobiernos y la banca. Los gobiernos, desregularon los precios del alquiler provocando que alquilar fuera una opción cara e inestable y obviaron políticas públicas para garantizar un futuro parque público de vivienda. Como consecuencia, incentivaron que la única vía de acceso a la vivienda fuera el endeudamiento hipotecario de las familias. Los bancos, aprovecharon la situación y concedieron hipotecas de alto riesgo llenas de cláusulas abusivas como la de vencimiento anticipado, según la cual el banco puede exigirte toda la deuda hipotecaria tras tres impagos de cuotas, estafa que ha sido causa del 90% de las ejecuciones hipotecarias.

Hasta ahora la ciudadanía ha prevenido el desastre antes de que ocurriera, organizándonos en la PAH para combatirlo mientras las Administraciones Públicas miraban hacia otro lado. Y desde el principio fuimos propositivas, poniendo sobre la mesa la dación en pago, como mecanismo que posibilitará eliminar toda la deuda hipotecaria a cambio de la entrega del bien hipotecado, la práctica más común en el resto de la Unión Europea. Y exigimos que sea retroactiva, para que se aplique a todas las familias que habían pasado por una ejecución hipotecaria, y que, tras perder su vivienda, mantienen de por vida una deuda impagable que les condena a vivir en la economía sumergida. Con este ánimo presentamos en 2013 una ILP que recogió un millón y medio de firmas, que contenía tres demandas: dación en pago retroactiva, alquiler social y moratoria de los desahucios.

Entonces el gobierno del PP bloqueó la voz de las familias, y en lugar de legislar los mecanismos que proponíamos, rescataron a la banca con dinero público de todas nosotras. Para tratar de maquillar su actuación criminal sacaron el Código de Buenas Prácticas, una reforma simbólica que prometieron que solventaría la emergencia habitacional, pero que a día de hoy sólo ha solucionado la situación del 0.5% de las familias afectadas. Desde 2008 hasta hoy, y frente a la impasividad del gobierno, 700.000 familias han pasado por procesos de ejecución hipotecaria según datos del Consejo General del Poder Judicial.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado ilegal la ley hipotecaria española por vulnerar los Derechos Humanos en 8 sentencias.  Estas sentencias nos dan la razón. Y nos la da también el Dictamen de las Naciones Unidas que establece un plazo para aplicar medidas para resolver la situación de emergencia habitacional que se vive en España. Plazo que acaba el 5 de diciembre de 2017, sin que el gobierno recoja nuestras demandas.

carteles BN PAH 09 11 17 4-001

El PP incluso ha recurrido en el Tribunal Constitucional las leyes autonómicas de Cataluña, Valencia y Murcia que impulsaron la PAH, aunque en Murcia se consiguió levantar el recurso. Acciones que muestran que el PP está del lado de la banca, tratando de impedir cualquier propuesta que trate a los bancos como responsables del problema habitacional que han generado. De hecho, recientemente el PP madrileño junto a Ciudadanos vetaba en la Asamblea Regional de Madrid una ILP autonómica que contenía demandas para garantizar el Derecho a la Vivienda.

Hay que recordar también que Ciudadanos y PSOE, que todavía no se han posicionado favor de la dación en pago retroactiva, llevaron la semana pasada una Propuesta No de Ley al Congreso sobre medidas contra el sobreendeudamiento. Y al ser “no de ley”, implican que no tendrán ningún cambio legislativo. No tiene ningún sentido que mientras las familias afectadas ponen soluciones que cambiarían las leyes, los grupos parlamentarios se dediquen a hacer declaraciones de intenciones que ni siquiera nombran a la dación en pago retroactiva.

Nosotras tenemos claras cuales deberían ser estas medidas, recogidas en el texto de la Ley de Vivienda de la PAH. Un texto de ley que presentamos a todos los grupos parlamentarios del Congreso y que detalla la necesidad de legislar la dación en pago, que se limite la responsabilidad del deudor hipotecario a la vivienda, la inembargabilidad a los avalistas y el análisis de oficio de las cláusulas abusivas. De hecho, es de mínimos escuchar por fin que el PSOE apoya la dación en pago retroactiva, ya que es el único grupo parlamentario del Congreso que todavía no se ha posicionado sobre la Ley Vivienda PAH.

Por último, queremos indicar que las PAHs Catalanas señalizamos en nuestra comunidad al banco BBVA como una de las entidades que actualmente bloquea cientos de casos que esperan las dación en pago, el alquiler social o quitas de deuda. Y recordamos a este respecto, que el BBVA se hizo con CatalunyaCaixa por 1.000 millones, una entidad que había sido previamente rescatada con 12.000 millones de dinero público cedido sin ninguna contraprestación social a cambio. Lo que ha provocado que BBVA se desentienda de las familias afectadas que firmaron en su día la hipoteca con CatalunyaCaixa, y que son gestionadas a su vez por Anticipa, una gestora del fondo buitre Blackstone.

Exigimos a BBVA, como responsable de esta situación, que se haga cargo de dar soluciones a todas las familias: tanto las que contrajeron la hipoteca con BBVA como con CatalunyaCaixa. Un mínimo que sería garantizado por leyes como la Ley Vivienda PAH, o la propia ley autonómica 24/2015, impulsada por la PAH, la Aliança conta la Pobresa Energètica y el Observatori DESC: ley que fue recurrida en el Tribunal Constitucional por el PP bajo presión pública del propio BBVA.

El 90% de la población avala nuestras demandas. Son demandas que surgen de las voces de las mismas familias que han sufrido los desmanes de la banca. Para que en el Congreso se debatan las propuestas de quienes viven en su piel y combaten con su cuerpo la realidad de la crisis habitacional. Demandas para rescatar a las personas, no a los bancos. Legislar la dación en pago retroactiva es sólo cuestión de voluntad política. Pasemos de una ley criminal a una ley de justicia.

¡Sí Se Puede!

#DaciónEnPago

carteles color 3-001

ÉS URGENT QUE EL PSOE ES POSICIONI AMB LA LLEI D’HABITATGE DE L’PAH

Des de la PAH instem al grup parlamentari del PSOE a que es posicioni en suport de la Llei d’Habitatge de la PAH, exigint el seu tràmit i debat parlamentari al Congrés. El passat mes d’abril vam presentar a tots els grups parlamentaris del Congrés un text de llei que recull 5 propostes de mínims pel dret a l’habitatge i contra els desnonaments: dació en pagament retroactiva, regulació dels lloguers, moratòria dels desnonaments, mobilització de l’habitatge buit i garantir els subministraments bàsics. Un cop presentat, vam oferir a tots els grups parlamentaris enviar-nos per escrit totes les propostes que tinguessin. Perquè, sobretot, la nostra intenció és iniciar i propiciar un diàleg democràtic de cara a generar un text de consens que integrés una pluralitat de solucions per afrontar l’emergència habitacional.

Tots els grups parlamentaris amb els quals ens vam reunir, excepte el Partit Popular, ens van enviar propostes per escrit que valorem i incloem en el text. De fet, el PSOE ens va traslladar tres línies de treball que s’han vist reflectides en el text de llei. La primera, respectar la capacitat de legislació de les autonomies en matèria d’habitatge, sent que la Llei d’Habitatge de la PAH no es podrà interpretar en cap cas com limutadora de les legislacions que s’aconsegueixin en les comunitats autònomes. La segona, incloure mecanismes per protegir a tercers i avaladors de deutes bancaris. La tercera, la realització d’un cens d’habitatges buits que acumulin els grans propietaris d’habitatge. Un instrument que s’utilitzaria posteriorment per aplicar sancions sobre aquests mateixos grans propietaris quan mantinguin buida, de manera injustificada, els habitatges. Demandes integrades en un text que ja va ser recolzat per escrit per representants municipals dels socialistes a Barcelona, Bunyol, Caldes, Chiva, Elx, Oriola, Sevilla, Talavera i Zamora entre d’altres.

Ara amb el text redactat, fruit d’una negociació on hem trucat a totes les portes, és el torn dels grups parlamentaris a que li donin suport perquè entri a debat. Som conscients que en el moment que registrem el text, el govern del PP podrà interposar un veto sobre la nostra proposta, impedint que entri a debat com ja ha passat amb altres 38 lleis que s’han registrat al Congrés durant aquesta legislatura. Un veto que es mostraria totalment autoritari, ja que bloquejaria l’inici d’un diàleg democràtic entre totes les forces del Congrés al voltant d’un tema vital durant l’última dècada com ho és l’emergència habitacional que traspassem. Recordem que cada dia es produeixen 173 desnonaments i fins a 5 milions de ciutadanes pateixen pobresa energètica. Són vides en joc, que s’han vist obligades davant la inacció del govern del PP, a posar solucions sobre la taula. Vides en joc que ara tan sols exigeixen que les propostes que s’han posat sobre la taula siguin debatudes, negociades i dialogades.

Per això és central que la resta de grups parlamentaris es posicionin, i es comprometin a fer tot el possible perquè la Llei d’Habitatge de la PAH sigui debatuda al Congrés. Hem d’enviar el missatge clar al govern del PP de que deixin treballar als grups parlamentaris. I és de mínims que les veus de les víctimes siguin escoltades en aquest procés. Per això, instem al grup parlamentari del PSOE, com a segona força més gran del Congrés, a que doni suport públicament el tràmit i debat de la Llei d’Habitatge de la PAH. I que sigui al seu torn un dels grups parlamentaris que registri el text al Congrés.

Amb aquesta consigna clara, hem contactat amb la portaveu d’habitatge del grup parlamentari socialista sol·licitant una resposta, i mantingut reunions paral·leles amb representants del PSOE a les comunitats autónomes de Murcia i a Valencia. En ambdues reunions, els representants socialistes s’han compromès a defensar públicament la nostra proposta de llei, prova clara que dins del propi partit socialista hi ha posicionaments a favor de que el PSOE al complet defensi la necessitat de que es debati el nostre text de llei al Congrés .

Destaquem la importància de la reunió mantinguda a València, ja que la setmana passada el govern del PP va declarar les seves intencions de recórrer al Tribunal Constitucional la Llei Valenciana per la Funció Social de l’Habitatge, fruit del treball de negociació realitzat per les PAHs Valencianes amb les forces del Parlament Autonòmic. Una mostra clara que el PP continua tractant de bloquejar tots els avenços legislatius que s’aconsegueixen en les autonomies per protegir les famílies, com ja va fer a Catalunya i a Murcia. Una mostra que deixa clara la vulneració sistemàtica de drets que part de les maniobres del PP, i enfront de la qual és necessària una llei estatal d’habitatge que no pugui ser recorreguda al Tribunal Constitucional. Diagnòstic que va ser compartit pel PSOE de la Comunitat Valenciana, i que va portar a la pròpia consellera d’habitatge de l’autonomia a donar suport per escrit de que es legisli la Llei d’Habitatge de la PAH.

Properament mantindrem reunions amb representants del PSOE en altres autonomies per aconseguir acords similars. I recordem referent a això que el mateix Pedro Sánchez es va comprometre a defensar la legislació de la nostra proposta de llei durant la campanya de primàries al municipi català de Sant Boi, on va visualitzar la seua promesa fent-se una foto amb membres de la PAH local on s’observa clarament el nostre 5 verd de cartró, logotip de la campanya i les nostres cinc demandes. Una promesa que podrà fer efectiva el proper 18 d’octubre al Congrés, dia en què hem citat a tots els grups parlamentaris a signar un document de compromís que donaran suport al tràmit de la Llei d’Habitatge de la PAH, fent tot el possible, i més aviat possible, perquè la mateixa entri a debat parlamentari.

A partir del 18 d’octubre quedarà clar qui és qui, que grups parlamentaris defensen la Llei d’Habitatge de la PAH, i que grups parlamentaris advoquen per un diàleg democràtic i els drets humans fonamentals.
 
Si Es pot!
#PSOEmójate

 

ES URGENTE QUE EL PSOE SE POSICIONE A FAVOR DE LA LEY DE VIVIENDA DE LA PAH

Las familias instamos al grupo parlamentario del PSOE a que se posicione a favor de la Ley de Vivienda de la PAH exigiendo su trámite y debate parlamentario en el Congreso. El pasado mes de abril presentamos a todos los grupos parlamentarios del Congreso un texto de ley que recoge 5 propuestas de mínimos por el derecho a la vivienda y contra los desahucios: dación en pago retroactiva, regulación de los alquileres, moratoria de los desahucios, movilización de la vivienda vacía y garantizar los suministros básicos. Una vez presentado, ofrecimos a todos los grupos parlamentarios enviarnos por escrito todas las propuestas que tuvieran. Porque, ante todo, nuestra intención es iniciar y propiciar un diálogo democrático de cara a generar un texto de consenso que integrara una pluralidad de soluciones para afrontar la emergencia habitacional.

Todos los grupos parlamentarios con los que nos reunimos, excepto el Partido Popular, nos enviaron propuestas por escrito que valoramos e incluimos en el texto. De hecho, el PSOE nos trasladó tres líneas en las que trabajar que se han visto reflejadas en el texto de ley. La primera, respetar la capacidad de legislación de las autonomías en materia de vivienda, siendo que la Ley de Vivienda de la PAH no se podrá interpretar en ningún caso como limitativas de las legislaciones que se consigan en las Comunidades Autónomas. La segunda, incluir mecanismos para proteger a terceros y avalistas de deudas crediticias. La tercera, la realización de un censo de viviendas vacías que acumulen los grandes tenedores. Un instrumento que se utilizaría posteriormente para aplicar sanciones sobre los grandes tenedores cuando mantengan vacía, de manera injustificada, estas mismas viviendas. Demandas integradas en un texto que a su vez fue apoyado por escrito por representantes municipales de los socialistas en Barcelona, Buñol, Caldes, Chiva, Elx, Orihuela, Sevilla, Talavera y Zamora entre otros.

Ahora con el texto redactado, fruto de una negociación donde hemos tocado a todas las puertas, es el turno de los grupos parlamentarios a que le den apoyo para que entre a debate. Somos conscientes de que en el momento que registremos el texto, el gobierno del PP podrá interponer un veto sobre nuestra propuesta, impidiendo que la misma se debata como ya ha ocurrido con otras 38 leyes que se han registrado en el Congreso durante esta legislatura. Un veto que se mostraría totalmente autoritario, ya que bloquearía el inicio de un diálogo democrático entre todas las fuerzas del Congreso alrededor de un tema vital durante la última década como es la emergencia habitacional que sufrimos. Recordemos que cada día se producen 173 desahucios y hasta 5 millones de ciudadanas padecen pobreza energética. Son vidas en juego, que se han visto obligadas ante la inacción del gobierno del PP, a poner soluciones sobre la mesa. Vidas en juego que ahora tan sólo exigen que las propuestas que han puesto sobre la mesa sean debatidas, negociadas y dialogadas.

Por eso es central que el resto de grupos parlamentarios se posicionen, y se comprometan a hacer todo lo posible para que la Ley de Vivienda de la PAH sea debatida en el Congreso. Tenemos que enviar el mensaje claro de que el gobierno del PP deje trabajar a los grupos parlamentarios del Congreso nuestras propuestas. Es de mínimos que las voces de las víctimas sean escuchadas en este proceso. Por eso, instamos al grupo parlamentario del PSOE, como segunda fuerza de mayor tamaño parlamentario, a que apoye públicamente el trámite y debate de la Ley de Vivienda de la PAH. Y que sea a su vez uno de los grupos parlamentarios que registre el texto en el Congreso.

Con esta consigna clara, hemos contactado con la portavoz de vivienda del PSOE solicitando una respuesta, y mantenido además reuniones paralelas con representantes socialistas en las comunidades autónomas de Murcia y Valencia. En ambas reuniones, los representantes socialistas se han comprometido a defender públicamente nuestra propuesta de ley, prueba clara de que dentro del propio partido hay posicionamientos a favor de que el PSOE al completo defienda la necesidad de que se debata nuestro texto de ley en el Congreso.

Destacamos la importancia de la reunión mantenida en Valencia, ya que la semana pasada el gobierno del PP declaro sus intenciones de recurrir en el Tribunal Constitucional la ley valenciana por la Función Social de la Vivienda, fruto del trabajo de negociación realizado por las PAHs Valencianas con las fuerzas del Parlamento Autonómico. Una muestra clara de que el PP continúa tratando de bloquear todos los avances legislativos que se consiguen en las autonomías para proteger a las familias, como ya hizo en Cataluña y en Murcia. Una muestra que deja clara la vulneración sistemática de derechos que parte de las políticas del PP, y frente a la cual es necesaria una ley estatal de vivienda que no pueda ser recurrida en el Tribunal Constitucional. Diagnostico que fue a su vez compartido por el PSOE de la Comunitat Valenciana, y que llevo a la propia consellera de vivienda de la autonomía a apoyar por escrito que se legisle la Ley de Vivienda de la PAH 

Próximamente mantendremos reuniones con representantes del PSOE en otras autonomías para conseguir acuerdos similares. Y recordamos a este respecto que el propio Pedro Sánchez se comprometió a defender la legislación de nuestra propuesta de ley durante su campaña de primarias en el municipio catalán de Sant Boi, donde visualizo esta misma promesa haciéndose una foto con miembros de la PAH local donde se observa claramente un 5 verde de cartón, logo de la campaña y nuestras cinco demandas. Una promesa que podrá hacer efectiva el próximo 18 de octubre, día en el que hemos citado a todos los grupos parlamentarios a firmar un documento de compromiso de que apoyarán el trámite de la Ley de Vivienda de la PAH, haciendo todo lo posible, y lo antes posible, para que la misma entre a debate parlamentario. 

A partir del 18 de octubre quedará claro quién es quién, que grupos parlamentarios defienden la Ley de Vivienda de la PAH, y que grupos parlamentarios abogan por un diálogo democrático y los derechos humanos fundamentales.
 
¡Sí Se Puede!
#PSOEmójate

EL PP ES COMPROMET PÚBLICAMENT A DONAR SUPORT A LA LLEI D’HABITATGE DE LA PAH

Durant els propers mesos les famílies que formem PAH acudirem al Congrés dels diputats per aconseguir la signatura de compromís de tots els grups parlamentaris a què es legisli el més aviat possible la Llei d’Habitatge de la PAH, un text de llei que recull cinc mesures de mínims per afrontar l’emergència habitacional.

La primera és la dació en pagament retroactiva, que representa un salvavides per les més de 600.000 famílies en processos hipotecaris que han estat executats pels bancs, perdent la seva llar i arrossegant un deute per a tota la vida. La segona és la necessitat d’una moratòria dels desnonaments, perquè no es repeteixi l’onada de desnonaments que la ciutadania hem sofert durant l’última dècada. La tercera incideix en l’augment del parc públic d’habitatge. Parlem d’un parc que, ara com ara, no supera l’1% en tot l’estat espanyol. Una xifra ridícula, incapaç de donar resposta a la realitat, i que s’allunya en gran manera de la mitjana mínima del 15% de parc públic existent en la resta de la Unió Europea. La quarta és garantir els subministraments bàsics d’aigua, llum i gas assegurant un accés integral i digne a l’habitatge.

I la cinquena és garantir els drets de les inquilines mitjançant una modificació de la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU). Durant els últims anys hem patit en els nostres municipis unes constants pujades dels preus i una retallada de la durada en els contractes que aixafa qualsevol projecte i perspectiva de futur de les famílies. Les xifres ronden el 15% de pujada de mitjana a les principals ciutats de l’estat, convertint el lloguer en un problema, ja que tampoc pot ser una manera de vida sostenible. Només a Barcelona la pujada ha arribat a augmentar més del 24% en els últims tres anys. D’aquesta forma, s’impossibilita, a les mateixes famílies que són incapaces de viure en propietat, que tampoc ho facin de lloguer, relegant-les a la incertesa i la violació sistemàtica dels seus drets. Per solucionar aquesta situació, des de la PAH proposem la creació d’un índex de referència per regular els preus de cara a protegir el Dret a l’Habitatge. Mesura que ja existeix i funciona eficaçment en municipis d’Alemanya, França i els països escandinaus.

Precisament, ahir es va aprovar al Congrés una Proposta No de Llei presentada pel grup parlamentari Unidos Podemos que seguia la línia d’establir un marc legislatiu que protegís els drets de les inquilines. Sobre la seva proposta, valorem en positiu que es proposi dotar als Ajuntaments la capacitat d’incidir sobre els preus del lloguer, també tornar als 5 anys de durada en els contractes i l’eliminació de facilitats fiscals per les SOCIMIS, coneguts per ser els fons d’inversió que han protagonitzat la compra d’habitatge públic. No obstant això, destaquem la necessitat que quedi recollit en futures propostes de llei que mai més es pugui tornar a vendre habitatge públic en aquest Estat, i també d’ampliar els contractes de lloguer fins a 10 anys de durada quan el propietari sigui una gran forquilla d’habitatge.

Cal destacar que, durant el debat parlamentari, el Partit Popular va extreure durant la seva intervenció un flyer de la Llei d’Habitatge de la PAH i va assegurar ser l’únic grup parlamentari que assumia les demandes de la ciutadania. En les pròximes setmanes ens reunirem amb tots els grups parlamentaris per instar-los a ratificar el seu suport a les nostres demandes i, vist que el govern del PP acaba de realitzar una asseveració tan directa, el coherent, la qual cosa exigim, ja que ells ens han donat motiu, és que el Partit Popular deixi per escrit que facilitarà el tràmit del text de llei que la PAH registrarem al Congrés. I encara més, sabent que el govern del PP té la capacitat de vetar, durant un mes, qualsevol proposta de llei que es registri al Congrés, aquest compromís envers el nostre text de llei ha d’incloure la promesa pública de no interposar cap veto. Un mínim que ja els traslladem quan realitzem una ronda de negociacions sobre el contingut del text amb tots els grups parlamentaris el passat mes de maig. Seria un insult a la ciutadania que el PP hagués llançat semblant afirmació tenint en compte que, recentment, el mateix Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals ha dictaminat que en l’estat espanyol es violen sistemàticament els Drets Humans en matèria d’habitatge. Una vulneració que es tradueix en l’execució de 173 desnonaments diaris segons dades del Consell General del Poder Judicial.

La PAH es pren les coses de debò perquè hi ha vides en joc. Fa temps que no solament parem desnonaments i desobeïm lleis injustes, sinó que proposem solucions. Solucions que el Partit Popular va rebutjar i va suspendre quan es van legislar a escala autonòmica. És per això que instem al govern, al Partit Popular, que no solament escolti o prengui un pamflet, sinó que apliqui les mesures que es proposen en La llei d’Habitatge de la PAH, perquè són mesurades de sentit comú que donen solucions a tota la ciutadania. Nosaltres parlem de drets, del Dret a l’Habitatge, del dret a poder començar de zero, de poder viure a les nostres ciutats, de poder obrir una aixeta i surti aigua. Perquè actuem amb la serietat que implica que qualsevol família, a qualsevol poble del territori espanyol, tingui garantit poder viure en una llar dignament.

#LeyViviendaPAH

Las PAHs se movilizan en más de 50 municipios marcando a bancos y suministradoras por la Ley de Vivienda de la PAH

La Ley Vivienda PAH quiere garantizar el Descanso Real Ya para todas las personas que sufren la emergencia habitacional: familias endeudadas de por vida, personas en alquiler inestable u ocupaciones en precario y afectadas por cortes de suministros. 

Hoy, miércoles 19 de julio, señalizamos en más de 50 municipios a los culpables de la emergencia habitacional: hablamos de la banca y las suministradoras, culpables de la estafa mal llamada crisis. Precisamente frente a esta emergencia, hace 8 años las familias afectadas comenzamos a organizarnos en lo que hoy se conoce como la PAH.

Precisamente frente a esta emergencia, hace 8 años las familias afectadas comenzamos a organizarnos en lo que hoy se conoce como la PAH. Desde entonces hemos convertido en realidad lo que todas las administraciones e instituciones afirmaban que era imposible: conseguimos parar miles de desahucios, arrancar miles de daciones en pago y miles de alquileres sociales. Sin recursos hemos conseguido incluso realojar a 3.500 personas mediante la campaña de la Obra Social La PAH, superando el número de personas que el propio gobierno del PP ha realojado a pesar de contar con toda la maquinaria del Estado.

Con este espíritu de convertir en realidad lo imposible, presentamos en 2013 una ILP Hipotecaria en el Congreso que pusiera freno a tal situación mediante una moratoria de los desahucios, la regularización del alquiler social y de la dación en pago retroactiva. Sin embargo, el PP con su mayoría absoluta bloqueó nuestras demandas. Pero no nos dimos por vencidas, y demostramos que legislar a favor de las familias también era posible. Acudimos a los Parlamentos, y mediante ILPs autonómicas conseguimos cambiar las leyes en Cataluña, Valencia, Murcia y Baleares. Un proceso legislativo que ahora están siguiendo compañeras de Madrid y Galicia.

Estamos hablando de victorias que dejan patente que generar un marco jurídico que proteja los Derechos Humanos es solo cuestión de voluntad política. Victorias que de nuevo el gobierno del PP ha tratado de bloquear, recurriendo parte de las leyes conseguidas en Cataluña y Murcia en el Tribunal Constitucional, alegando que invadían competencias del Congreso. Por esta razón, el pasado 22 de marzo presentamos una nueva propuesta de ley a los grupos parlamentarios del Congreso de los diputados con el nombre de la Ley de Vivienda de la PAH.

Una ley que recoge medidas para acabar con los desahucios, las deudas de por vida, los alquileres impagables, las viviendas vacías y los cortes de suministros. Una ley para llegar a todas y cada una de las familias afectadas. Una propuesta de texto que ya cuenta con el apoyo público de grupos pertenecientes a 14 Parlamentos Autonómicos y de más de un centenar de ayuntamientos con mociones aprobadas a favor de exigir que se legislen nuestras demandas.

En defensa de esta propuesta de ley, hemos realizado el último mes una campaña de difusión bajo el lema de Descanso Real Ya. Para ello, hemos distribuido pegatinas en los municipios con este lema, sin que se supiera que la PAH estábamos detrás. Campaña que hoy se destapa con un vídeo de testimonios de personas que vieron afectada su salud por los procesos de desahucio y endeudamiento de por vida.

Es fundamental recordar que los directivos de los bancos y las suministradoras se van de vacaciones en sus yates de lujo mientras continúan produciéndose más de 173 desahucios cada día y el 11% de la población sufre pobreza energética. Por ello, las familias hemos decidido convertir sus oficinas en nuestras playas en forma de protesta. Porque a pesar de todo, bancos y suministradoras jamás lograrán robar nuestra dignidad y nuestras ganas de continuar movilizándonos con alegría y con propuestas para transformar el estado de emergencia habitacional en uno de estabilidad para todas.

Hemos aprendido que juntas sí se pueden hacer realidad nuestras demandas, que ahora exigimos en la forma de un Descanso Real Ya porque:

Descanso Real Ya significa que cuando una madre llega a su casa tenga la seguridad de poder encender la luz, duchar con agua caliente a sus hijos y prepararles la cena.

Descanso Real Ya significa que las familias dejen de vivir a flor de piel la inseguridad de quedarse en la calle.

Descanso Real Ya significa que nunca más en este país una familia vuelva a ser presa y esclava de deudas impagables de por vida.

Descanso Real Ya es que la ciudadanía tenga la tranquilidad de que podrán seguir viviendo en sus barrios pagando un alquiler asequible y razonable.

Descanso Real Ya es conseguir una ley que signifique una seguridad mínima de protección para todas las familias de este país. Por eso registraremos nuestra propuesta de ley en septiembre con la presencia de los grupos parlamentarios, interpelando a quien haga falta para conseguir su trámite y aprobación. Y no pararemos hasta conseguirla, aunque bancos y suministradoras traten de impedirlo desde la sombra. Porque hay vidas en juego. Porque hay soluciones sobre la mesa. Porque son derechos que necesitamos. Porque exigimos una ley de vivienda justa para todas.

¡Descanso Real Ya!

#DescansoRealYa

descansorealya.com

DESCANSO REAL YA

Flyer 19J, cara delanteraFlyer 19J, cara trasera