Davant la reactivació dels desnonaments la ciutadania respon

PerPAH_Bcn

Davant la reactivació dels desnonaments la ciutadania respon

Segons la normativa publicada en relació amb els desnonaments i en l’experiència que tenim després d’anys de lluita defensant el dret a l’habitatge digne, hem d’estar preparades, no permetrem de cap de les maneres que torni “la corba de la vergonya, la dels desnonaments”

Fins ara:
Els terminis processals queden suspesos des del 14 de març de 2020, per via de la disposició addicional quarta del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Disposició addicional quarta. Suspensió de terminis de prescripció i caducitat.
Els terminis de prescripció i caducitat de qualssevol accions i drets quedaran suspesos durant el termini de vigència de l’estat d’alarma i, si escau, de les pròrrogues que s’adoptessin.

El mateix 14 de març es fa pública la Resolució del Secretari d’Estat de Justícia sobre serveis essencials en l’Administració de Justícia, que estableix els serveis essencials que sí que es prestaran durant l’estat d’alarma. Tot i que no es fa esment específic als llançaments, s’inclou la possibilitat de dur a terme “Qualsevol actuació que, de no practicar-se, pogués causar perjudicis irreparables”. De facto, se suspenen tots els procediments de desnonament, encara que es trobin en fase d’execució.

A partir d’ara:
Primer, el 29 d’abril es publica el Reial Decret-llei 16/2020, de 28 d’abril, de Mesures processals i organitzatives per a fer front a la COVID-19 en l’àmbit de l’Administració de Justícia, que marcarà la pauta un cop aixequi la suspensió dels terminis judicials i es reactivi l’activitat judicial.

S’estableix la priorització de determinats procediments des de la data de l’aixecament fins al 31 de desembre. Els procediments que comptaran amb una tramitació prioritària són:

a) Jurisdicció voluntària amb mesures a favor de menors.

b) En l’àmbit civil, moratòries hipotecàries Covid, moratòria de lloguer Covid i concursos de persones físiques no empresaris.

c) En l’àmbit contenciós, recursos per si deneguen ajudes per a pal·liar els efectes de la crisi.

d) En l’àmbit social, ERTOs, acomiadaments, etc.

S’habilita parcialment el mes d’agost com a mes hàbil (abans només per a actuacions urgents). Per fer-ho, es declaren com a urgents totes les actuacions judicials i es declaren hàbils per a la seva realització de l’11 al 31 d’agost, excepte dissabtes, diumenges i festius.

Es reinicien els terminis processals des de zero, sense tenir en compte si havien transcorregut dies abans de la declaració de l’estat d’alarma. El primer dia del còmput serà el següent dia hàbil al qual deixi d’estar operativa la suspensió. Per tant, el 5 de juny.

Per als recursos contra sentències o resolucions que posen fi al procediment, tot i que durant l’estat d’alarma s’han seguit notificant, el termini per a recórrer comença des de zero i s’amplia al doble del previst per a cada recurs, per tal d’evitar aglomeracions els primers dies. Aquesta ampliació també afecta a aquelles que es publiquin durant els primers 20 dies en l’aixecament de la suspensió.

El 9 de maig es publica l’Ordre JUS / 394/2020, de 8 de maig, per la qual s’aprova l’Esquema de Seguretat Laboral i el Pla de desescalada per a l’Administració de Justícia davant la COVID-19. En el seu Annex 1 s’estableix el següent:

Les activitats en relació amb les diligències d’aixecament de cadàvers i els llançaments o els registres domiciliaris tenen consideracions d’exposició de baix risc, que requeriran la utilització d’EPIs adequats.

El 25 de maig es publica el Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. La disposició inclou la reactivació dels terminis processals a partir del 4 de juny:

Article 8. Terminis processals suspesos en virtut de Reial Decret 463/2020, de 14 de març.
Amb efectes des del 4 de juny de 2020, s’aixecarà la suspensió dels terminis processals.

Els dubtes, que cada jutjat resoldrà segons la seva organització (cal que les PAHs estiguin alerta), són:

1) Els llançaments decretats abans de l’estat d’alarma per a una data posterior al 4 de juny continuen vigents? Teòricament sí i no hi hauria més avís. És a dir, per a un desnonament ja decretat pel 15 de juny, és molt possible que no rebem cap notificació més, i la comissió judicial es pugui presentar aquest dia.
Caldrà veure si els jutjats els retarden per a donar sortida als que s’anaven a produir durant l’estat d’alarma. És a dir, com existien desnonaments previstos per als mesos de març, abril i maig, que es van haver de suspendre, hi hauria la possibilitat que els jutjats retardessin les previstes per a juny i juliol per a prioritzar aquests, atès que haurien d’haver-se produït abans. No cal descartar cap escenari, però la intuïció ens diu que no serà així, i que els llançaments suspesos durant l’estat d’alarma es recol·locaran al mig o després dels ja decretats, però no tenim seguretat 100% que així sigui i cal estar alerta.

2) Què passa amb els llançaments suspesos automàticament durant l’estat d’alarma? És a dir, com actuaran els jutjats amb aquells desnonaments que es van decretar per a la segona quinzena de març o els mesos d’abril, maig i primers dies de juny i que s’han hagut de suspendre per culpa de l’estat d’alarma. Doncs que sí o sí que s’hauran de tornar a decretar, la qual cosa permetrà tornar a presentar recurs, ara dintre del termini i en la forma escaient, i incloure entre les al·legacions la situació de vulnerabilitat que es pot agreujar amb l’actual pandèmia. El dubte que ens queda és si els jutjats els decretaran d’ofici, o esperaran que la part demandant els torni a sol·licitar (pot ser que alguns demandants ja hagin demanat que es fixi data).
Davant aquesta imminent nova vulneració de drets humans, convoquem demà a la porta de tots els jutjats de l’Estat. No permetrem que en plena pandèmia de la COVID-19 pretenguin deixar-nos al carrer sense cap mena d’alternativa habitacional.

Quant a l'autor

PAH_Bcn administrator