ÉS URGENT QUE EL PSOE ES POSICIONI AMB LA LLEI D’HABITATGE DE L’PAH

Des de la PAH instem al grup parlamentari del PSOE a que es posicioni en suport de la Llei d’Habitatge de la PAH, exigint el seu tràmit i debat parlamentari al Congrés. El passat mes d’abril vam presentar a tots els grups parlamentaris del Congrés un text de llei que recull 5 propostes de mínims pel dret a l’habitatge i contra els desnonaments: dació en pagament retroactiva, regulació dels lloguers, moratòria dels desnonaments, mobilització de l’habitatge buit i garantir els subministraments bàsics. Un cop presentat, vam oferir a tots els grups parlamentaris enviar-nos per escrit totes les propostes que tinguessin. Perquè, sobretot, la nostra intenció és iniciar i propiciar un diàleg democràtic de cara a generar un text de consens que integrés una pluralitat de solucions per afrontar l’emergència habitacional.

Tots els grups parlamentaris amb els quals ens vam reunir, excepte el Partit Popular, ens van enviar propostes per escrit que valorem i incloem en el text. De fet, el PSOE ens va traslladar tres línies de treball que s’han vist reflectides en el text de llei. La primera, respectar la capacitat de legislació de les autonomies en matèria d’habitatge, sent que la Llei d’Habitatge de la PAH no es podrà interpretar en cap cas com limutadora de les legislacions que s’aconsegueixin en les comunitats autònomes. La segona, incloure mecanismes per protegir a tercers i avaladors de deutes bancaris. La tercera, la realització d’un cens d’habitatges buits que acumulin els grans propietaris d’habitatge. Un instrument que s’utilitzaria posteriorment per aplicar sancions sobre aquests mateixos grans propietaris quan mantinguin buida, de manera injustificada, els habitatges. Demandes integrades en un text que ja va ser recolzat per escrit per representants municipals dels socialistes a Barcelona, Bunyol, Caldes, Chiva, Elx, Oriola, Sevilla, Talavera i Zamora entre d’altres.

Ara amb el text redactat, fruit d’una negociació on hem trucat a totes les portes, és el torn dels grups parlamentaris a que li donin suport perquè entri a debat. Som conscients que en el moment que registrem el text, el govern del PP podrà interposar un veto sobre la nostra proposta, impedint que entri a debat com ja ha passat amb altres 38 lleis que s’han registrat al Congrés durant aquesta legislatura. Un veto que es mostraria totalment autoritari, ja que bloquejaria l’inici d’un diàleg democràtic entre totes les forces del Congrés al voltant d’un tema vital durant l’última dècada com ho és l’emergència habitacional que traspassem. Recordem que cada dia es produeixen 173 desnonaments i fins a 5 milions de ciutadanes pateixen pobresa energètica. Són vides en joc, que s’han vist obligades davant la inacció del govern del PP, a posar solucions sobre la taula. Vides en joc que ara tan sols exigeixen que les propostes que s’han posat sobre la taula siguin debatudes, negociades i dialogades.

Per això és central que la resta de grups parlamentaris es posicionin, i es comprometin a fer tot el possible perquè la Llei d’Habitatge de la PAH sigui debatuda al Congrés. Hem d’enviar el missatge clar al govern del PP de que deixin treballar als grups parlamentaris. I és de mínims que les veus de les víctimes siguin escoltades en aquest procés. Per això, instem al grup parlamentari del PSOE, com a segona força més gran del Congrés, a que doni suport públicament el tràmit i debat de la Llei d’Habitatge de la PAH. I que sigui al seu torn un dels grups parlamentaris que registri el text al Congrés.

Amb aquesta consigna clara, hem contactat amb la portaveu d’habitatge del grup parlamentari socialista sol·licitant una resposta, i mantingut reunions paral·leles amb representants del PSOE a les comunitats autónomes de Murcia i a Valencia. En ambdues reunions, els representants socialistes s’han compromès a defensar públicament la nostra proposta de llei, prova clara que dins del propi partit socialista hi ha posicionaments a favor de que el PSOE al complet defensi la necessitat de que es debati el nostre text de llei al Congrés .

Destaquem la importància de la reunió mantinguda a València, ja que la setmana passada el govern del PP va declarar les seves intencions de recórrer al Tribunal Constitucional la Llei Valenciana per la Funció Social de l’Habitatge, fruit del treball de negociació realitzat per les PAHs Valencianes amb les forces del Parlament Autonòmic. Una mostra clara que el PP continua tractant de bloquejar tots els avenços legislatius que s’aconsegueixen en les autonomies per protegir les famílies, com ja va fer a Catalunya i a Murcia. Una mostra que deixa clara la vulneració sistemàtica de drets que part de les maniobres del PP, i enfront de la qual és necessària una llei estatal d’habitatge que no pugui ser recorreguda al Tribunal Constitucional. Diagnòstic que va ser compartit pel PSOE de la Comunitat Valenciana, i que va portar a la pròpia consellera d’habitatge de l’autonomia a donar suport per escrit de que es legisli la Llei d’Habitatge de la PAH.

Properament mantindrem reunions amb representants del PSOE en altres autonomies per aconseguir acords similars. I recordem referent a això que el mateix Pedro Sánchez es va comprometre a defensar la legislació de la nostra proposta de llei durant la campanya de primàries al municipi català de Sant Boi, on va visualitzar la seua promesa fent-se una foto amb membres de la PAH local on s’observa clarament el nostre 5 verd de cartró, logotip de la campanya i les nostres cinc demandes. Una promesa que podrà fer efectiva el proper 18 d’octubre al Congrés, dia en què hem citat a tots els grups parlamentaris a signar un document de compromís que donaran suport al tràmit de la Llei d’Habitatge de la PAH, fent tot el possible, i més aviat possible, perquè la mateixa entri a debat parlamentari.

A partir del 18 d’octubre quedarà clar qui és qui, que grups parlamentaris defensen la Llei d’Habitatge de la PAH, i que grups parlamentaris advoquen per un diàleg democràtic i els drets humans fonamentals.
 
Si Es pot!
#PSOEmójate

 

ES URGENTE QUE EL PSOE SE POSICIONE A FAVOR DE LA LEY DE VIVIENDA DE LA PAH

Las familias instamos al grupo parlamentario del PSOE a que se posicione a favor de la Ley de Vivienda de la PAH exigiendo su trámite y debate parlamentario en el Congreso. El pasado mes de abril presentamos a todos los grupos parlamentarios del Congreso un texto de ley que recoge 5 propuestas de mínimos por el derecho a la vivienda y contra los desahucios: dación en pago retroactiva, regulación de los alquileres, moratoria de los desahucios, movilización de la vivienda vacía y garantizar los suministros básicos. Una vez presentado, ofrecimos a todos los grupos parlamentarios enviarnos por escrito todas las propuestas que tuvieran. Porque, ante todo, nuestra intención es iniciar y propiciar un diálogo democrático de cara a generar un texto de consenso que integrara una pluralidad de soluciones para afrontar la emergencia habitacional.

Todos los grupos parlamentarios con los que nos reunimos, excepto el Partido Popular, nos enviaron propuestas por escrito que valoramos e incluimos en el texto. De hecho, el PSOE nos trasladó tres líneas en las que trabajar que se han visto reflejadas en el texto de ley. La primera, respetar la capacidad de legislación de las autonomías en materia de vivienda, siendo que la Ley de Vivienda de la PAH no se podrá interpretar en ningún caso como limitativas de las legislaciones que se consigan en las Comunidades Autónomas. La segunda, incluir mecanismos para proteger a terceros y avalistas de deudas crediticias. La tercera, la realización de un censo de viviendas vacías que acumulen los grandes tenedores. Un instrumento que se utilizaría posteriormente para aplicar sanciones sobre los grandes tenedores cuando mantengan vacía, de manera injustificada, estas mismas viviendas. Demandas integradas en un texto que a su vez fue apoyado por escrito por representantes municipales de los socialistas en Barcelona, Buñol, Caldes, Chiva, Elx, Orihuela, Sevilla, Talavera y Zamora entre otros.

Ahora con el texto redactado, fruto de una negociación donde hemos tocado a todas las puertas, es el turno de los grupos parlamentarios a que le den apoyo para que entre a debate. Somos conscientes de que en el momento que registremos el texto, el gobierno del PP podrá interponer un veto sobre nuestra propuesta, impidiendo que la misma se debata como ya ha ocurrido con otras 38 leyes que se han registrado en el Congreso durante esta legislatura. Un veto que se mostraría totalmente autoritario, ya que bloquearía el inicio de un diálogo democrático entre todas las fuerzas del Congreso alrededor de un tema vital durante la última década como es la emergencia habitacional que sufrimos. Recordemos que cada día se producen 173 desahucios y hasta 5 millones de ciudadanas padecen pobreza energética. Son vidas en juego, que se han visto obligadas ante la inacción del gobierno del PP, a poner soluciones sobre la mesa. Vidas en juego que ahora tan sólo exigen que las propuestas que han puesto sobre la mesa sean debatidas, negociadas y dialogadas.

Por eso es central que el resto de grupos parlamentarios se posicionen, y se comprometan a hacer todo lo posible para que la Ley de Vivienda de la PAH sea debatida en el Congreso. Tenemos que enviar el mensaje claro de que el gobierno del PP deje trabajar a los grupos parlamentarios del Congreso nuestras propuestas. Es de mínimos que las voces de las víctimas sean escuchadas en este proceso. Por eso, instamos al grupo parlamentario del PSOE, como segunda fuerza de mayor tamaño parlamentario, a que apoye públicamente el trámite y debate de la Ley de Vivienda de la PAH. Y que sea a su vez uno de los grupos parlamentarios que registre el texto en el Congreso.

Con esta consigna clara, hemos contactado con la portavoz de vivienda del PSOE solicitando una respuesta, y mantenido además reuniones paralelas con representantes socialistas en las comunidades autónomas de Murcia y Valencia. En ambas reuniones, los representantes socialistas se han comprometido a defender públicamente nuestra propuesta de ley, prueba clara de que dentro del propio partido hay posicionamientos a favor de que el PSOE al completo defienda la necesidad de que se debata nuestro texto de ley en el Congreso.

Destacamos la importancia de la reunión mantenida en Valencia, ya que la semana pasada el gobierno del PP declaro sus intenciones de recurrir en el Tribunal Constitucional la ley valenciana por la Función Social de la Vivienda, fruto del trabajo de negociación realizado por las PAHs Valencianas con las fuerzas del Parlamento Autonómico. Una muestra clara de que el PP continúa tratando de bloquear todos los avances legislativos que se consiguen en las autonomías para proteger a las familias, como ya hizo en Cataluña y en Murcia. Una muestra que deja clara la vulneración sistemática de derechos que parte de las políticas del PP, y frente a la cual es necesaria una ley estatal de vivienda que no pueda ser recurrida en el Tribunal Constitucional. Diagnostico que fue a su vez compartido por el PSOE de la Comunitat Valenciana, y que llevo a la propia consellera de vivienda de la autonomía a apoyar por escrito que se legisle la Ley de Vivienda de la PAH 

Próximamente mantendremos reuniones con representantes del PSOE en otras autonomías para conseguir acuerdos similares. Y recordamos a este respecto que el propio Pedro Sánchez se comprometió a defender la legislación de nuestra propuesta de ley durante su campaña de primarias en el municipio catalán de Sant Boi, donde visualizo esta misma promesa haciéndose una foto con miembros de la PAH local donde se observa claramente un 5 verde de cartón, logo de la campaña y nuestras cinco demandas. Una promesa que podrá hacer efectiva el próximo 18 de octubre, día en el que hemos citado a todos los grupos parlamentarios a firmar un documento de compromiso de que apoyarán el trámite de la Ley de Vivienda de la PAH, haciendo todo lo posible, y lo antes posible, para que la misma entre a debate parlamentario. 

A partir del 18 de octubre quedará claro quién es quién, que grupos parlamentarios defienden la Ley de Vivienda de la PAH, y que grupos parlamentarios abogan por un diálogo democrático y los derechos humanos fundamentales.
 
¡Sí Se Puede!
#PSOEmójate

Cap Govern que no aprovi “Les 5 de la PAH”

El mes passat ens vam dirigir a les diputades del nou Congrés, resultant de les eleccions del 20 de desembre, mitjançant una carta oberta en el dia de la seva Constitució. Els vam interpel·lar perquè hi ha vides en joc, perquè aquest Congrés i aquesta legislatura no té una altra opció que la de legislar les 5 de la PAH. A la carta, exigíem a les diputades que moguessin als seus partits i els posicionaran del costat del dret a l’habitatge.

Aquesta setmana, el PSOE ha fet públic el que diuen Programa per a un govern progressista i reformista: la seva carta de presentació amb la qual aspira a formar un nou Govern en els debats d’investidura que tindran lloc a principis de març. Parlem d’un programa que, de nou, no contempla íntegrament les 5 demandes de la PAH. Amb aquest posicionament públic, una vegada més, el PSOE torna a mostrar que quan està a l’oposició diu donar suport a les demandes del carrer com la dació en pagament retroactiva. Però quan té opcions de governar i olora el poder, es torna a situar del costat de la banca.

El PSOE continua apostant per les “polítiques contra”: polítiques contra la ciutadania, polítiques contra el dret a l’habitatge i polítiques contra els drets humans. El PSOE no pretén ni acabar amb els deutes de per vida, ni aturar els desnonaments d’hipoteca ni de lloguer, ni mobilitzar l’habitatge buit dels bancs per oferir lloguers socials a famílies en risc de quedar-se al carrer. És escandalós i inacceptable que, en matèria d’habitatge, ni tan sols nomenin les mesures de la ILP hipotecària de la PAH; text que finalment el PP va bloquejar al 2013, ignorant al milió i mig de persones que el van recolzar amb la seva signatura.

L’últim dels exemples que pren aquesta actitud política contrària a la ciutadania (i que és molt similar a les formes de fer del PP) ha estat el PSOE andalús, amb la seva negativa a debatre al Parlament una proposta de llei autonòmica que acabi amb els desnonaments i els talls de subministraments. Les PAHs d’Andalusia van presentar aquesta proposta inspirant-se en la Llei 24/2015, vigent a Catalunya i aprovada per unanimitat al Parlament gràcies a una ILP ciutadana impulsada des de la PAH, l’Aliança contra la Pobresa Energètica i l’Observatori DESC. La paradoxa aquí és que tal aprovació incloïa el suport d’un PSC que, a diferència del PSOE andalús, es trobava a l’oposició. Això és una mostra explícita i incontestable de la incoherència de criteri del PSOE; del postureo sistemàtic que exerceix mentre segueixen desnonant a les famílies diàriament.

Les nostres demandes d’habitatge estan per sobre dels pactes de govern, el repartiment de butaques i les aparences mediàtiques dels partits. És de pur sentit comú, per a qualsevol ciutadana, que tot partit que aspiri a governar ha de prendre un compromís tàcit a favor d’un dret tan bàsic per a la vida com ho és l’habitatge. Com ja vam advertir a la carta a les noves diputades, no pararem fins que aconseguim protegir el dret a l’habitatge a tot l’Estat, fins que es legislin les 5 de la PAH. Independentment de com quedi el nou govern configurat, es sentirà la nostra presència, assenyalant i marcant, per acabar amb els desnonaments d’una vegada per totes. I que els diputats prenguin nota: ho anem a aconseguir aquest any 2016.

 Perquè encara que diguin que no hi caben, les anem a ficar! Aprovin ja #Les5delaPAH!

#PSOEcontraLas5

[En Castellano]

Ningún Gobierno que no apruebe “Las 5 de la PAH”

El mes pasado nos dirigimos a las diputadas del nuevo Congreso, resultante de las elecciones del 20 de diciembre, mediante una carta abierta en el día de su Constitución. Les interpelábamos porque hay vidas en juego,  porque este Congreso y esta legislatura no tiene otra opción que la de legislar las 5 de la PAH. En la carta, exigíamos a las diputadas que movieran a sus partidos y los posicionarán del lado del derecho a la  vivienda.

Esta  semana, el PSOE ha hecho público lo que llaman Programa para un gobierno progresista y reformista: su carta de presentación con la que aspira a formar un nuevo Gobierno en los debates de investidura que tendrán lugar a principios de marzo. Hablamos de un programa que, de nuevo, no contempla las 5 demandas de la PAH en su totalidad. Con este posicionamiento público, una vez más, el PSOE vuelve a mostrar que cuando está en la oposición dice apoyar las demandas de la calle como la dación en pago retroactiva. Pero cuando tiene opciones de gobernar y huele el poder, se vuelve a situar del lado de la banca.

El PSOE continúa apostando por las “políticas contra”: políticas contra la ciudadanía, políticas contra el derecho a la vivienda y políticas contra los derechos humanos. El PSOE no pretende ni acabar con las deudas de por vida, ni detener los desahucios de hipoteca ni de alquiler, ni movilizar la vivienda vacía de los bancos para ofrecer alquileres sociales a familias en riesgo de quedarse en la calle. Es escandaloso e inaceptable que, en materia de vivienda, ni siquiera nombren las medidas de la ILP hipotecaria de la PAH; texto que finalmente el PP bloqueó en 2013, ignorando al millón y medio de personas que lo apoyaron con su firma.

El último de los ejemplos que toma esta actitud política contraria a la ciudadanía (y que es muy similar a las formas de hacer del PP) ha sido el PSOE andaluz, con su negativa a debatir en el Parlamento una propuesta de ley autonómica que acabe con los desahucias y los cortes de suministros. Las PAHs de Andalucía presentaron esta propuesta inspirándose en la Ley 24/2015, vigente en Cataluña y aprobada por unanimidad en el Parlament gracias a una ILP ciudadana impulsada desde la PAH, la Alianza contra la Pobreza Energética y el Observatori DESC. La paradoja aquí es que tal aprobación incluía el respaldo de un PSC que, a diferencia del PSOE andaluz, se encontraba en la oposición. Esto es una muestra explícita e incontestable de la incoherencia de criterio del PSOE; del postureo sistemático que ejerce mientras siguen desahuciando a las familias diariamente.

Nuestras demandas de vivienda están por encima de los pactos de gobierno, el reparto de sillones y las apariencias mediáticas de los partidos. Es de puro sentido común, para cualquier ciudadana, que todo partido que aspire a gobernar debe tomar un compromiso tácito a favor de un derecho tan básico para la vida como lo es la vivienda. Como ya advertimos en la carta a las nuevas diputadas, no pararemos hasta que consigamos proteger el derecho a la vivienda en todo el Estado, hasta que se legislen las 5 de la PAH. Independientemente de cómo quede el nuevo gobierno configurado, se sentirá nuestra presencia, señalando y marcando, para acabar con los desahucios de una vez por todas. Y que los diputados tomen nota: lo vamos a lograr este año 2016.

 Porque ¡Aunque digan que no caben, las vamos a meter! ¡Aprueben ya #Las5DeLaPAH!

#PSOEcontraLas5